Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risk and vulnerability assessments as input to decision making - An interview study describing how risk and vulnerability assessments are utilised for decision making on the national and regional levels of the Swedish disaster management system.

Karlberg, Albin LU and Nilsson, Olga LU (2016) VBR920 20152
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
Risk and vulnerability assessments are an important part of the Swedish disaster management system and can be used as input for decision making. Today disaster management decisions are made on all levels in Sweden depending on the extent of the decisions. The purpose of this thesis has been to perform a descriptive study of how risk and vulnerability assessments are utilised as input to decision making in the field of disaster management on the national and regional levels in Sweden. Twelve interviews, six with regional respondents and six with national respondents, were performed. The conclusion is that risk and vulnerability assessments are an appreciated tool for decision support. Despite this, the connection between the assessments and... (More)
Risk and vulnerability assessments are an important part of the Swedish disaster management system and can be used as input for decision making. Today disaster management decisions are made on all levels in Sweden depending on the extent of the decisions. The purpose of this thesis has been to perform a descriptive study of how risk and vulnerability assessments are utilised as input to decision making in the field of disaster management on the national and regional levels in Sweden. Twelve interviews, six with regional respondents and six with national respondents, were performed. The conclusion is that risk and vulnerability assessments are an appreciated tool for decision support. Despite this, the connection between the assessments and risk-reducing measures is weak since it is unclear how suggested measures are implemented and followed-up on. There is also a frustration regarding the system. This frustration is deeper on the national level compared to the regional level. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
JAKTEN PÅ VÄLGRUNDADE BESLUT – HUR ANVÄNDS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSERNA?

För att klara de påfrestningar som vårt samhälle ställs inför krävs det att de beslut som tas är välgrundade. Syftet med denna studie är att belysa hur risk- och sårbarhetsanalyser används som ett verktyg för beslutsfattande. Trots att verktyget är värdefullt och uppskattat av de som jobbar inom området så är kopplingarna mellan analyserna och besluten som baseras på dem svaga.
Världen ställs hela tiden inför prövningar som tänjer gränserna för vad vårt samhälle faktiskt klarar av att möta och hantera. Det kan vara allt från att naturens krafter överlistar oss till prövningar som människan själv skapar. De senaste åren har vi utsatts för situationer såsom... (More)
JAKTEN PÅ VÄLGRUNDADE BESLUT – HUR ANVÄNDS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSERNA?

