Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sexsomni: ett frikort för våldtäktsmän? - Undersökning av den rättsliga hanteringen vid invändning om att våldtäkt begåtts i sovande tillstånd.

Lagerblad, Johanna LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Lagstiftningen, normerna och prövningen av våldtäkt är ett ständigt debatterat och undersökt ämne. Denna uppsats ska dock frångå de vanliga inriktningarna och istället undersöka ett fe-nomen som mer och mer tar över nyhetsrapporteringen kring våldtäkt, ett fenomen där varken forskning eller rättsapparat verkar ha hängt med i utvecklingen. Fenomenet är sexsomni: att under sömngång företa sexuella handlingar i sömnen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet sexsomni i relation till straffrätten och de grunder för ansvarsfrihet som finns i Sverige. Att undersöka om invändningen om sexsomni blivit ett ”frikort” för våldtäktsmän eller om det är ett reellt problem med en rimlig och rättsenlig hantering. Undersökningen avslutas med... (More)
Lagstiftningen, normerna och prövningen av våldtäkt är ett ständigt debatterat och undersökt ämne. Denna uppsats ska dock frångå de vanliga inriktningarna och istället undersöka ett fe-nomen som mer och mer tar över nyhetsrapporteringen kring våldtäkt, ett fenomen där varken forskning eller rättsapparat verkar ha hängt med i utvecklingen. Fenomenet är sexsomni: att under sömngång företa sexuella handlingar i sömnen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet sexsomni i relation till straffrätten och de grunder för ansvarsfrihet som finns i Sverige. Att undersöka om invändningen om sexsomni blivit ett ”frikort” för våldtäktsmän eller om det är ett reellt problem med en rimlig och rättsenlig hantering. Undersökningen avslutas med att utifrån ett kritiskt genusrättsvetenskapligt perspektiv föra en diskussion kring huruvida regleringen och hanteringen av fenomenet är önskvärd eller om det finns behov av förbättring och förändring.

Undersökningen, som bl.a. grundas på våldtäktslagstiftningen, aktuell doktrin samt praxis, visade på en till viss del otillfredsställande hantering av invändningen och på tendenser att okunskapen kring fenomenet utnyttjas som ett ”frikort”. En gärningsman kan, trots vetskapen om sin sexsomni och trots flera tidigare episoder, utsätta sitt offer för risken att det händer igen. När våldtäkten sedan förövas kan gärningsmannen, trots denna medvetna oaktsamhet, inte hållas ansvarig och kvinnans rättstrygghet äventyras. Kunskapsbristen på området gör vidare att det är svårt att avfärda gärningsmannens invändning om sexsomni som en orimlig alternativ hypotes. Vidare gör kunskapsbristen att det nästan är omöjligt för åklagaren att be-visa att gärningsmannen var vaken, när personen själv hävdar motsatsen.

Detta, tillsammans med andra faktorer, gör att hantering av sexsomni är osäkert ur såväl rätts-säkerhets- som rättstrygghetsperspektiv. Det finns tendenser som tyder på att våldtäktsmän ”skyller på” sexsomni då man insett att det är ett hållbart försvar, vilket bl.a. leder till att de som faktiskt lider av sexsomni och inte kan klandras för ett medvetet risktagande riskerar att felaktigt dömas för våldtäkt.

Uppsatsens avslutande del behandlar förslag på förändringar som eventuellt skulle kunna motverka bristfälligheterna vid hanteringen av sexsomni. Bl.a. diskuteras en eventuellt om-placerad bevisbörda, där bevisbördan vid invändningar av det här slaget istället ska ligga på försvaret. Detta då en partisk försvarare och åtalad våldtäktsman, tillskillnad från objektiva åklagare och poliser, torde ha större intresse av att samla information och genom bl.a. förhör med sakkunniga se till att utredningen blir tillräckligt fullgod. Utöver det diskuteras införan-det av ett oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftningen. Ett oaktsamhetsrekvisit skulle göra att gärningsmännen och personer med sexsomni tvingas vidta åtgärder mot sitt problem för att inte riskera att p.g.a. sin oaktsamhet bli dömd för våldtäkt. Vidare analyseras den eventuella anledningen till att det finns oaktsamma alternativ i många andra våldsbrott men inte i våldtäktsbrottet. Här kommer analysen in på den ojämna köns- och maktfördelningen i våldtäkts-brottet och brottets manliga dominans. Även synen på sex som något i grunden positivt och inte i sig klandervärt diskuteras.

