Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fasta etableringsställen i den globala ekonomin - Mervärdesskattedirektivets 44:e artikel i ljuset av BEPS

Cedercrantz, Michael LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Vilken medlemsstat som har rätten att utkräva mervärdesskatt på en transaktion avseende tjänster mellan beskattningsbara personer avgörs enligt huvudregeln av var omsättningen, det vill säga platsen för tillhandahållandet, av tjänsten i fråga anses vara gjord. Denna fråga regleras av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. I nämnd artikel stipuleras att platsen för tillhandahållandet av tjänster till en beskattningsbar person ska vara den plats där denne person (mottagaren av tjänsten) har etablerat sitt säte för verksamhet. Finns det flera etableringar måste det avgöras till vilken av dessa tjänsten har tillhandahållits. Begreppet fast etableringsställe har länge figurerat inom den Europeiska mervärdesskatterätten men ger fortfarande... (More)
Vilken medlemsstat som har rätten att utkräva mervärdesskatt på en transaktion avseende tjänster mellan beskattningsbara personer avgörs enligt huvudregeln av var omsättningen, det vill säga platsen för tillhandahållandet, av tjänsten i fråga anses vara gjord. Denna fråga regleras av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. I nämnd artikel stipuleras att platsen för tillhandahållandet av tjänster till en beskattningsbar person ska vara den plats där denne person (mottagaren av tjänsten) har etablerat sitt säte för verksamhet. Finns det flera etableringar måste det avgöras till vilken av dessa tjänsten har tillhandahållits. Begreppet fast etableringsställe har länge figurerat inom den Europeiska mervärdesskatterätten men ger fortfarande upphov till debatt. Tidigare har de fallit på EU-domstolens lott att definiera begreppet fast etableringsställe men i och med rådets genomförandeförordning nr 282/2011 ikraftträdelse år 2011 återfinns en lagfäst definition i nämnd rättsakt. Denna definition har varit föremål för kritik av en mängd etablerade forskare och praktiker.

I uppsatsen diskuteras frågan om konceptet fast etableringsställe kan påverkas av BEPS action point 7 vilken behandlar systerbegreppet fast driftställe? Liknande problemområden återfinns nämligen såväl inom den direkta beskattningen som inom mervärdesskatterätten.

Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida BEPS-projektet kan ha en påverkan på begreppet fast etableringsställe och således även mervärdesskattesystemet. För att besvara denna fråga måste först fastslås de kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna anse att ett fast etableringsställe ska anses vara för handen.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett fast etableringsställe ska anses existera. (1) Det måste finnas personella resurser (människor). Det är inte ett krav att dessa måste vara anställda vid etableringen i fråga, men etableringen ska då ha en rätt att förfoga över dessa. (2) Det måste finna tekniska resurser, exempelvis en lokal eller utrustning som kan hänföras till etableringen. Även om egendomen är leasad kan denna anses tillhöra etableringen förutsatt att etableringen har rätten att förfoga över egendomen som om den vore dess egen. (3) Därutöver tillkommer kravet som infördes i genomförandeförordningen. Det vill säga att etableringen ska vara så stadigvarande att den självständigt kan tillhandahålla tjänster alternativt ta emot och använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov.

Gällande BEPS-projektet och begreppet fast etableringsställe så återfinns det vissa likheter mellan exempelvis målen DFDS och Welmory och action point 7 med avseende på företagskonstruktioner. Som en följd av införandet av rådets genomförandeförordning nr 282/2011 ges det sken av att BEPS-projektet till viss mån redan är implementerat i mervärdesskatterätten. Detta till följd av det utökade tillämpningsområdet av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Vilket har medfört att medlemsländerna numera lättare torde kunna hävda att ett fast etableringsställe ska anses föreligga inom landet och på så vis behålla en större del av skattebasen inom landet. (Less)
Popular Abstract
The member state which has the right to levy tax on a transaction of services between taxable persons is decided by Article 44 of the VAT Directive which sets out a general rule with respect to the place of supply of services. This rule is decisive in determining where services are deemed to be rendered. Article 44 of the VAT Directive stats that the place of supply of services to a taxable person acting as such shall be the place where that person has established his business. If there is multiple establishments it must be decided to which of these establishments the service has been provided to. The concept of a fixed establishment has long figured in the European VAT law and still gives rise to debate. It has previously been up to the... (More)
The member state which has the right to levy tax on a transaction of services between taxable persons is decided by Article 44 of the VAT Directive which sets out a general rule with respect to the place of supply of services. This rule is decisive in determining where services are deemed to be rendered. Article 44 of the VAT Directive stats that the place of supply of services to a taxable person acting as such shall be the place where that person has established his business. If there is multiple establishments it must be decided to which of these establishments the service has been provided to. The concept of a fixed establishment has long figured in the European VAT law and still gives rise to debate. It has previously been up to the European Court of Justice to define the concept of a fixed establishment. However, the definition is now provided in the VAT Implementing Regulation No. 282/2011. This definition has been criticized by a variety of established researchers and practitioners of law.

