Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sverige – det korruptionsfria landet? - En studie av förbudet mot givande och tagande av muta samt rådande gråzon vid rättstillämpningen

Eftekhari, Salomeh LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sverige har sedan länge ansetts vara ett land befriat från svågerpolitik och korruption. Korruption är dock ett vitt begrepp som härstammar från det latinska ordet corrumpere, vilket betyder muta. Följaktligen omfattas den straffrättsliga terminologin av givande och tagande av muta av begreppet korruption. Korruption anses vara ett medel för att otillbörligen påverka besluts- och handlingsprocesser i ett samhälle. Skadeverkningarna på ett samhälle av korrupta beteenden kan vara av olika slag. Det kan rubba förtroendet för muttagarens huvudman, dennes verksamhet och förtroendeförhållandet mellan huvudmannen och dennes underordnade. Det försätter även den fria konkurrensen och allmänhetens förtroende för det allmänna ur spel. Således utgör... (More)
Sverige har sedan länge ansetts vara ett land befriat från svågerpolitik och korruption. Korruption är dock ett vitt begrepp som härstammar från det latinska ordet corrumpere, vilket betyder muta. Följaktligen omfattas den straffrättsliga terminologin av givande och tagande av muta av begreppet korruption. Korruption anses vara ett medel för att otillbörligen påverka besluts- och handlingsprocesser i ett samhälle. Skadeverkningarna på ett samhälle av korrupta beteenden kan vara av olika slag. Det kan rubba förtroendet för muttagarens huvudman, dennes verksamhet och förtroendeförhållandet mellan huvudmannen och dennes underordnade. Det försätter även den fria konkurrensen och allmänhetens förtroende för det allmänna ur spel. Således utgör korruption ett hot mot det demokratiska samhället.

Sveriges självbild av att vara korruptionsbefriat har under åren utmanats och korrupta beteenden förekommer i såväl den offentliga som privata sektorn. Efter att de tidigare korruptionsbestämmelserna kritiserats tillsatte regeringen år 2009 en kommitté vars uppdrag var att utreda brottsbestämmelserna. År 2012 trädde en ny mutbrottslagstiftning i kraft i Sverige. Trots den senaste lagändringen föreskrivs i mutbrottsbestämmelserna opreciserade rekvisit. För straffansvar förutsätts en otillbörlig förmån och krav ställs på ett tjänstesamband. Ur lagtext eller rättspraxis är det dock inte möjligt att utläsa vad som utgör en otillbörlig förmån eller när ett tjänstesamband anses föreligga. Vidare klargör varken lagtexten eller förarbeten hur gåvor mellan vänner ska beaktas vid rättstillämpningen. Korruptionsbestämmelserna är även generella och skiljer inte den offentliga och privata sektorn åt. Studier av rättspraxis på rättsområdet påvisar dock att bestämmelserna tillämpas strängare i den offentliga sektorn, särskilt då anställningen eller uppdraget innefattar myndighetsutövning.

Legalitetsprincipen föreskriver att ingen ska hållas straffrättsligt ansvarig vid avsaknad av rättsligt stöd. Till principen åläggs förutsebarhetsperspektivet, vilket är den formella rättssäkerhetens främsta perspektiv. Samhällets medborgare ska behandlas lika inför lagen och lagen ska vara tydlig så att det för medborgarna är möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas.

Förevarande studie påvisar att den svenska mutbrottslagstiningen är allmänt hållen och otydlig. Till följd av opreciserade rekvisit har rättsområdet försatts i en gråzon där det inte råder en klar gräns mellan vad som anses vara straffbart och inte. De nuvarande korruptionsbestämmelserna är enligt min mening bristfälliga utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv då det för gemene man inte är möjligt att förutse vilka handlingar som kan föranleda straffansvar. Bestämmelserna är inte endast oförenliga med de krav som ställs på förutsebarhet, de strider även mot medborgarnas likhet inför lagen. Detta då studier av rättspraxis på området visar att de inom den privata sektorn medges en förmånligare rättstillämpning än vad lagen medger.

