Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsgivarens skydd mot konkurrens vid anställningens upphörande

Jobacker, Julia LU and Ballard, Jennifer (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av en stor andel kunskapsföretag som investerar i sina arbetstagares kunskap och kompetens med syftet att stärka företagets position på marknaden, dess konkurrenskraft. I och med detta förtroende som skapas mellan parterna uppstår vid anställningens upphörande en intressekonflikt mellan arbetsgivarens vilja att skydda företagets konkurrenskraft samt arbetstagarens intresse av att fritt använda sin kunskap. Denna intressekonflikt bör, enligt samhällsintresset, balanseras för att uppnå en god konkurrens på arbetsmarknaden.

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens skydd mot konkurrens vid anställningens upphörande samt att skapa en bild av huruvida dagens skydd mot konkurrens möter... (More)
Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av en stor andel kunskapsföretag som investerar i sina arbetstagares kunskap och kompetens med syftet att stärka företagets position på marknaden, dess konkurrenskraft. I och med detta förtroende som skapas mellan parterna uppstår vid anställningens upphörande en intressekonflikt mellan arbetsgivarens vilja att skydda företagets konkurrenskraft samt arbetstagarens intresse av att fritt använda sin kunskap. Denna intressekonflikt bör, enligt samhällsintresset, balanseras för att uppnå en god konkurrens på arbetsmarknaden.

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens skydd mot konkurrens vid anställningens upphörande samt att skapa en bild av huruvida dagens skydd mot konkurrens möter förändringen på arbetsmarknaden. Uppsatsen redogör för tre huvudsakliga regleringar vad gäller skyddet mot konkurrens: den kontraktuella lojalitetsplikten, konkurrensklausuler för ytterligare skydd samt det lagstiftade skyddet för företagshemligheter.

Uppsatsen leder fram till slutsatsen att arbetsgivarens skydd mot konkurrens inte är helt okomplicerat. För att det totala skyddet ska bli tillämpligt krävs således en medvetenhet från arbetsgivaren. Till viss del kan arbetsgivaren begränsa arbetstagarens möjlighet att angripa företagets konkurrenskraft, emellertid finns även en problematik kring att skyddet gällande företagshemligheter inte anpassats efter dagens arbetsmarknad. Behovet återspeglas i förslagen om ett förstärkt skydd för företagshemligheter både från Sverige samt på EU-nivå. (Less)
Popular Abstract
The current labour market is characterised by a large proportion of know-how companies that invest in their employees´ knowledge and competence, with the intention of strengthening the company´s position on the market and its competitiveness. As a result of the trust created between the parties a conflict of interest occurs at the time of the termination of employment. The employer on the one hand would like to protect the competitiveness of the company and its trade secrets, whereas the employee has an interest in using his or her knowledge freely. This conflict of interest should according to the public opinion be balanced to achieve an efficient level of competition on the labour market.  

The aim in this essay is to look deeper into... (More)
The current labour market is characterised by a large proportion of know-how companies that invest in their employees´ knowledge and competence, with the intention of strengthening the company´s position on the market and its competitiveness. As a result of the trust created between the parties a conflict of interest occurs at the time of the termination of employment. The employer on the one hand would like to protect the competitiveness of the company and its trade secrets, whereas the employee has an interest in using his or her knowledge freely. This conflict of interest should according to the public opinion be balanced to achieve an efficient level of competition on the labour market.  

The aim in this essay is to look deeper into the legislation surrounding the employer´s protection rights regarding the company´s competitiveness at the termination of employment. But also to create an overall picture of whether the current protection regulations against competition are sufficiently adequate for the ever-changing labour market. The essay reviews three essential regulations regarding the protection of competitiveness: the contractual duty of loyalty, competition clauses for a wider protection and the legislated protection of trade secrets.

The essay leads to the conclusion that the employer´s protection regarding competition is not entirely uncomplicated and demands an awareness from the employer in order for total protection to be applicable. To some degree there is a possibility for the employer to limit the employee´s opportunities to expose the company´s trade secrets, but there are also some difficulties regarding the fact that the protection of trade secrets is not fully in accordance with the current labour market. At the same time suggestions for enhanced protection both in Sweden and on an EU-level are being developed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8519560,
 abstract   = {Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av en stor andel kunskapsföretag som investerar i sina arbetstagares kunskap och kompetens med syftet att stärka företagets position på marknaden, dess konkurrenskraft. I och med detta förtroende som skapas mellan parterna uppstår vid anställningens upphörande en intressekonflikt mellan arbetsgivarens vilja att skydda företagets konkurrenskraft samt arbetstagarens intresse av att fritt använda sin kunskap. Denna intressekonflikt bör, enligt samhällsintresset, balanseras för att uppnå en god konkurrens på arbetsmarknaden. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens skydd mot konkurrens vid anställningens upphörande samt att skapa en bild av huruvida dagens skydd mot konkurrens möter förändringen på arbetsmarknaden. Uppsatsen redogör för tre huvudsakliga regleringar vad gäller skyddet mot konkurrens: den kontraktuella lojalitetsplikten, konkurrensklausuler för ytterligare skydd samt det lagstiftade skyddet för företagshemligheter. 

Uppsatsen leder fram till slutsatsen att arbetsgivarens skydd mot konkurrens inte är helt okomplicerat. För att det totala skyddet ska bli tillämpligt krävs således en medvetenhet från arbetsgivaren. Till viss del kan arbetsgivaren begränsa arbetstagarens möjlighet att angripa företagets konkurrenskraft, emellertid finns även en problematik kring att skyddet gällande företagshemligheter inte anpassats efter dagens arbetsmarknad. Behovet återspeglas i förslagen om ett förstärkt skydd för företagshemligheter både från Sverige samt på EU-nivå.},
 author    = {Jobacker, Julia and Ballard, Jennifer},
 keyword   = {lojalitetsplikt,konkurrensklausuler,företagshemligheter,1969 års överenskommelse,2015 års avtal,FHL,skydd mot konkurrens,duty of loyalty,competition clauses,protection of trade secrets,agreement of 1969,agreement of 2015,protection against competition},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivarens skydd mot konkurrens vid anställningens upphörande},
 year     = {2016},
}