This paper discusses whether the concept of a fixed establishment may be affected by BEPS Action Point 7 which deals with the concept of a permanent establishment. Similar areas of conflict exist in both the direct tax and the VAT systems.

The aim of this study is to discuss whether the BEPS-project may have an impact on the concept of a fixed establishment and thus also the VAT system. To answer this question it is essential to establish the criteria that must be met in order to consider that a fixed establishment shall be deemed to exist.

Following criteria must be met in order to claim that a fixed establishment shall be deemed to exist. (1) Human resources must exist. It is not a requirement that these must be employees of the establishment, but the establishment is required to have a right to dispose of these as if they were its own. (2) Technical resources must exist, for example equipment that can be attributed to the establishment. Even leased property can be considered to belong to the establishment provided that the establishment has the right to dispose of the property as if it were its own. (3) And finally the criteria which was enacted in the VAT Implementing Regulation No. 282/2011 - The establishment shall be characterized by a sufficient degree of permanence to enable it to receive the services supplied to it and use them for its business.

Regarding the connection between the BEPS-project and the VAT system one could say that the BEPS-project is incorporated into the VAT system, at least to some extent. The VAT Implementing Regulation have extended the scope of the concept fixed establishment and have thus made it easier for the member states to claim that there exists a fixed establishment within the country which in turn would lead to less eroding of the tax base. There is also some similarities between BEPS Action Point 7 and the cases DFDS and Welmory regarding the concept fixed establishment with respect to business constructions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cedercrantz, Michael LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tjänster, B2B, BEPS, Mervärdesskatt, Fasta etableringsställen
language
Swedish
id
8524700
date added to LUP
2016-01-21 14:28:06
date last changed
2016-01-21 14:28:06
@misc{8524700,
 abstract   = {Vilken medlemsstat som har rätten att utkräva mervärdesskatt på en transaktion avseende tjänster mellan beskattningsbara personer avgörs enligt huvudregeln av var omsättningen, det vill säga platsen för tillhandahållandet, av tjänsten i fråga anses vara gjord. Denna fråga regleras av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. I nämnd artikel stipuleras att platsen för tillhandahållandet av tjänster till en beskattningsbar person ska vara den plats där denne person (mottagaren av tjänsten) har etablerat sitt säte för verksamhet. Finns det flera etableringar måste det avgöras till vilken av dessa tjänsten har tillhandahållits. Begreppet fast etableringsställe har länge figurerat inom den Europeiska mervärdesskatterätten men ger fortfarande upphov till debatt. Tidigare har de fallit på EU-domstolens lott att definiera begreppet fast etableringsställe men i och med rådets genomförandeförordning nr 282/2011 ikraftträdelse år 2011 återfinns en lagfäst definition i nämnd rättsakt. Denna definition har varit föremål för kritik av en mängd etablerade forskare och praktiker. 

I uppsatsen diskuteras frågan om konceptet fast etableringsställe kan påverkas av BEPS action point 7 vilken behandlar systerbegreppet fast driftställe? Liknande problemområden återfinns nämligen såväl inom den direkta beskattningen som inom mervärdesskatterätten.

Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida BEPS-projektet kan ha en påverkan på begreppet fast etableringsställe och således även mervärdesskattesystemet. För att besvara denna fråga måste först fastslås de kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna anse att ett fast etableringsställe ska anses vara för handen. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett fast etableringsställe ska anses existera. (1) Det måste finnas personella resurser (människor). Det är inte ett krav att dessa måste vara anställda vid etableringen i fråga, men etableringen ska då ha en rätt att förfoga över dessa. (2) Det måste finna tekniska resurser, exempelvis en lokal eller utrustning som kan hänföras till etableringen. Även om egendomen är leasad kan denna anses tillhöra etableringen förutsatt att etableringen har rätten att förfoga över egendomen som om den vore dess egen. (3) Därutöver tillkommer kravet som infördes i genomförandeförordningen. Det vill säga att etableringen ska vara så stadigvarande att den självständigt kan tillhandahålla tjänster alternativt ta emot och använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov.

Gällande BEPS-projektet och begreppet fast etableringsställe så återfinns det vissa likheter mellan exempelvis målen DFDS och Welmory och action point 7 med avseende på företagskonstruktioner. Som en följd av införandet av rådets genomförandeförordning nr 282/2011 ges det sken av att BEPS-projektet till viss mån redan är implementerat i mervärdesskatterätten. Detta till följd av det utökade tillämpningsområdet av artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Vilket har medfört att medlemsländerna numera lättare torde kunna hävda att ett fast etableringsställe ska anses föreligga inom landet och på så vis behålla en större del av skattebasen inom landet.},
 author    = {Cedercrantz, Michael},
 keyword   = {Tjänster,B2B,BEPS,Mervärdesskatt,Fasta etableringsställen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fasta etableringsställen i den globala ekonomin - Mervärdesskattedirektivets 44:e artikel i ljuset av BEPS},
 year     = {2016},
}