Jag är av uppfattningen att en ny lagstiftning avseende brotten givande och tagande av muta är nödvändig. Angivande av uttömmande omständigheter i brottsbestämmelserna kan negativt påverka flexibiliteten vid rättstillämpningen. Dock är det möjligt att i bestämmelserna ange omständigheter för vad som kan utgöra en otillbörlig förmån samt ange att dessa inte är uttömmande. Beaktansvärda omständigheter vid otillbörlighetsbedömningen kan till exempel vara huvudmannens samtycke, förmånens beskaffenhet och förmånens värde. Även om åtgärden inte leder till att lagstiftningen blir fullständigt tydlig ger det gemene man bättre möjligt att förutse rättstillämpningen. För att främja förutsebarheten kan det även vara av betydelse att anpassa bestämmelserna till de skillnader som råder mellan den offentliga och privata sektorn. Det skulle följaktligen vara önskvärt att ha separata bestämmelser för den offentliga och privata sektorn. Dessa lagstiftningsåtgärder är viktiga utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och av relevans för att korruptionsbestämmelserna ska verka preventivt. (Less)
Abstract
Sweden has long been considered a country free from nepotism and corruption. Corruption is however a broad term which derives from the Latin word corrumpere, meaning bribe. Consequently the criminal terminology of giving and receiving bribes comprises the concept of corruption. Corruption is a way to improperly influence the decision making and processes in a society. The damaging effects on a society due to corrupt behaviour can be of different types. It can undermine the confidence of the corruptor’s employer, his business and mutual trust between the employer and employee. It also puts the free competition and confidence of the public at risk. Consequently, corruption is a threat to a democratic society.

During the past years,... (More)
Sweden has long been considered a country free from nepotism and corruption. Corruption is however a broad term which derives from the Latin word corrumpere, meaning bribe. Consequently the criminal terminology of giving and receiving bribes comprises the concept of corruption. Corruption is a way to improperly influence the decision making and processes in a society. The damaging effects on a society due to corrupt behaviour can be of different types. It can undermine the confidence of the corruptor’s employer, his business and mutual trust between the employer and employee. It also puts the free competition and confidence of the public at risk. Consequently, corruption is a threat to a democratic society.

During the past years, Sweden´s self-image of being free from corruption has been challenged and corrupt behaviour exists in both the public and private sector. As the previous anti-bribery legislation was criticized, the government established in 2009 a committee to investigate the penal provisions on bribery. In 2012, a new anti-bribery legislation entered into effect in Sweden. Despite this recent improvement, the legal meaning of the penal provisions is still quite unclear. Criminal liability assumes an improper benefit and that there is a connection to the service. It is not possible to understand from neither legislation nor case law what constitutes an improper benefit or when a connection to the service is deemed to exist. Further, neither the legislation nor legislative history clarifies how gifts between friends should be regarded when applying the law. The penal provisions on bribery are general and there is no distinction between the public and private sector. However, studies of case law shows that the provisions are applied stricter in the public sector, especially when the service includes exercise of public authority.

The principle of legality means that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act that did not constitute a criminal offence. The principle requires a foreseeable perspective, which is important for the legal certainty and rule of law. The members of the society shall be equal before the law and the law shall be clear and precise so the legal implications are foreseeable.

This study shows that the penal provisions of the Swedish Penal Code on bribery are kept general and vague. As a result of imprecise necessary conditions the branch of law regarding corruption is set into a grey area without a clear boundary between what is considered criminal. In my view, the current penal provisions are flawed from a legal perspective as it is not possible for the average citizen to foresee which behaviour may lead to criminal liability. The provisions are not only incompatible with the requirements of foreseeability, they also infringe on the equality before the law. This is based on a study of case law that demonstrates that the corruptors in the private sector are allowed a more favourable application of law than the law allows.

