Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Solidaritet med flyktingar i EU" - En undersökning av solidaritetsprincipen i artikel 80 FEUF och hur rådets beslut om omplacering av den 14 och 22 september förhåller sig till denna princip

Konomi, Niki LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
På grund av den pågående flyktingkrisen har ett exceptionellt stort antal flyktingar anlänt till EU:s gränser. Medlemsländerna som ligger i frontlinjen, som Grekland och Italien, har utsatts för ett oerhört stort högt migrationstryck. För hanteringen av denna situation antog rådet, med beaktande av EU-kommissions förslag, två beslut för omplaceringen av 160 000 personer i tydligt behov av internationellt skydd från Grekland och Italien till andra medlemsstater.
Enligt artikel 80 FEUF ska de unionsakter som antas inom bland annat asylområdet genomsyras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. Syftet med denna uppsats har varit att utreda hur begreppen ’’solidaritet’’ och ’’rättvis ansvarsfördelning’’ är tänkta att förstås... (More)
På grund av den pågående flyktingkrisen har ett exceptionellt stort antal flyktingar anlänt till EU:s gränser. Medlemsländerna som ligger i frontlinjen, som Grekland och Italien, har utsatts för ett oerhört stort högt migrationstryck. För hanteringen av denna situation antog rådet, med beaktande av EU-kommissions förslag, två beslut för omplaceringen av 160 000 personer i tydligt behov av internationellt skydd från Grekland och Italien till andra medlemsstater.
Enligt artikel 80 FEUF ska de unionsakter som antas inom bland annat asylområdet genomsyras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. Syftet med denna uppsats har varit att utreda hur begreppen ’’solidaritet’’ och ’’rättvis ansvarsfördelning’’ är tänkta att förstås och huruvida rådets omplaceringsbeslut främjar solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.
Enligt denna rättsutredning ska solidaritet ses som ett generellt begrepp och rättvis ansvarsfördelning som en manifestation av solidaritet. Verklig solidaritet är omöjlig utan rättvis ansvarsfördelning. Solidaritet betyder att dela människor, dela normer och dela pengar medlemsstaterna emellan. För att denna fördelning ska vara rättvis, ska den inte genomföras på frivillig basis, utan samtliga medlemsstater ska ställa upp. Vidare krävs att varje medlemsstats kapacitet att bidra med skydd ska avgöras för att ansvarsfördelningen ska vara rättvis. Kriterier såsom ländernas BNP, population och storlek på territorium läggs till grund i fastställandet av medlemsstaternas kapacitet.
I min analys kom jag fram till att rådets beslut av den 14 och 22 september främjar solidaritet och rättvis ansvarsfördelning eftersom fördelningen av personer i tydligt behov av internationellt skydd från Grekland och Italien, kommer att göras utifrån medlemsstaternas kapacitet. (Less)
Popular Abstract
Due to the current refugee crisis, has an exceptionally large number of refugees arrived in the borders of the EU. The member countries that are in the front line, such as Greece and Italy, have been subjected to an unprecedented high migratory pressure. For the handling of this situation, the Council adopted two decisions for the resettlement of 160,000 people in obvious need of international protection from Greece and Italy to other Member States.
According to Article 80 TFEU, the Union acts adopted in areas such as asylum shall be governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility. The purpose of this study has been to investigate how the concepts of '' solidarity '' and '' fair sharing of responsibility '' are... (More)
Due to the current refugee crisis, has an exceptionally large number of refugees arrived in the borders of the EU. The member countries that are in the front line, such as Greece and Italy, have been subjected to an unprecedented high migratory pressure. For the handling of this situation, the Council adopted two decisions for the resettlement of 160,000 people in obvious need of international protection from Greece and Italy to other Member States.
According to Article 80 TFEU, the Union acts adopted in areas such as asylum shall be governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility. The purpose of this study has been to investigate how the concepts of '' solidarity '' and '' fair sharing of responsibility '' are meant to be understood and whether the Council's relocation decisions promote solidarity and fair sharing of responsibility.
According to this judicial investigation solidarity should be seen as a general concept and fair sharing of responsibility as a manifestation of solidarity. Real solidarity is impossible without fair sharing of responsibility. Solidarity means to divide people, to share standards and share the money between Member States. In order to be fair, this allocation should not be implemented on a voluntary basis which means that all the Member States should be part of it. Moreover, each Member State's capacity to provide protection has to be determined. The countries' GDP, population and size of territory are key criterias in determining the capacity of the Member States.
My analyses shows that the Council's decisions of 14 and 22 September promote solidarity and fair sharing of responsibility because the distribution of people in obvious need of international protection from Greece and Italy, is to be carried out based on Member States' capacity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Konomi, Niki LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt
language
Swedish
id
8511882
date added to LUP
2016-02-23 15:10:46
date last changed
2016-02-23 15:10:46
@misc{8511882,
 abstract   = {På grund av den pågående flyktingkrisen har ett exceptionellt stort antal flyktingar anlänt till EU:s gränser. Medlemsländerna som ligger i frontlinjen, som Grekland och Italien, har utsatts för ett oerhört stort högt migrationstryck. För hanteringen av denna situation antog rådet, med beaktande av EU-kommissions förslag, två beslut för omplaceringen av 160 000 personer i tydligt behov av internationellt skydd från Grekland och Italien till andra medlemsstater.
Enligt artikel 80 FEUF ska de unionsakter som antas inom bland annat asylområdet genomsyras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. Syftet med denna uppsats har varit att utreda hur begreppen ’’solidaritet’’ och ’’rättvis ansvarsfördelning’’ är tänkta att förstås och huruvida rådets omplaceringsbeslut främjar solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.
Enligt denna rättsutredning ska solidaritet ses som ett generellt begrepp och rättvis ansvarsfördelning som en manifestation av solidaritet. Verklig solidaritet är omöjlig utan rättvis ansvarsfördelning. Solidaritet betyder att dela människor, dela normer och dela pengar medlemsstaterna emellan. För att denna fördelning ska vara rättvis, ska den inte genomföras på frivillig basis, utan samtliga medlemsstater ska ställa upp. Vidare krävs att varje medlemsstats kapacitet att bidra med skydd ska avgöras för att ansvarsfördelningen ska vara rättvis. Kriterier såsom ländernas BNP, population och storlek på territorium läggs till grund i fastställandet av medlemsstaternas kapacitet.
I min analys kom jag fram till att rådets beslut av den 14 och 22 september främjar solidaritet och rättvis ansvarsfördelning eftersom fördelningen av personer i tydligt behov av internationellt skydd från Grekland och Italien, kommer att göras utifrån medlemsstaternas kapacitet.},
 author    = {Konomi, Niki},
 keyword   = {EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Solidaritet med flyktingar i EU" - En undersökning av solidaritetsprincipen i artikel 80 FEUF och hur rådets beslut om omplacering av den 14 och 22 september förhåller sig till denna princip},
 year     = {2015},
}