Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur vet man att ett barn är ett barn? - en granskning av förutsebarheten av åldersbedömningen vid oaktsamhet i fal av våldtäkt mot barn

Remgård, Anna LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
The purpose of this paper is to examine whether the courts’ age-assessment in cases of negligence concerning statutory rape meet the requirement of predictability. To review the predictability of the application of the law by the courts, I have conducted a case-study based on cases from the lower courts. This study examines both how well the cases align with the directions presented by the law and the preliminary works, and how homogenous the decisions are in those parts that are not further regulated. In order to examine the uniformity of the unregulated parts of the courts’ judgements, I have in this paper tried to determine the model for a normal child from which the courts derive their assessment of a child’s age. I have also included... (More)
The purpose of this paper is to examine whether the courts’ age-assessment in cases of negligence concerning statutory rape meet the requirement of predictability. To review the predictability of the application of the law by the courts, I have conducted a case-study based on cases from the lower courts. This study examines both how well the cases align with the directions presented by the law and the preliminary works, and how homogenous the decisions are in those parts that are not further regulated. In order to examine the uniformity of the unregulated parts of the courts’ judgements, I have in this paper tried to determine the model for a normal child from which the courts derive their assessment of a child’s age. I have also included another scientific field, developmental psychology, in this paper. I have compared the alternative norm for a child’s development presented by this science with the model generated by the courts, in order to scrutinize the underlying reasons for the courts’ assessments.

My examination concluded that there were substantial flaws regarding the predictability in all parts of the age-assessment. The instructions that are available by law and preliminary works are unclear and insufficient. My survey showed that the courts, in their application of the law, do not follow the directions that are available in any satisfactory way, and the decisions are far from homogenous. However, the largest differences are found, as expected, in those parts of the rulings that rely solely on the subjective judgements of the courts. The conclusions that were possible to make concerning the courts’ interpretation of a normal child was that the judgements were discretionary and often unwarranted. Above all, it pointed to very strict demands and a conservative view of what constitutes a child. This view turned out, in the light of the version presented by developmental psychology, to differ considerably from the way children are in reality. My assumption is that the model of a normal child made by the courts is based on the opinions and preconceptions of the courts rather than reality. It is my hope that if an alternative source of information regarding the development of children were incorporated in the courts judgements, it would make the courts model of a child truer to reality and could contribute to make the subjective judgements of the courts more homogenous.

In conclusion, my examination points out large and obvious shortcomings regarding the predictability in the application of the age-assessment. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur domstolarnas åldersbedömning i fall av oaktsamhet vid våldtäkt mot barn förhåller sig till kravet på förutsebarhet. För att utreda förutsebarheten i den faktiska tillämpningen har jag genomfört en analys av rättsfall från underrätter. Denna analys undersöker dels hur väl rättsfallen följer den ledning som erbjuds av lagtext och förarbeten och dels hur enhetliga domarna är i den del som inte regleras. För att utreda enhetligheten i dessa oreglerade bedömningar har jag i denna uppsats försökt att utröna den mall för ett normalt barn som domstolarna utgår från när de åldersbestämmer ett barn. Jag har även inkluderat ytterligare en vetenskap, utvecklingspsykologi, i denna uppsats. Den alternativa norm... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur domstolarnas åldersbedömning i fall av oaktsamhet vid våldtäkt mot barn förhåller sig till kravet på förutsebarhet. För att utreda förutsebarheten i den faktiska tillämpningen har jag genomfört en analys av rättsfall från underrätter. Denna analys undersöker dels hur väl rättsfallen följer den ledning som erbjuds av lagtext och förarbeten och dels hur enhetliga domarna är i den del som inte regleras. För att utreda enhetligheten i dessa oreglerade bedömningar har jag i denna uppsats försökt att utröna den mall för ett normalt barn som domstolarna utgår från när de åldersbestämmer ett barn. Jag har även inkluderat ytterligare en vetenskap, utvecklingspsykologi, i denna uppsats. Den alternativa norm för barns utveckling som denna vetenskap presenterar har jag jämfört med domstolarnas mall, för en kritisk granskning av grunderna för domstolarnas bedömning.