För att klara de påfrestningar som vårt samhälle ställs inför krävs det att de beslut som tas är välgrundade. Syftet med denna studie är att belysa hur risk- och sårbarhetsanalyser används som ett verktyg för beslutsfattande. Trots att verktyget är värdefullt och uppskattat av de som jobbar inom området så är kopplingarna mellan analyserna och besluten som baseras på dem svaga.
Världen ställs hela tiden inför prövningar som tänjer gränserna för vad vårt samhälle faktiskt klarar av att möta och hantera. Det kan vara allt från att naturens krafter överlistar oss till prövningar som människan själv skapar. De senaste åren har vi utsatts för situationer såsom stormen Gudrun i södra Sverige 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och flyktingströmmarna över Medelhavet som just nu pågår. För att möta de prövningar och katastrofer som vi ställs inför så krävs det att vi har förmågan att förutse, uppmärksamma, lära från och anpassa samhället efter de krafter som verkar på oss. På så vis kan vi närma oss ett resilient samhälle [1]. Ett verktyg som används till detta är risk- och sårbarhetsanalyser.
En risk- och sårbarhetsanalys är ett strukturerat sätt att identifiera, analysera och utvärdera risker och sårbarheter i samhället. Analyser genomförs på lokal, regional och nationell nivå i Sverige som ett första steg i att öka samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera prövningar och katastrofer genom att minska sårbarheter och reducera risker [2].
Alla nationella myndigheter, inklusive länsstyrelser, ska årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys inom sitt ansvarsområde [3]. Analyserna är ett viktigt beslutsstöd för riskreducerande åtgärder. En viktig fråga i sammanhanget är hur analyserna faktiskt mottas och används som stöd vid beslutsfattande. För att undersöka situationen har vi genomfört en intervjustudie där vi har frågat tolv yrkesverksamma inom krisberedskapsområdet på regional och nationell nivå i Sverige hur de upplever processen kring risk- och sårbarhetsanalyser och riskreducerande åtgärder.
Utifrån studien står det klart att det finns en frustration över hur risk- och sårbarhetsanalyser tas fram och faktiskt används idag. Frustrationen kan bero på stora skillnader i materialets kvalitet och att ingen gemensam metod används. En annan bidragande faktor är att det inte finns en klar bild av vad risk faktiskt är. Oklarheter gällande definitioner sprider sig genom hela processen och kan i slutändan påverka hur analyserna kommer till användning vid beslut om riskreducerande åtgärder. Trots oklarheter visar studien att risk- och sårbarhetsanalyser är ett värdefullt och uppskattat beslutsstöd. Det finns dock en mycket större potential i verktyget eftersom det finns en bristande koppling mellan analysernas resultat och vilka åtgärder som vidtas.
För att klara av de påfrestningar som samhället ställs inför är det viktigt att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser faktiskt resulterar i riskmedvetna beslut på alla samhällsnivåer. Beslut kring risk kräver dock inte bara väl genomarbetade analyser utan även ett engagemang och en vilja att reducera riskerna i samhället. Engagemanget från de politiska beslutsfattarna upplevs ibland som lågt. Det är kanske inte så konstigt då risk- och sårbarhetsfrågor endast är en liten del av allt som finns på deras agenda.
För att risk- och sårbarhetsanalyserna ska nå sin potential som beslutsstöd krävs en förändrad användning baserad på att alla i samhället, från lokal till nationell nivå, engagerar sig och jobbar mer aktivt med frågan. Kopplingen mellan analyserna och de åtgärder som vidtas måste också bli tydligare. Lyckas vi med det så ökar samhällets förmåga att hantera de påfrestningar som vi ställs inför.
Risk- och sårbarhetsanalyser är alltså ett viktigt vapen i jakten på de välgrundade besluten men kommer inte kunna vinna jakten själv. Det krävs stöd och engagemang i frågan från flera håll – politiker, medborgare och tjänstemän – för att i slutändan skapa ett hållbart och riskmedvetet samhälle.
Albin Karlberg & Olga Nilsson

Detta är en populärvetenskaplig sammanfattning baserad på examensarbetet ”Risk and vulnerability assessments as input to decision making” utfört vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds Tekniska Högskola.

REFERENSER
[1] Becker, P. (2014). Sustainability Science: Managing risk and resilience for sustainable development. Amsterdam and Oxford: Elsevier.
[2] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], (2011). Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
[3] MSBFS 2015:3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser. Hämtad från: https://www.msb.se/externdata/rs/2ef1b968-9b11-456e-bf99-77caad87bd92.pdf [2015-09-07] (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlberg, Albin LU and Nilsson, Olga LU
supervisor
organization
course
VBR920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk and vulnerability assessments, RVA, Swedish disaster management system, Decision making, Risk, Vulnerability
report number
5015
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5015--SE
language
English
id
8778164
date added to LUP
2016-03-03 09:46:19
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8778164,
 abstract   = {Risk and vulnerability assessments are an important part of the Swedish disaster management system and can be used as input for decision making. Today disaster management decisions are made on all levels in Sweden depending on the extent of the decisions. The purpose of this thesis has been to perform a descriptive study of how risk and vulnerability assessments are utilised as input to decision making in the field of disaster management on the national and regional levels in Sweden. Twelve interviews, six with regional respondents and six with national respondents, were performed. The conclusion is that risk and vulnerability assessments are an appreciated tool for decision support. Despite this, the connection between the assessments and risk-reducing measures is weak since it is unclear how suggested measures are implemented and followed-up on. There is also a frustration regarding the system. This frustration is deeper on the national level compared to the regional level.},
 author    = {Karlberg, Albin and Nilsson, Olga},
 keyword   = {Risk and vulnerability assessments,RVA,Swedish disaster management system,Decision making,Risk,Vulnerability},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risk and vulnerability assessments as input to decision making - An interview study describing how risk and vulnerability assessments are utilised for decision making on the national and regional levels of the Swedish disaster management system.},
 year     = {2016},
}