Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Införlivandet av det nya upphandlingsdirektivet utifrån ett konkurrensperspektiv - Vad blir konsekvenserna för små och medelstora företag i Sverige?

Pavlov, Kostadin LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Europas utveckling styrs för närvarande av Kommissionens strategi Europa 2020. Det huvudsakliga syftet med strategin är att utveckla en konkurrenskraftig och social marknadsekonomi. Direktivet om offentlig upphandling 2014/24/EU används här som ett sätt för att säkerställa den mest effektiva användningen av offentliga medel och samtidigt garantera fri tillgång till marknaden. För att kunna uppnå det dubbla syftet införde Kommissionen dels konkurrensprincipen genom artikel 18, dels en antikorruptionsregel genom artikel 24, direkt i direktivet. Dessa två regler återspeglar inte enbart EU-domstolens praxis och övriga unionsrättsliga principer, utan erbjuder även en extra skydd för oförutsägbara situationer med tanke på de utökade... (More)
Bakgrund: Europas utveckling styrs för närvarande av Kommissionens strategi Europa 2020. Det huvudsakliga syftet med strategin är att utveckla en konkurrenskraftig och social marknadsekonomi. Direktivet om offentlig upphandling 2014/24/EU används här som ett sätt för att säkerställa den mest effektiva användningen av offentliga medel och samtidigt garantera fri tillgång till marknaden. För att kunna uppnå det dubbla syftet införde Kommissionen dels konkurrensprincipen genom artikel 18, dels en antikorruptionsregel genom artikel 24, direkt i direktivet. Dessa två regler återspeglar inte enbart EU-domstolens praxis och övriga unionsrättsliga principer, utan erbjuder även en extra skydd för oförutsägbara situationer med tanke på de utökade variationerna för val av upphandlingsförfarande.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den föreslagna nya svenska lagen för offentlig upphandling kan uppnå det nya EU-direktivets syfte.
Resultat: I uppsatsen framkom att artikel 18 införlivas endast delvis och artikel 24 lämnas helt utanför den nya lagen om offentlig upphandling. Vidare framkom det att många artiklars funktion säkerställs huvudsakligen genom artikel 18 och i mindre omfattning genom artikel 24 i direktivet. Detta tyder sammantaget på att nuvarande lagförslag inte uppnår direktivets syfte.
Slutsats: Om den nya lagen om offentliga upphandlingar inte innehåller ett konformt genomförande av artikel 18 och 24 i Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, kommer konsekvenserna för små och medelstora företag i Sverige att bli en mer omständlig reglering samt medföra större svårigheter för att göra gällande att det förekommit korruption. (Less)
Popular Abstract
Background Europe’s development is currently governed by the Commission’s strategy Europe 2020. The main purpose of the strategy is to develop a competitive and social market economy. In this sense, the public procurement Directive 2014/24/EU, is used as means to ensure the most efficient use of public funds, while at the same time guarantee the free access to the European market. In order to achieve this dual purpose the Commission introduced the principle of competition under Article 18 and an anti-corruption rule under Article 24 directly in the directive. These two rules reflect not only the European Court of Justice decisions and other principles of EU law, but also provide an additional protection for unplanned situations considering... (More)
Background Europe’s development is currently governed by the Commission’s strategy Europe 2020. The main purpose of the strategy is to develop a competitive and social market economy. In this sense, the public procurement Directive 2014/24/EU, is used as means to ensure the most efficient use of public funds, while at the same time guarantee the free access to the European market. In order to achieve this dual purpose the Commission introduced the principle of competition under Article 18 and an anti-corruption rule under Article 24 directly in the directive. These two rules reflect not only the European Court of Justice decisions and other principles of EU law, but also provide an additional protection for unplanned situations considering the introduction of increased variations for procurement procedure.
The purpose of this paper is to examine whether the proposed new Swedish law on public procurement can fulfill the new EU directive’s objective.
Results The paper found, that Article 18 is incorporated only in part, and that Article 24 is left out of the new public procurement act. It also emerged that the function for many other articles in the directive is insured explicitly by Article 18 and to a less extent by Article 24. In total it indicates that the currently proposed act, does not achieve the aim of the directive.
Conclusion If the new act on public procurement does not contain a conform implementation of Articles 18 and 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, the implications for small and medium size enterprises in Sweden, is going to result in even more winded rules and great difficulty to assert the presence of corruption. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pavlov, Kostadin LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
offentlig upphandling, konkurrens, artikel 18, artikel 24, direktiv 2014/24/EU
language
Swedish
id
8564150
date added to LUP
2016-01-22 13:29:06
date last changed
2016-01-22 13:29:06
@misc{8564150,
 abstract   = {Bakgrund: Europas utveckling styrs för närvarande av Kommissionens strategi Europa 2020. Det huvudsakliga syftet med strategin är att utveckla en konkurrenskraftig och social marknadsekonomi. Direktivet om offentlig upphandling 2014/24/EU används här som ett sätt för att säkerställa den mest effektiva användningen av offentliga medel och samtidigt garantera fri tillgång till marknaden. För att kunna uppnå det dubbla syftet införde Kommissionen dels konkurrensprincipen genom artikel 18, dels en antikorruptionsregel genom artikel 24, direkt i direktivet. Dessa två regler återspeglar inte enbart EU-domstolens praxis och övriga unionsrättsliga principer, utan erbjuder även en extra skydd för oförutsägbara situationer med tanke på de utökade variationerna för val av upphandlingsförfarande. 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den föreslagna nya svenska lagen för offentlig upphandling kan uppnå det nya EU-direktivets syfte.
Resultat: I uppsatsen framkom att artikel 18 införlivas endast delvis och artikel 24 lämnas helt utanför den nya lagen om offentlig upphandling. Vidare framkom det att många artiklars funktion säkerställs huvudsakligen genom artikel 18 och i mindre omfattning genom artikel 24 i direktivet. Detta tyder sammantaget på att nuvarande lagförslag inte uppnår direktivets syfte. 
Slutsats: Om den nya lagen om offentliga upphandlingar inte innehåller ett konformt genomförande av artikel 18 och 24 i Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, kommer konsekvenserna för små och medelstora företag i Sverige att bli en mer omständlig reglering samt medföra större svårigheter för att göra gällande att det förekommit korruption.},
 author    = {Pavlov, Kostadin},
 keyword   = {offentlig upphandling,konkurrens,artikel 18,artikel 24,direktiv 2014/24/EU},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Införlivandet av det nya upphandlingsdirektivet utifrån ett konkurrensperspektiv - Vad blir konsekvenserna för små och medelstora företag i Sverige?},
 year     = {2016},
}