Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med livet som insats - Om bekämpning av organiserad brottslighet genom användandet av kronvittnessystemet och plea bargain i utredning om anstiftan och stämpling inom kriminella organisationer

Jöryd, Christopher LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den organiserade brottsligheten har länge plågat samhället och dess moderna tappning kan dateras till slutet av 1800-talet. På grund av sin unika struktur har den organiserade brottsligheten visat sig vara särskilt svårutredd. Den organiserade brottsligheten fortsätter att växa i Sverige samtidigt som polis och åklagaren med tillgängliga medel försöker förhindra dess framfart och expansion. Frågan uppstår om den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten eller om det går att införa vissa förbättringar. Skulle det vara möjligt att nå hjärtat av dessa kriminella företag genom att underlätta möjligheten att åtala anstiftan eller stämpling vilka är framträdande och... (More)
Den organiserade brottsligheten har länge plågat samhället och dess moderna tappning kan dateras till slutet av 1800-talet. På grund av sin unika struktur har den organiserade brottsligheten visat sig vara särskilt svårutredd. Den organiserade brottsligheten fortsätter att växa i Sverige samtidigt som polis och åklagaren med tillgängliga medel försöker förhindra dess framfart och expansion. Frågan uppstår om den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att på ett effektivt sätt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten eller om det går att införa vissa förbättringar. Skulle det vara möjligt att nå hjärtat av dessa kriminella företag genom att underlätta möjligheten att åtala anstiftan eller stämpling vilka är framträdande och vanliga brott inom den organiserade brottsligheten?

Anstiftan eller stämpling till brott är enligt svensk straffrätt brott som innebär att någon påverkar annan till att begå brottsliga handlingar eller att denne söker påverka annan att begå brottsliga handlingar. Ett exempel på detta är då någon fråga om du kan mörda en annan person, och du gör detta på dennes begäran. I sådant fall har du gjort dig skyldig till mord och den andra personen sig skyldig till anstiftan. Dessa är vanligt förekommande brott inom en kriminell organisation, främst på grund av dess strikta ledningsstruktur där de högre stående medlemmarna utfärdar order till de med lägre rang. En annan orsak är att dessa ledande människor själva vanligtvis inte begår "vanliga brott" såsom mord eller misshandel.

Vid åskandet av den svenska strafflindringslagstiftningen kan det noteras att det idag inte finns någon formell grund för en uppgiftslämnare att erhålla strafflindring. Trots att högsta domstolen genom en ny studie har utfärdat rättspraxis, som till viss del möjliggör strafflindring i sådana situationer, finns det fortfarande ett bristande rättsligt skydd för dessa människor. Ett system med kronvittnen eller plea bargain kan leda till en ökad effektivitet i bekämpningen av den organiserade brottsligheten. Systemet med kronvittnen är ett system som ger åklagaren möjlighet att ge en uppgiftslämnare status som kronvittne, för att denne på sådan väg ska kunna erhålla strafflindring. Plea bargain är ett system som gör det möjligt för åklagaren att nå en uppgörelse med den misstänkte gärningsmannen vari de enas om olika villkor avseende personens framtida straff och eventuell personsäkerhetsskydd för att motivera personen till att bli en uppgiftslämnare.

Det finns ett stort samförstånd bland forskare och lärda att den förväntade effektivitetsvinsten från dessa system när det gäller kampen mot organiserad brottslighet kan bli hög. Detta är en stor fördel som systemen har. Trots detta kan det identifieras problem med dessa system, såsom minskad rättssäkerhet genom förskjutning av maktfördelningsprincipen, liksom en ökad risk att brottslingar utnyttjar systemet genom lämnandet av oriktig information. (Less)
Abstract
Organised crime is a type of criminal enterprise that has plagued society for ages, with its modern form dating back to the late 1800’s. Because of its unique structure considering the general sense of criminality, organised crime has proven to be an exceptionally difficult criminal activity to battle. Organised crime continues to grow in Sweden, with both the police and prosecutors trying to use what legislation is available to fight this expansion and to prevent further establishment of organised crime. The question arises if the current legislation provides enough edge to battle these criminal organisations or if there are any improvements that can be made to increase the efficiency of the crime fighting process and the prosecution... (More)
Organised crime is a type of criminal enterprise that has plagued society for ages, with its modern form dating back to the late 1800’s. Because of its unique structure considering the general sense of criminality, organised crime has proven to be an exceptionally difficult criminal activity to battle. Organised crime continues to grow in Sweden, with both the police and prosecutors trying to use what legislation is available to fight this expansion and to prevent further establishment of organised crime. The question arises if the current legislation provides enough edge to battle these criminal organisations or if there are any improvements that can be made to increase the efficiency of the crime fighting process and the prosecution rate.

