Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Referenstagning i kvalifikations- och utvärderingsfas - Antingen eller, eller både och?

Velander, Katarina LU (2016) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Inom svensk rätt finns sju olika upphandlingsförfarande. Gemensamt för alla utom ett är att de har en kvalifikationsfas och en utvärderingsfas. Det är vedertaget att upphandlande myndigheter kan begära referenser i kvalifikationsfasen som bevis på erfarenhet. Frågan är huruvida detta även är tillåtet i utvärderingsfasen. Om det är det, vilka rättsliga skillnader och problem uppkommer vid användning av referenser i utvärderingsfasen?

Utredningen koncentrerar sig på referenstagning i kvalifikationsfasen, i utvärderingsfasen och i båda faser på samma gång. Med hjälp av rättsdogmatiskt och EU-rättslig metod undersöks material i form av direktiv, svensk lagstiftning, förarbete, doktrin och praxis från både svenska domstolar och EU-domstolen.... (More)
Inom svensk rätt finns sju olika upphandlingsförfarande. Gemensamt för alla utom ett är att de har en kvalifikationsfas och en utvärderingsfas. Det är vedertaget att upphandlande myndigheter kan begära referenser i kvalifikationsfasen som bevis på erfarenhet. Frågan är huruvida detta även är tillåtet i utvärderingsfasen. Om det är det, vilka rättsliga skillnader och problem uppkommer vid användning av referenser i utvärderingsfasen?

Utredningen koncentrerar sig på referenstagning i kvalifikationsfasen, i utvärderingsfasen och i båda faser på samma gång. Med hjälp av rättsdogmatiskt och EU-rättslig metod undersöks material i form av direktiv, svensk lagstiftning, förarbete, doktrin och praxis från både svenska domstolar och EU-domstolen. Även analyser gjorda av erfarna jurister studeras.

EU-domstolens dom i C-532/06 – Lianakis m.fl. är av stor betydelse för hur rättsläget uppfattas idag. Merparten av svenska rättsfall som har studerats hänvisar till Lianakis-målet.

Analysen av rättsläget leder fram till att slutsatsen att inget egentligt hinder föreligger för referenstagning i utvärderingsfasen. Däremot bör stor försiktighet iakttas. För att referenstagning i utvärderingsfasen ska vara förenligt med de grundläggande EU-rättsliga principerna, den EU-rättsliga lagstiftningen och den svenska lagstiftningen krävs att syftet med referenstagning i utvärderingsfasen är att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Därtill ska referenstagningen ha koppling till kontraktsföremålet. Om referenstagningen istället huvudsakligen avser bedöma anbudsgivarens förmåga att utföra projektet hör kravet till kvalifikationsfasen. (Less)
Abstract
In the Swedish law there are seven different procurement procedures. All but one, have a qualification phase and an evaluation phase. It is commonly recognized that contracting authorities may request references in the qualification phase as proof of experience. The question is whether this is also permitted in the evaluation phase. If so, what legal differences and problems may arise from the use of references in the evaluation phase?

The investigation focuses on references in the qualification phase, in the evaluation phase and in both phases at the same time. By the use of the correct doctrinal and the EU-law method the materials in the form of directives, Swedish legislations, legislative history, doctrine and case-law from both... (More)
In the Swedish law there are seven different procurement procedures. All but one, have a qualification phase and an evaluation phase. It is commonly recognized that contracting authorities may request references in the qualification phase as proof of experience. The question is whether this is also permitted in the evaluation phase. If so, what legal differences and problems may arise from the use of references in the evaluation phase?

The investigation focuses on references in the qualification phase, in the evaluation phase and in both phases at the same time. By the use of the correct doctrinal and the EU-law method the materials in the form of directives, Swedish legislations, legislative history, doctrine and case-law from both Swedish courts and the European Court of Justice are examined. Additional to that analyses by experienced lawyers are studied.

The judgement of the Court in C-532/06 – Lianakis and Others is of great importance for the legal position is understood today. Most of the Swedish cases studied are mentioning Lianakis.

The analysis of the legal position leads to the conclusion that no real imped-iments exist for requesting references in the evaluation phase. However, great care is required. In order for references in the evaluation phase to be consistent with the fundamental principles, the EU legislation and the Swedish legislation, it is required that the purpose of requesting the references in the evaluation phase is to determine the most economically advantageous tender. In addition, the references should be related to the subject matter. If the reference instead essentially assesses the tenderer’s ability to carry out the project, the requirement belongs to the qualification phase. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Velander, Katarina LU
supervisor
organization
alternative title
References in the qualification phase and in the evaluation phase
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
referenser, offentlig upphandling, referenstagning, förvaltningsrätt
language
Swedish
id
8514756
date added to LUP
2016-06-08 13:04:49
date last changed
2016-06-08 13:04:49
@misc{8514756,
 abstract   = {In the Swedish law there are seven different procurement procedures. All but one, have a qualification phase and an evaluation phase. It is commonly recognized that contracting authorities may request references in the qualification phase as proof of experience. The question is whether this is also permitted in the evaluation phase. If so, what legal differences and problems may arise from the use of references in the evaluation phase?

The investigation focuses on references in the qualification phase, in the evaluation phase and in both phases at the same time. By the use of the correct doctrinal and the EU-law method the materials in the form of directives, Swedish legislations, legislative history, doctrine and case-law from both Swedish courts and the European Court of Justice are examined. Additional to that analyses by experienced lawyers are studied. 

The judgement of the Court in C-532/06 – Lianakis and Others is of great importance for the legal position is understood today. Most of the Swedish cases studied are mentioning Lianakis. 

The analysis of the legal position leads to the conclusion that no real imped-iments exist for requesting references in the evaluation phase. However, great care is required. In order for references in the evaluation phase to be consistent with the fundamental principles, the EU legislation and the Swedish legislation, it is required that the purpose of requesting the references in the evaluation phase is to determine the most economically advantageous tender. In addition, the references should be related to the subject matter. If the reference instead essentially assesses the tenderer’s ability to carry out the project, the requirement belongs to the qualification phase.},
 author    = {Velander, Katarina},
 keyword   = {referenser,offentlig upphandling,referenstagning,förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Referenstagning i kvalifikations- och utvärderingsfas - Antingen eller, eller både och?},
 year     = {2016},
}