Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?

Ekholm, Kristian LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. Då kanske lagstiftningen och rättssystemet hade hängt med i samma takt som näthatet, som har ökat explosionsartat.

Syftet med uppsatsen är att försöka belysa vilka brott det handlar om när man pratar om näthat. Belysa de problem som rättsväsendet tycker finns hos dem själva, hos lagstiftningen och vad som kan förbättras på respektive områden.

Det är för många oklart vad det är som gäller när man är på internet.... (More)
Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. Då kanske lagstiftningen och rättssystemet hade hängt med i samma takt som näthatet, som har ökat explosionsartat.

Syftet med uppsatsen är att försöka belysa vilka brott det handlar om när man pratar om näthat. Belysa de problem som rättsväsendet tycker finns hos dem själva, hos lagstiftningen och vad som kan förbättras på respektive områden.

Det är för många oklart vad det är som gäller när man är på internet. Många reflekterar inte ens över att samma lagar gäller på internet som i vanliga livet. Många tänker nog inte ens att det man gör på internet är lika verkligt som om du gjort samma sak mot någon på skolgården. Andra tror att de har extremt bra koll, vilket gör att de får skriva vad som helst på nätet. Det är ju ändå yttrandefrihet i Sverige. Men ska denna rätt få inskränka på en annan rätt, den att slippa blir kränkt?

Uppsatsen kommer med hjälp av dessa aspekter och möjliga förbättringar inom rättsväsendet och lagstiftning, sedan att avslutas med en analys ur ett rättskritiskt perspektiv.

Uppsatsen har sin utgångspunkt i brotten som finns i brottsbalken, främst de om ärekränkning i kapitel 5. Ihop med en rapport från Brottsförebyggande rådet och Mårten Schultz bok ”Näthat – Rättigheter & Möjligheter”, görs ett försök att bena ut vilka de verkliga problemen är och som gör att så få kränkningsanmälningar leder till åtal.

Det finns problem inom rättsväsendet, främst kompetens mässigt när det gäller IT-brott. Dessutom fungerar samarbetet med nationella och internationella aktörer långt ifrån felfritt.
Detta, ihop med problem inom den aktuella lagstiftningen med svåruppnåeliga rekvisit och diffusa gränser. De brottsliga gärningarna begås numera även av de som inte är straffmyndiga samt att många anmälningar inte heller är ett brott.
Nu verkar det dock som att samhället börjar ta tag i detta problem och redan nu har vi fått se en lagändring, om än liten., men en utredning är på väg att redovisas och förhoppningsvis kan den komma med revolutionerande tillskott, för att kunna gå mot bättre tider och än en gång få bukt med kränkningsbrotten. (Less)
Popular Abstract
Cyber bullying is something new, but at the same time it is not. It has existed for some time but society has just not known what it actually was about. The topic has become highly current, and it is mentioned in the newspapers and on social media several times a month. This subject however, should have been current several years ago. Then maybe the law and the legal system would have been at the same level as cyber bullying is today, which has grown massively.

The purpose of this essay is to try illustrating what crimes are committed when talking about cyber bullying. Highlight the problems within the judicial system, the legislation and whether what can be improved in the different areas.

There are too many uncertainties what the... (More)
Cyber bullying is something new, but at the same time it is not. It has existed for some time but society has just not known what it actually was about. The topic has become highly current, and it is mentioned in the newspapers and on social media several times a month. This subject however, should have been current several years ago. Then maybe the law and the legal system would have been at the same level as cyber bullying is today, which has grown massively.

The purpose of this essay is to try illustrating what crimes are committed when talking about cyber bullying. Highlight the problems within the judicial system, the legislation and whether what can be improved in the different areas.

There are too many uncertainties what the rules are when you surf on the Internet. A lot of people might not even reflect upon their actions in the same way when it happens on the Internet in comparison with their real life. People forget that the same rules apply on the Internet as in their ordinary life. Others think that they have extremely good control, which means that they can write nearly anything online. The freedom of speech is applicable in Sweden. But shall this right confine another right, namely the one to avoid becoming offended?

The essay will with these aspects and possible improvements in the area of judiciary and legislation, to be concluded with an analysis from a right critical perspective.

The essay has its origins in the crimes contained in the Penal Code, especially those on defamation in Chapter 5. Together with a report from the National Council and Mårten Schultz's book "Cyber bullying - Rights & Opportunities", an attempt are made to sort out what the real problems are and what make that so few violations reports lead to prosecution.
There are problems in the legal system, particularly in terms of expertise when it comes to cyber crimes. Additionally, the cooperation with national and international actors is far from flawless and together with problems in the current legislation with the elusive offenses and diffuse boundaries. Even those who are not criminally liable nowadays commit the criminal offenses and many of the notifications are not even a crime in the end.

However, it seems now that society begins to grab a hold of this problem and we have already seen a change in the law, albeit a small one. But an investigation is about to be recognized and hopefully it can come up with revolutionary supplement, to be able to go against better times and once again overcome the violation crimes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekholm, Kristian LU
supervisor
organization
alternative title
Cyber bullying - The modern form of bullying
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt(en. criminal law), näthat, ärekränkning
language
Swedish
id
8511873
date added to LUP
2016-02-23 15:20:35
date last changed
2016-02-23 15:20:35
@misc{8511873,
 abstract   = {Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. Då kanske lagstiftningen och rättssystemet hade hängt med i samma takt som näthatet, som har ökat explosionsartat.

Syftet med uppsatsen är att försöka belysa vilka brott det handlar om när man pratar om näthat. Belysa de problem som rättsväsendet tycker finns hos dem själva, hos lagstiftningen och vad som kan förbättras på respektive områden. 

Det är för många oklart vad det är som gäller när man är på internet. Många reflekterar inte ens över att samma lagar gäller på internet som i vanliga livet. Många tänker nog inte ens att det man gör på internet är lika verkligt som om du gjort samma sak mot någon på skolgården. Andra tror att de har extremt bra koll, vilket gör att de får skriva vad som helst på nätet. Det är ju ändå yttrandefrihet i Sverige. Men ska denna rätt få inskränka på en annan rätt, den att slippa blir kränkt?

Uppsatsen kommer med hjälp av dessa aspekter och möjliga förbättringar inom rättsväsendet och lagstiftning, sedan att avslutas med en analys ur ett rättskritiskt perspektiv.

Uppsatsen har sin utgångspunkt i brotten som finns i brottsbalken, främst de om ärekränkning i kapitel 5. Ihop med en rapport från Brottsförebyggande rådet och Mårten Schultz bok ”Näthat – Rättigheter & Möjligheter”, görs ett försök att bena ut vilka de verkliga problemen är och som gör att så få kränkningsanmälningar leder till åtal.

Det finns problem inom rättsväsendet, främst kompetens mässigt när det gäller IT-brott. Dessutom fungerar samarbetet med nationella och internationella aktörer långt ifrån felfritt.
Detta, ihop med problem inom den aktuella lagstiftningen med svåruppnåeliga rekvisit och diffusa gränser. De brottsliga gärningarna begås numera även av de som inte är straffmyndiga samt att många anmälningar inte heller är ett brott.
Nu verkar det dock som att samhället börjar ta tag i detta problem och redan nu har vi fått se en lagändring, om än liten., men en utredning är på väg att redovisas och förhoppningsvis kan den komma med revolutionerande tillskott, för att kunna gå mot bättre tider och än en gång få bukt med kränkningsbrotten.},
 author    = {Ekholm, Kristian},
 keyword   = {Straffrätt(en. criminal law),näthat,ärekränkning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?},
 year     = {2015},
}