Instigation or conspiracy to commit a crime are according to swedish criminal law criminal offences that constitutes the act of either convincing or otherwise commanding another person to commit a crime, for example the act of attempting to influence someone to commit a crime. These are commonly occuring acts of crime within a criminal organisation, mostly because of its strict leadership structure with the people in charge acting as ”shot-callers” to the lower ranked members. Another reason is that these leading people do not usually commit ”regular crimes” such as murder or assault themselves.

Looking at the swedish legislation on reduction of sentence there does not exist a formal warrant for reduction when a suspected culprit is aiding the police and the prosecutor by providing information about other peoples crimes. Even though the supreme court through a recent trial has issued a case law that comprises this situation under the current legislation, there is still a lack of sufficient legislative protection for these subjects. A system with crown witnesses or plea bargain may prove to increase the efficiency of prosecution of organised crime. The system with crown witnesses is a system that gives the prosecutor the abilities to grant a suspected culprit the status of crown witness if this person agrees to aid the police and the prosecutor in the fight against, in this case, organised crime by providing them with information about other criminals offences. Plea bargain is a system that allows the prosecutor to strike a deal with the suspected culprit, agreeing on different terms regarding the persons future sentence and possible protection in order to incentivize him or her to much like a crown witness give up information.

There is a large consensus among scholars and savants that the expected efficiency gain from these systems in terms of the war on organised crime might be high. This is one of the major advantages these systems has. Despite this, one can identify problems with these systems such as reduced legal security through a faulting of the separation of powers, as well as a increased risk of culprits taking advantage of the system through the forging of information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jöryd, Christopher LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
strafflindring, Organiserad brottslighet, Plea bargain, Kronvittne, Straffrätt
language
Swedish
id
8513685
date added to LUP
2016-02-04 11:58:39
date last changed
2016-02-04 11:58:39
@misc{8513685,
 abstract   = {Organised crime is a type of criminal enterprise that has plagued society for ages, with its modern form dating back to the late 1800’s. Because of its unique structure considering the general sense of criminality, organised crime has proven to be an exceptionally difficult criminal activity to battle. Organised crime continues to grow in Sweden, with both the police and prosecutors trying to use what legislation is available to fight this expansion and to prevent further establishment of organised crime. The question arises if the current legislation provides enough edge to battle these criminal organisations or if there are any improvements that can be made to increase the efficiency of the crime fighting process and the prosecution rate.

Instigation or conspiracy to commit a crime are according to swedish criminal law criminal offences that constitutes the act of either convincing or otherwise commanding another person to commit a crime, for example the act of attempting to influence someone to commit a crime. These are commonly occuring acts of crime within a criminal organisation, mostly because of its strict leadership structure with the people in charge acting as ”shot-callers” to the lower ranked members. Another reason is that these leading people do not usually commit ”regular crimes” such as murder or assault themselves.

Looking at the swedish legislation on reduction of sentence there does not exist a formal warrant for reduction when a suspected culprit is aiding the police and the prosecutor by providing information about other peoples crimes. Even though the supreme court through a recent trial has issued a case law that comprises this situation under the current legislation, there is still a lack of sufficient legislative protection for these subjects. A system with crown witnesses or plea bargain may prove to increase the efficiency of prosecution of organised crime. The system with crown witnesses is a system that gives the prosecutor the abilities to grant a suspected culprit the status of crown witness if this person agrees to aid the police and the prosecutor in the fight against, in this case, organised crime by providing them with information about other criminals offences. Plea bargain is a system that allows the prosecutor to strike a deal with the suspected culprit, agreeing on different terms regarding the persons future sentence and possible protection in order to incentivize him or her to much like a crown witness give up information.

There is a large consensus among scholars and savants that the expected efficiency gain from these systems in terms of the war on organised crime might be high. This is one of the major advantages these systems has. Despite this, one can identify problems with these systems such as reduced legal security through a faulting of the separation of powers, as well as a increased risk of culprits taking advantage of the system through the forging of information.},
 author    = {Jöryd, Christopher},
 keyword   = {strafflindring,Organiserad brottslighet,Plea bargain,Kronvittne,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med livet som insats - Om bekämpning av organiserad brottslighet genom användandet av kronvittnessystemet och plea bargain i utredning om anstiftan och stämpling inom kriminella organisationer},
 year     = {2015},
}