Avslutningsvis kan sägas kunskapsbrist är den största källan till problem i relation till invändningar om sexsomni. För att överhuvudtaget komma underfund med problemen krävs således kvalificerad forskning och ökad förståelse. (Less)
Popular Abstract
The legislation, norms and the judicial proceedings of rape are a constantly debated and re-searched topic. This essay will, however, deviate from the usual approaches of the topic. In this essay I will study the phenomenon “sexsomnia”. Sexsomnia is a sexual behaviour that occurs during sleep.

The purpose of this essay is to examine the phenomenon of sexsomnia in relation to criminal law and legal grounds for relieve of accountability in Sweden. To examine whether the sexsomnia-defence has become a “free pass” for rapists or if there is a real problem and there-fore a lawful defence. The study concludes with a discussion on whether the regulation and management of sexsomnia is desirable or whether there is need for improvement and... (More)
The legislation, norms and the judicial proceedings of rape are a constantly debated and re-searched topic. This essay will, however, deviate from the usual approaches of the topic. In this essay I will study the phenomenon “sexsomnia”. Sexsomnia is a sexual behaviour that occurs during sleep.

The purpose of this essay is to examine the phenomenon of sexsomnia in relation to criminal law and legal grounds for relieve of accountability in Sweden. To examine whether the sexsomnia-defence has become a “free pass” for rapists or if there is a real problem and there-fore a lawful defence. The study concludes with a discussion on whether the regulation and management of sexsomnia is desirable or whether there is need for improvement and changes. This discussion is based on the perspective of a critical gender legal study.

The study is based on rape legislation, doctrine and court practice. It revealed a partly unsatisfactory management of the sexsomnia-defence and showed that ignorance regarding sexsomnia is utilized as a free pass. An offender can, despite knowing the risk of sleep sex, and de-spite several earlier episodes, subjecting his victim to the risk of rape. When the rape later on is perpetrated the offender may not be held responsible and the women’s security before the law is compromised. Furthermore, the lack of knowledge in the field causes difficulties to dismiss the offender’s sexsomnia-defence as an unreasonable alternative hypothesis. In addition, the lack of knowledge makes it almost impossible for the prosecutor to prove that the offender was awake, when the offender claims to the contrary.

This, among other factors, makes the management of sexsomnia uncertain from legal security perspectives and from security before the law perspectives. There are trends indicating that rapists unfounded “blames” on sexsomnia, because they have realized that it is a sustainable defence. This leads to those actually suffering from sexsomnia risk being wrongly convicted of rape.

The essays final section addresses proposals for changes that potentially could counteract the deficiencies in the management of sexsomnia. Inter alia discussed a possible reassigned bur-den of proof, where the burden of proof in defences of this nature should be on the defence counsel. This is appropriate since a partial defender and an accused rapist would have a great-er interest to collect information and inter alia interviews with experts ensure that the investigation will be sufficiently adequate. Unlike impartial prosecutors and polices.

Furthermore the introduction of negligence as a necessary condition in the rape legalisation is discussed. Such would force offenders and people with sexsomnia to act against their problem to avoid being convicted of rape due to their negligence. A discussion is also conducted regarding the reason why there is a negligent alternative in many violent crimes but not for the crime of rape. Here, the analysis addresses the uneven gender- and power distribution in the crime of rape, and the male domination of the crime. Additionally the perception of sex as something fundamentally positive and not in itself reprehensible is discussed.