In summary, I believe that a new legislation regarding the crimes of giving and receiving bribes is necessary. Indication of exhaustive circumstances of the penal provisions could adversely affect the flexibility in the application of law. However, it is possible to add conditions that will define an improper benefit while it is set out that these are not exhaustive. Notable conditions for the assessment of improper benefits could be, the employer’s permission, benefit’s nature and benefit’s value. Even if this legislative measure does not make the legislation completely clear, it will make it more predictable for the average citizen. In order to promote the rule of law, it may also be important to adapt the legislation to the differences that exist between the public and private sector. It would therefore be beneficial to have separate provisions on bribery for the public and private sector. These legislative measures are important from a legal perspective and of great importance in order for the penal provisions on bribery to have a preventive effect. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eftekhari, Salomeh LU
supervisor
organization
alternative title
Sweden – a country free from corruption? - A study on the penal provisions on bribery and the problems regarding its interpretation
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förutsebarhet, TI, IMM, Givande av muta, Likhet inför lagen, Rättssäkerhet, Tagande av muta, Korruption, Straffrätt, Criminal law
language
Swedish
id
8514052
date added to LUP
2016-02-04 11:43:59
date last changed
2017-01-27 15:55:42
@misc{8514052,
 abstract   = {{Sweden has long been considered a country free from nepotism and corruption. Corruption is however a broad term which derives from the Latin word corrumpere, meaning bribe. Consequently the criminal terminology of giving and receiving bribes comprises the concept of corruption. Corruption is a way to improperly influence the decision making and processes in a society. The damaging effects on a society due to corrupt behaviour can be of different types. It can undermine the confidence of the corruptor’s employer, his business and mutual trust between the employer and employee. It also puts the free competition and confidence of the public at risk. Consequently, corruption is a threat to a democratic society. 

During the past years, Sweden´s self-image of being free from corruption has been challenged and corrupt behaviour exists in both the public and private sector. As the previous anti-bribery legislation was criticized, the government established in 2009 a committee to investigate the penal provisions on bribery. In 2012, a new anti-bribery legislation entered into effect in Sweden. Despite this recent improvement, the legal meaning of the penal provisions is still quite unclear. Criminal liability assumes an improper benefit and that there is a connection to the service. It is not possible to understand from neither legislation nor case law what constitutes an improper benefit or when a connection to the service is deemed to exist. Further, neither the legislation nor legislative history clarifies how gifts between friends should be regarded when applying the law. The penal provisions on bribery are general and there is no distinction between the public and private sector. However, studies of case law shows that the provisions are applied stricter in the public sector, especially when the service includes exercise of public authority. 

The principle of legality means that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act that did not constitute a criminal offence. The principle requires a foreseeable perspective, which is important for the legal certainty and rule of law. The members of the society shall be equal before the law and the law shall be clear and precise so the legal implications are foreseeable. 

This study shows that the penal provisions of the Swedish Penal Code on bribery are kept general and vague. As a result of imprecise necessary conditions the branch of law regarding corruption is set into a grey area without a clear boundary between what is considered criminal. In my view, the current penal provisions are flawed from a legal perspective as it is not possible for the average citizen to foresee which behaviour may lead to criminal liability. The provisions are not only incompatible with the requirements of foreseeability, they also infringe on the equality before the law. This is based on a study of case law that demonstrates that the corruptors in the private sector are allowed a more favourable application of law than the law allows. 

In summary, I believe that a new legislation regarding the crimes of giving and receiving bribes is necessary. Indication of exhaustive circumstances of the penal provisions could adversely affect the flexibility in the application of law. However, it is possible to add conditions that will define an improper benefit while it is set out that these are not exhaustive. Notable conditions for the assessment of improper benefits could be, the employer’s permission, benefit’s nature and benefit’s value. Even if this legislative measure does not make the legislation completely clear, it will make it more predictable for the average citizen. In order to promote the rule of law, it may also be important to adapt the legislation to the differences that exist between the public and private sector. It would therefore be beneficial to have separate provisions on bribery for the public and private sector. These legislative measures are important from a legal perspective and of great importance in order for the penal provisions on bribery to have a preventive effect.}},
 author    = {{Eftekhari, Salomeh}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sverige – det korruptionsfria landet? - En studie av förbudet mot givande och tagande av muta samt rådande gråzon vid rättstillämpningen}},
 year     = {{2015}},
}