Vad jag kom fram till i min undersökning var att det fanns stora brister i förutsebarheten när det gällde alla delar av åldersbedömningen. Den ledning som finns att tillgå i lag och förarbeten är både otydlig och otillräcklig. Min undersökning visade att i rättstillämpningen efterföljs inte den ledning som finns på ett tillfredställande sätt och domarna är långt ifrån enhetliga. De största skillnaderna fanns däremot, som väntat, i de delar som helt grundas på domstolarnas egna bedömningar. De slutsatser som gick att dra gällande domstolarnas bild av ett normalt barn var att bedömningarna var skönsmässiga och ofta omotiverade. Framförallt visade det på mycket strikta krav och en konservativ syn på vad som utgör ett barn. Denna bild visade sig även, i ljuset av utvecklingspsykologin, att skilja sig skarpt från hur barn är i verkligheten. Min slutsats är att domstolarnas mall för ett normalt barn ter sig bottna i domstolarnas åsikter och fördomar snarare än i verkligheten. Min förhoppning är att om en alternativ källa till information om barns utveckling införs i domstolarnas bedömningar, skulle detta kunna göra domstolarnas mall mer verklighetstrogen och bidra till en större enhetlighet i domstolarnas subjektiva bedömningar.

Sammanfattningsvis visar min undersökning på stora och uppenbara brister i förutsebarheten vid tillämpningen av åldersbedömningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Remgård, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
How do you know if a child is a child? - an examination of the predictability of the age-assessment in cases of negligence concerning statutory rape
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law, våldtäkt mot barn, statutory rape, oaktsamhet, negligence, skälig anledning att anta, åldersbedömning, sexualbrott, ålder, age, barn, child, förutsebarhet, predictability
language
Swedish
id
8567123
date added to LUP
2016-02-25 14:14:37
date last changed
2016-02-25 14:14:37
@misc{8567123,
 abstract   = {The purpose of this paper is to examine whether the courts’ age-assessment in cases of negligence concerning statutory rape meet the requirement of predictability. To review the predictability of the application of the law by the courts, I have conducted a case-study based on cases from the lower courts. This study examines both how well the cases align with the directions presented by the law and the preliminary works, and how homogenous the decisions are in those parts that are not further regulated. In order to examine the uniformity of the unregulated parts of the courts’ judgements, I have in this paper tried to determine the model for a normal child from which the courts derive their assessment of a child’s age. I have also included another scientific field, developmental psychology, in this paper. I have compared the alternative norm for a child’s development presented by this science with the model generated by the courts, in order to scrutinize the underlying reasons for the courts’ assessments. 

My examination concluded that there were substantial flaws regarding the predictability in all parts of the age-assessment. The instructions that are available by law and preliminary works are unclear and insufficient. My survey showed that the courts, in their application of the law, do not follow the directions that are available in any satisfactory way, and the decisions are far from homogenous. However, the largest differences are found, as expected, in those parts of the rulings that rely solely on the subjective judgements of the courts. The conclusions that were possible to make concerning the courts’ interpretation of a normal child was that the judgements were discretionary and often unwarranted. Above all, it pointed to very strict demands and a conservative view of what constitutes a child. This view turned out, in the light of the version presented by developmental psychology, to differ considerably from the way children are in reality. My assumption is that the model of a normal child made by the courts is based on the opinions and preconceptions of the courts rather than reality. It is my hope that if an alternative source of information regarding the development of children were incorporated in the courts judgements, it would make the courts model of a child truer to reality and could contribute to make the subjective judgements of the courts more homogenous. 

In conclusion, my examination points out large and obvious shortcomings regarding the predictability in the application of the age-assessment.},
 author    = {Remgård, Anna},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,våldtäkt mot barn,statutory rape,oaktsamhet,negligence,skälig anledning att anta,åldersbedömning,sexualbrott,ålder,age,barn,child,förutsebarhet,predictability},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur vet man att ett barn är ett barn? - en granskning av förutsebarheten av åldersbedömningen vid oaktsamhet i fal av våldtäkt mot barn},
 year     = {2015},
}