Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den så kallade "kattrumpan" - skattemässiga konsekvenser och framtidsutsikter för överlåtelse av fastighet genom gåva till eget och närståendes bolag

Salomonsson, Jessica LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
En kattrumpa innebär en överlåtelse genom gåva av en näringsfastighet från en fysisk person till ett bolag som ägs av överlåtaren och dennes närstående. Viss ersättning utgår men den understiger såväl fastighetens marknadsvärde som taxeringsvärde. Kattrumpan är ett skatteplaneringsförfarande vars namn uppkommit genom rättspraxis. I denna uppsats undersöks och analyseras det inkomstskatterättsliga och stämpelskatterättsliga rättsläget för detta skatteförfarande. Vidare behandlas även de problem och skattekonsekvenser som kan uppstå vid en tillämpning av kattrumpan och frågan om dess bestående i framtiden diskuteras.

Den mest problematiska förutsättningen för kattrumpan är att överlåtelsen måste utgöra en gåva. Detta innebär att såväl de... (More)
En kattrumpa innebär en överlåtelse genom gåva av en näringsfastighet från en fysisk person till ett bolag som ägs av överlåtaren och dennes närstående. Viss ersättning utgår men den understiger såväl fastighetens marknadsvärde som taxeringsvärde. Kattrumpan är ett skatteplaneringsförfarande vars namn uppkommit genom rättspraxis. I denna uppsats undersöks och analyseras det inkomstskatterättsliga och stämpelskatterättsliga rättsläget för detta skatteförfarande. Vidare behandlas även de problem och skattekonsekvenser som kan uppstå vid en tillämpning av kattrumpan och frågan om dess bestående i framtiden diskuteras.

Den mest problematiska förutsättningen för kattrumpan är att överlåtelsen måste utgöra en gåva. Detta innebär att såväl de allmänna gåvorekvisiten, det vill säga att överlåtelsen ska vara en frivillig förmögenhetsöverföring som lämnas med gåvoavsikt, som det skattemässiga gåvorekvisitet, det vill säga huvudsaklighetsprincipen, måste vara uppfyllda. En överlåtelse genom kattrumpa medför inga inkomstskatterättsliga konsekvenser, vilket är en följd av kontinuitetsprincipen. Tidigare kunde kattrumpor ske utan uttag av stämpelskatt, men enligt HD:s praxis från år 2013 uppfyller kattrumpor inte längre det stämpelskatterättsliga kravet på gåvoavsikt. Detta väckte farhågor om att detsamma även skulle gälla inkomstskatterättsligt. Sedan juni år 2015 är rättsläget dock klarlagt genom att HFD i fyra förhandsbesked fastslog att HD:s bedömning inte påverkar äldre inkomstskatterättslig praxis. Istället har en distinktion uppstått i gåvobedömningen, vilken huvudsakligen skulle kunna förklaras av det faktum att stämpelskatten avser omsättning och inkomstskatten avser inkomst.

Även om förfarandet kattrumpa numera är stämpelskattepliktigt kan det innebära stora skattemässiga förmåner. Oaktat dessa förmåner kan förfarandet ändå anses godtagbart eftersom det medför ett mer neutralt skattesystem. Dessutom genomförs kattrumpan ofta i syfte att underlätta ett generationsskifte eller en omstrukturering av ett företag, vilka kan anses vara önskvärda förfaranden inom skatterätten. Om möjligheten att genomföra skatteförmånliga kattrumpor däremot inte skulle finnas skulle det kunna vara en avhållande faktor vid överväganden om sådana överlåtelser.

En utredning har nyligen tillsatts för att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Syftet är bland annat att säkerställa att skattereglerna inte gynnar vissa branscher och denna utredning kan leda till ny lagstiftning på området i framtiden. Förvisso avser utredningen främst fastighetspaketering inom bolagssektorn, men den kan även komma att omfatta gåvotransaktioner såsom kattrumpan. (Less)
Abstract
The Swedish concept of “kattrumpa” signifies a business property assigned as a gift by a physical person to a company owned by the assigner and his related. The given compensation falls short of the property’s market value as well as its taxable value. The concept of “kattrumpa” is a tax planning procedure whose name evolved through case law. This thesis aims to examine and analyze the legal position of income tax and stamp duty for this tax procedure. Furthermore, the possible problems and tax consequences arising when applying the “kattrumpa” procedure and the question of its future endurance will be discussed.

The most problematic prerequisite concerning “kattrumpa” is the demand for the assignment to constitute a gift. This means... (More)
The Swedish concept of “kattrumpa” signifies a business property assigned as a gift by a physical person to a company owned by the assigner and his related. The given compensation falls short of the property’s market value as well as its taxable value. The concept of “kattrumpa” is a tax planning procedure whose name evolved through case law. This thesis aims to examine and analyze the legal position of income tax and stamp duty for this tax procedure. Furthermore, the possible problems and tax consequences arising when applying the “kattrumpa” procedure and the question of its future endurance will be discussed.

