Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal

Anougba, François LU (2016) KRMK10 20152
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. Familjebanden utgör kärnan i det sociala livet och dialogen är ett sätt att leva tillsammans. Därför är dialogen en arena där samtal om det levda livet sker. Som ett verktyg används dialogen för arbetet för det gemensammas bästa. Dialogen handlar om ett liv i gemenskap och delande oberoende av religionstillhörighet. Att syssla med religionsdialog är att sprida kärleksbudet (ur de heliga... (More)
Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. Familjebanden utgör kärnan i det sociala livet och dialogen är ett sätt att leva tillsammans. Därför är dialogen en arena där samtal om det levda livet sker. Som ett verktyg används dialogen för arbetet för det gemensammas bästa. Dialogen handlar om ett liv i gemenskap och delande oberoende av religionstillhörighet. Att syssla med religionsdialog är att sprida kärleksbudet (ur de heliga skrifterna) genom att humanisera relationerna folk emellan för samhällets sammanhållning. Dock visar berättelserna viss oro för extremiska och fundamentalistiska vindar. Trots utmaningarna framstår dialogen som ett oundvikligt medel för att bevara harmonin mellan muslimer och kristna i Senegal, ett gott exempel på relation mellan dessa två huvudreligioner. Erfarenheterna i Senegal visar även att dialogen har inverkan på landets strävan att ta sig ur fattigdom och uppnå hållbar utveckling genom den fred som dialogen erbjuder. I en tid då konflikter i världen har inslag av religionsuppfattning kan detta arbete bidra med ett nytt sätt att se på religionsdialog som teologisk reflektion inom ramen för kontextuell teologi då lokal kultur och värdering är av betydelse. Dialogen mellan muslimer och kristna i Senegal är ett gott och positivt exempel från en del av världen som ofta associeras med konflikter och elände. Teranga som religionsdialog är en bra erfarenhet som Sverige kan lära sig av i religionsdialog-sammanhang. (Less)
Popular Abstract
This paper aims at describing and analyzing the dialogue between Christians and Muslims in Senegal on the basis of stories and experiences of Senegalese informants. The descriptions have shown that this dialogue is based on values that are strongly linked to the Senegalese tradition of hospitality, togetherness, sharing and solidarity. Family ties are the core of the social life and the dialogue is in a certain way a means to speak to each other and live together. Therefore is that dialogue an arena in which discussion on daily life is taken place and used as a tool to work for the well being of the community. In that sens dialogue is about living together, in communion and sharing independently from religious affiliation. Being engaged in... (More)
This paper aims at describing and analyzing the dialogue between Christians and Muslims in Senegal on the basis of stories and experiences of Senegalese informants. The descriptions have shown that this dialogue is based on values that are strongly linked to the Senegalese tradition of hospitality, togetherness, sharing and solidarity. Family ties are the core of the social life and the dialogue is in a certain way a means to speak to each other and live together. Therefore is that dialogue an arena in which discussion on daily life is taken place and used as a tool to work for the well being of the community. In that sens dialogue is about living together, in communion and sharing independently from religious affiliation. Being engaged in interreligious dialogue is about spreading the love commandment (from the Holy Bible and the Quran) by humanizing relations between peoples for social cohesion. However, the stories show some concern for the extreme and fundamentalist winds. Despite the challenges, the interreligious dialogue appears as an indispensable means to preserve harmony between Muslims and Christians in Senegal, a good example of the relationship between these two major religions. This experience from Senegal also shows that religious dialogue has some impact on the country's efforts to escape poverty and achieve sustainable development through the peace offered by that dialogue. In a time of conflicts in the world with religious elements, this work can contribute to a new way of looking at interreligious dialogue as a theological reflection within the framework of contextual theology where local culture has a significant and important impact on the social life. The dialogue between Muslims and Christians in Senegal is a positive and significant example from a part of the world which is often associated with conflict and misery. Teranga, as that religious dialogue in Senegal, is a good exampel that Sweden can learn from in the context of interreligious dialogue. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anougba, François LU
supervisor
organization
course
KRMK10 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Religionsdialog, religionsteologi, kontextuell teologi, postkolonialteori, Negritude, Inkulturation, ”africanization”.
language
Swedish
additional info
Tillkännagivande/meddelande

En inombords dialog som pågått sedan många har nått sitt ende och uppsatsen är färdig, efter inte endast hårt arbete, intervjuer men också spännande samtal kring ämnet och dess prägel på mig som aktiv inom svenska kyrkan.
Jag vill särskilt hedra minnet av min dåvarande handledare och inspiratör, Professor David Kerr som under en period hade professur i missionsvetenskap vid teologiska fakulteten i Lund. Mitt tack riktas vidare till min nuvarande handledare Mika Vähäkangas med vilken jag har haft intressanta diskussioner på olika språk (svenska, på engelska och ibland franska).

Jag vill också passa på att tacka mina informanter i Senegal särskilt den berömde katolske numera pensionerade prästen, Abbé Jack Seck som ”lever” av religionsdialog. Jag tar tillfället i akt för att även tacka Lunds Missionssällskapet som gjorde det möjligt för mig att genomföra min första studieresan till Senegal under mars 2008.

Avslutningsvis vill jag tacka min familj, min utvidga familj från Norra Nöbbelövs församling i Lund utan att glömma missionären och ”afrikanen”, Gunnar Ljungman som jag tillägnar denna uppsats till.


Francois Nanou Anougba
Lund den 21-01-2016
id
8567803
date added to LUP
2016-01-29 08:45:39
date last changed
2016-01-29 08:45:39
@misc{8567803,
 abstract   = {Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. Familjebanden utgör kärnan i det sociala livet och dialogen är ett sätt att leva tillsammans. Därför är dialogen en arena där samtal om det levda livet sker. Som ett verktyg används dialogen för arbetet för det gemensammas bästa. Dialogen handlar om ett liv i gemenskap och delande oberoende av religionstillhörighet. Att syssla med religionsdialog är att sprida kärleksbudet (ur de heliga skrifterna) genom att humanisera relationerna folk emellan för samhällets sammanhållning. Dock visar berättelserna viss oro för extremiska och fundamentalistiska vindar. Trots utmaningarna framstår dialogen som ett oundvikligt medel för att bevara harmonin mellan muslimer och kristna i Senegal, ett gott exempel på relation mellan dessa två huvudreligioner. Erfarenheterna i Senegal visar även att dialogen har inverkan på landets strävan att ta sig ur fattigdom och uppnå hållbar utveckling genom den fred som dialogen erbjuder. I en tid då konflikter i världen har inslag av religionsuppfattning kan detta arbete bidra med ett nytt sätt att se på religionsdialog som teologisk reflektion inom ramen för kontextuell teologi då lokal kultur och värdering är av betydelse. Dialogen mellan muslimer och kristna i Senegal är ett gott och positivt exempel från en del av världen som ofta associeras med konflikter och elände. Teranga som religionsdialog är en bra erfarenhet som Sverige kan lära sig av i religionsdialog-sammanhang.},
 author    = {Anougba, François},
 keyword   = {Religionsdialog,religionsteologi,kontextuell teologi,postkolonialteori,Negritude,Inkulturation,”africanization”.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal},
 year     = {2016},
}