Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hantering vid exkludering - En studie av utlänningslagens regler om uteslutande från skyddsbestämmelserna

Arsenius, Magnus LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
Within the international as well as Swedish migration law there are competing interests that impose requirements of consideration and the rule of law in both national legislation and international regulations as well as in the national and international application of the law. The ambition to not expel an individual at risk of for example torture in their home country must be balanced with the potential need to deny an individual the right of residence.

On the basis of the Swedish Aliens Act this thesis examines the legal regulations concerning individuals that have been excluded from the Swedish provisions of protection but where the expulsion of that individual is legally forbidden. Furthermore, the congruence between Swedish... (More)
Within the international as well as Swedish migration law there are competing interests that impose requirements of consideration and the rule of law in both national legislation and international regulations as well as in the national and international application of the law. The ambition to not expel an individual at risk of for example torture in their home country must be balanced with the potential need to deny an individual the right of residence.

On the basis of the Swedish Aliens Act this thesis examines the legal regulations concerning individuals that have been excluded from the Swedish provisions of protection but where the expulsion of that individual is legally forbidden. Furthermore, the congruence between Swedish provisions and their corresponding international provisions is also examined, as well as the European collaboration on migration law.

In this thesis it is concluded that the Swedish implementation of international provisions, such as the principle of non-refoulement, is adequate. With regards to the European collaboration however, the current system with Schengen imposes demands for greater harmonization of the different national legal systems in order to be efficient. In addition, it is concluded in this thesis that there is reason to review the rules on forward-looking assessments in cases concerning refugee status and right of residence. There is also reason to discuss whether provisions on temporary residence permits are adequate, and if the division of responsibility between government agencies with regards to executing decisions is proportionate to the need of coercive measures. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom såväl den internationella som den svenska migrationsrätten finns konkurrerande intressen som uppställer krav på avvägning och rättssäkerhet dels i nationella lagstiftningar och internationella regelverk, dels i den nationella och internationella rättstillämpningen. Ambitionen att inte avvisa eller utvisa en individ som riskerar att utsättas för t.ex. tortyr i hemlandet, ska balanseras med behovet av att i förekommande fall kunna neka en individ rätt att vistas i landet.

Med utgångspunkt i utlänningslagen utreds i uppsatsen rättsläget avseende personer som har exkluderats från de svenska skyddsbestämmelserna men där verkställighetshinder föreligger. Frågor om förvar och fördelningen av ansvar mellan myndigheter beträffande... (More)
Inom såväl den internationella som den svenska migrationsrätten finns konkurrerande intressen som uppställer krav på avvägning och rättssäkerhet dels i nationella lagstiftningar och internationella regelverk, dels i den nationella och internationella rättstillämpningen. Ambitionen att inte avvisa eller utvisa en individ som riskerar att utsättas för t.ex. tortyr i hemlandet, ska balanseras med behovet av att i förekommande fall kunna neka en individ rätt att vistas i landet.

Med utgångspunkt i utlänningslagen utreds i uppsatsen rättsläget avseende personer som har exkluderats från de svenska skyddsbestämmelserna men där verkställighetshinder föreligger. Frågor om förvar och fördelningen av ansvar mellan myndigheter beträffande verkställighet aktualiseras därför i uppsatsen. Vidare utreds överensstämmelsen mellan svenska regler och deras internationella motsvarigheter samt brister i det internationella samarbetet.

I uppsatsen konstateras att den svenska implementeringen av principen om non-refoulement innebär en god överensstämmelse med grundläggande internationell migrationsrätt och det grundskydd som principen om non-refoulement ska garantera tillgodoses därför i utlänningslagen. Vad gäller det internationella samarbetet kan konstateras att samarbetet inom Schengen uppställer krav på högre grad av harmonisering av Schengenländernas nationella regler för att systemet med spärrlista och åtgärder enligt Schengenkonventionen ska bli effektivt.

Vidare konstateras att det torde finnas skäl att se över reglerna om framåtsyftande bedömningar i ärenden om statusförklaring och uppehållstillstånd samt skäl att diskutera om den rättsliga hanteringen av tidsbegränsade uppehållstillstånd är ändamålsenlig. Vad gäller verkställighetsansvaret kan ifrågasättas om den grad av myndighetssamverkan som förutsätts står i proportion till behovet av tvångsåtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arsenius, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish Aliens Act and Expulsion
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
8514049
date added to LUP
2016-01-27 14:12:16
date last changed
2016-01-27 14:12:16
@misc{8514049,
 abstract   = {Within the international as well as Swedish migration law there are competing interests that impose requirements of consideration and the rule of law in both national legislation and international regulations as well as in the national and international application of the law. The ambition to not expel an individual at risk of for example torture in their home country must be balanced with the potential need to deny an individual the right of residence.

On the basis of the Swedish Aliens Act this thesis examines the legal regulations concerning individuals that have been excluded from the Swedish provisions of protection but where the expulsion of that individual is legally forbidden. Furthermore, the congruence between Swedish provisions and their corresponding international provisions is also examined, as well as the European collaboration on migration law.

In this thesis it is concluded that the Swedish implementation of international provisions, such as the principle of non-refoulement, is adequate. With regards to the European collaboration however, the current system with Schengen imposes demands for greater harmonization of the different national legal systems in order to be efficient. In addition, it is concluded in this thesis that there is reason to review the rules on forward-looking assessments in cases concerning refugee status and right of residence. There is also reason to discuss whether provisions on temporary residence permits are adequate, and if the division of responsibility between government agencies with regards to executing decisions is proportionate to the need of coercive measures.},
 author    = {Arsenius, Magnus},
 keyword   = {förvaltningsrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantering vid exkludering - En studie av utlänningslagens regler om uteslutande från skyddsbestämmelserna},
 year     = {2015},
}