The most problematic prerequisite concerning “kattrumpa” is the demand for the assignment to constitute a gift. This means that the general necessary gift prerequisite, that is to say the need for the assignment to be a voluntary transfer of capital given with a gift intention, as well as the fiscal gift prerequisite, the mainly principle, must be fulfilled. An assignment through the “kattrumpa” procedure causes no consequences regarding income tax as a result of the carry-over principle. Previous to a ruling by the Supreme Court in 2013, the “kattrumpa” procedure caused no stamp duty, but according to the new court practice established in by the Supreme Court in 2013 the “kattrumpa” procedure no longer satisfies the gift prerequisite in stamp duty cases. This caused concern that the same assessment should apply in income tax cases. However, in June 2015 the Supreme Administrative Court in four preliminary rulings adjudicating that the Supreme Courts’ assessment does not affect previous income tax case law clarified the legal position. Instead, a distinction in the assessment of the gift prerequisite has arisen, which primarily can be explained by the fact that stamp duty concerns turnover while income tax concerns income.

Even if the “kattrumpa” procedure nowadays causes stamp duty it can still result in great fiscal gain. Notwithstanding these advantages, the procedure can still be deemed acceptable since it entails a more neutral tax system. Furthermore, the “kattrumpa” procedure is often being implemented in order to facilitate a change-of-generation or a restructuring of a business, which can both be considered desirable legal tax procedures. If the possibility to implement tax advantages was removed it would possibly result in a reluctance to consider such assignments.

The Swedish Government has recently appointed a committee to investigate some questions concerning the property and stamp duty area. The purpose, amongst other things, is to ensure that the tax rules do not benefit some branch of industry. The findings of the committee could conduce a future tax law concerning said area. Although the investigation primarily concerns property packaging in the business sector, it could also come to involve gift assignments such as the “kattrumpa” procedure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salomonsson, Jessica LU
supervisor
organization
alternative title
The so called "kattrumpan" - tax law consequences and the future outlook of the procedure
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
8514004
date added to LUP
2016-02-17 13:56:50
date last changed
2016-09-26 11:40:52
@misc{8514004,
 abstract   = {The Swedish concept of “kattrumpa” signifies a business property assigned as a gift by a physical person to a company owned by the assigner and his related. The given compensation falls short of the property’s market value as well as its taxable value. The concept of “kattrumpa” is a tax planning procedure whose name evolved through case law. This thesis aims to examine and analyze the legal position of income tax and stamp duty for this tax procedure. Furthermore, the possible problems and tax consequences arising when applying the “kattrumpa” procedure and the question of its future endurance will be discussed. 

The most problematic prerequisite concerning “kattrumpa” is the demand for the assignment to constitute a gift. This means that the general necessary gift prerequisite, that is to say the need for the assignment to be a voluntary transfer of capital given with a gift intention, as well as the fiscal gift prerequisite, the mainly principle, must be fulfilled. An assignment through the “kattrumpa” procedure causes no consequences regarding income tax as a result of the carry-over principle. Previous to a ruling by the Supreme Court in 2013, the “kattrumpa” procedure caused no stamp duty, but according to the new court practice established in by the Supreme Court in 2013 the “kattrumpa” procedure no longer satisfies the gift prerequisite in stamp duty cases. This caused concern that the same assessment should apply in income tax cases. However, in June 2015 the Supreme Administrative Court in four preliminary rulings adjudicating that the Supreme Courts’ assessment does not affect previous income tax case law clarified the legal position. Instead, a distinction in the assessment of the gift prerequisite has arisen, which primarily can be explained by the fact that stamp duty concerns turnover while income tax concerns income. 

Even if the “kattrumpa” procedure nowadays causes stamp duty it can still result in great fiscal gain. Notwithstanding these advantages, the procedure can still be deemed acceptable since it entails a more neutral tax system. Furthermore, the “kattrumpa” procedure is often being implemented in order to facilitate a change-of-generation or a restructuring of a business, which can both be considered desirable legal tax procedures. If the possibility to implement tax advantages was removed it would possibly result in a reluctance to consider such assignments.

The Swedish Government has recently appointed a committee to investigate some questions concerning the property and stamp duty area. The purpose, amongst other things, is to ensure that the tax rules do not benefit some branch of industry. The findings of the committee could conduce a future tax law concerning said area. Although the investigation primarily concerns property packaging in the business sector, it could also come to involve gift assignments such as the “kattrumpa” procedure.},
 author    = {Salomonsson, Jessica},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den så kallade "kattrumpan" - skattemässiga konsekvenser och framtidsutsikter för överlåtelse av fastighet genom gåva till eget och närståendes bolag},
 year     = {2015},
}