In conclusion, lack of knowledge is the biggest source of problems in relation to sexsomnia-defences. Really, to come to grips with the problems thus requires qualified research and in-creased understanding. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerblad, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Sexsomnia: a free pass for rapists? Examination of the legal management of the defence that rape was committed while asleep.
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
oaktsamhetsrekvisit, sexsomni, criminal law, Straffrätt, sexualbrott, ansvarsfrihetsläran, våldtäkt
language
Swedish
id
8511840
date added to LUP
2016-02-23 15:10:03
date last changed
2016-02-23 15:10:03
@misc{8511840,
 abstract   = {Lagstiftningen, normerna och prövningen av våldtäkt är ett ständigt debatterat och undersökt ämne. Denna uppsats ska dock frångå de vanliga inriktningarna och istället undersöka ett fe-nomen som mer och mer tar över nyhetsrapporteringen kring våldtäkt, ett fenomen där varken forskning eller rättsapparat verkar ha hängt med i utvecklingen. Fenomenet är sexsomni: att under sömngång företa sexuella handlingar i sömnen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet sexsomni i relation till straffrätten och de grunder för ansvarsfrihet som finns i Sverige. Att undersöka om invändningen om sexsomni blivit ett ”frikort” för våldtäktsmän eller om det är ett reellt problem med en rimlig och rättsenlig hantering. Undersökningen avslutas med att utifrån ett kritiskt genusrättsvetenskapligt perspektiv föra en diskussion kring huruvida regleringen och hanteringen av fenomenet är önskvärd eller om det finns behov av förbättring och förändring. 

Undersökningen, som bl.a. grundas på våldtäktslagstiftningen, aktuell doktrin samt praxis, visade på en till viss del otillfredsställande hantering av invändningen och på tendenser att okunskapen kring fenomenet utnyttjas som ett ”frikort”. En gärningsman kan, trots vetskapen om sin sexsomni och trots flera tidigare episoder, utsätta sitt offer för risken att det händer igen. När våldtäkten sedan förövas kan gärningsmannen, trots denna medvetna oaktsamhet, inte hållas ansvarig och kvinnans rättstrygghet äventyras. Kunskapsbristen på området gör vidare att det är svårt att avfärda gärningsmannens invändning om sexsomni som en orimlig alternativ hypotes. Vidare gör kunskapsbristen att det nästan är omöjligt för åklagaren att be-visa att gärningsmannen var vaken, när personen själv hävdar motsatsen. 

Detta, tillsammans med andra faktorer, gör att hantering av sexsomni är osäkert ur såväl rätts-säkerhets- som rättstrygghetsperspektiv. Det finns tendenser som tyder på att våldtäktsmän ”skyller på” sexsomni då man insett att det är ett hållbart försvar, vilket bl.a. leder till att de som faktiskt lider av sexsomni och inte kan klandras för ett medvetet risktagande riskerar att felaktigt dömas för våldtäkt. 

Uppsatsens avslutande del behandlar förslag på förändringar som eventuellt skulle kunna motverka bristfälligheterna vid hanteringen av sexsomni. Bl.a. diskuteras en eventuellt om-placerad bevisbörda, där bevisbördan vid invändningar av det här slaget istället ska ligga på försvaret. Detta då en partisk försvarare och åtalad våldtäktsman, tillskillnad från objektiva åklagare och poliser, torde ha större intresse av att samla information och genom bl.a. förhör med sakkunniga se till att utredningen blir tillräckligt fullgod. Utöver det diskuteras införan-det av ett oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftningen. Ett oaktsamhetsrekvisit skulle göra att gärningsmännen och personer med sexsomni tvingas vidta åtgärder mot sitt problem för att inte riskera att p.g.a. sin oaktsamhet bli dömd för våldtäkt. Vidare analyseras den eventuella anledningen till att det finns oaktsamma alternativ i många andra våldsbrott men inte i våldtäktsbrottet. Här kommer analysen in på den ojämna köns- och maktfördelningen i våldtäkts-brottet och brottets manliga dominans. Även synen på sex som något i grunden positivt och inte i sig klandervärt diskuteras. 

Avslutningsvis kan sägas kunskapsbrist är den största källan till problem i relation till invändningar om sexsomni. För att överhuvudtaget komma underfund med problemen krävs således kvalificerad forskning och ökad förståelse.},
 author    = {Lagerblad, Johanna},
 keyword   = {oaktsamhetsrekvisit,sexsomni,criminal law,Straffrätt,sexualbrott,ansvarsfrihetsläran,våldtäkt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sexsomni: ett frikort för våldtäktsmän? - Undersökning av den rättsliga hanteringen vid invändning om att våldtäkt begåtts i sovande tillstånd.},
 year     = {2015},
}