Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Staden på taken - En förtätningsstudie av Helsingborgs stadskärna

Johansson, Elin LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
I takt med att världens befolkning ökar och allt fler väljer att
bosätta sig inne i staden ökar behovet av att hitta smarta och
hållbara sätt att förtäta. En stad har sina begränsningar och därför
har det genomgående i projektet varit viktigt att undersöka hur vi
kan töja på stadens gränser och tillföra nya värden utan att tumma
på befintliga kvaliteter. Att förtäta en stad är en möjlighet att höja
kvaliteten på dess befintliga stadsrum och tillföra nya urbana rum
samtidigt som det befintliga behöver behandlas med stor hänsyn
och respekt.

Examensarbetet är en förtätningsstudie av centrala Helsingborg
som inleds med en undersökning av potentiella platser för
förtätning i en övergripande strategisk plan. Genom att
sammankoppla... (More)
I takt med att världens befolkning ökar och allt fler väljer att
bosätta sig inne i staden ökar behovet av att hitta smarta och
hållbara sätt att förtäta. En stad har sina begränsningar och därför
har det genomgående i projektet varit viktigt att undersöka hur vi
kan töja på stadens gränser och tillföra nya värden utan att tumma
på befintliga kvaliteter. Att förtäta en stad är en möjlighet att höja
kvaliteten på dess befintliga stadsrum och tillföra nya urbana rum
samtidigt som det befintliga behöver behandlas med stor hänsyn
och respekt.

Examensarbetet är en förtätningsstudie av centrala Helsingborg
som inleds med en undersökning av potentiella platser för
förtätning i en övergripande strategisk plan. Genom att
sammankoppla dessa punkter och ha en övergripande plan för
hur detta stråk kan utvecklas med hjälp av förtätningsprojekt kan
gränserna mellan stadens södra och norra delar minskas. En av
platserna längs stråket undersöktes närmre och platsens unika
förutsättningar låg till grund för utformningen av bostadsprojektet
som presenteras i en mer detaljerad skala.

Helsingborgs centrum består idag till största del av butiker och
kontor vilket bidrar till tomma gator efter stängning. Genom att
förtäta med bostäder ökar mängden människor som skapar en
aktivare stad med fler sociala möten. Examensarbetet har därför
resulterat i ett nytt urbant rum med studentbostäder samt en publik
byggnad som är tänkt som en central mötesplats för stadens
invånare. Projektet har utformats på ett parkeringsdäck ovanpå
Magnus Stenbock Gallerian där fokus har varit att förankra det nya
urbana rummet med det befintliga gatulivet för att skapa en plats
som ger något tillbaka till resten av staden. (Less)
Abstract
As the world population increases and more people choose to
settle in the city the need to find smart and sustainable solutions to
densify increases. A city has limitations and therefore it has been
important to look at how we can stretch the city´s borders and
adding new values without compromising the existing qualities. To
densify a city is an opportunity to improve existing urban spaces
and introduce new urban compositions while the surroundings
need to be dealt with great consideration and respect.

The thesis is a study of densification in central Helsingborg which
starts of with an investigation of potential sites to densify in a
comprehensive strategic plan. By connecting these sites and have
a comprehensive plan for... (More)
As the world population increases and more people choose to
settle in the city the need to find smart and sustainable solutions to
densify increases. A city has limitations and therefore it has been
important to look at how we can stretch the city´s borders and
adding new values without compromising the existing qualities. To
densify a city is an opportunity to improve existing urban spaces
and introduce new urban compositions while the surroundings
need to be dealt with great consideration and respect.

The thesis is a study of densification in central Helsingborg which
starts of with an investigation of potential sites to densify in a
comprehensive strategic plan. By connecting these sites and have
a comprehensive plan for how this path can be developed the
borders between the southern and northern parts of Helsingborg
can be reduced with help from different densification projects.
Along the path one of the sites were investigated more closely and
the site´s unique circumstances formed the basis for the design of
the housing project that is presented in a more detailed scale.

The centre of Helsingborg currently consists mainly of retail and
offices which contributes to deserted streets after closing hours.
By densifying with housing the amount of people increases that
creates a more active city with further social meetings. The thesis
has resulted in a new urban space with student housing and a
public building which is intended to serve as a central meeting
place for the city’s inhabitants. The project has been designed on
a parking deck on top of “Magnus Stenbock Gallerian” where
the emphasis has been to connect the new urban space with the
existing street life to create a place that gives back to the rest of
the city. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elin LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Architecture, Urban design, Stadsplanering, Arkitektur, Förtätning, Vertikal förtätning, Densification, Urbanisering, Urbanisation, Staden på taken, Urban planning, Helsingborg
language
Swedish
id
8837732
date added to LUP
2016-10-26 16:00:35
date last changed
2016-10-26 16:00:35
@misc{8837732,
 abstract   = {As the world population increases and more people choose to
settle in the city the need to find smart and sustainable solutions to
densify increases. A city has limitations and therefore it has been
important to look at how we can stretch the city´s borders and
adding new values without compromising the existing qualities. To
densify a city is an opportunity to improve existing urban spaces
and introduce new urban compositions while the surroundings
need to be dealt with great consideration and respect.

The thesis is a study of densification in central Helsingborg which
starts of with an investigation of potential sites to densify in a
comprehensive strategic plan. By connecting these sites and have
a comprehensive plan for how this path can be developed the
borders between the southern and northern parts of Helsingborg
can be reduced with help from different densification projects.
Along the path one of the sites were investigated more closely and
the site´s unique circumstances formed the basis for the design of
the housing project that is presented in a more detailed scale.

The centre of Helsingborg currently consists mainly of retail and
offices which contributes to deserted streets after closing hours.
By densifying with housing the amount of people increases that
creates a more active city with further social meetings. The thesis
has resulted in a new urban space with student housing and a
public building which is intended to serve as a central meeting
place for the city’s inhabitants. The project has been designed on
a parking deck on top of “Magnus Stenbock Gallerian” where
the emphasis has been to connect the new urban space with the
existing street life to create a place that gives back to the rest of
the city.},
 author    = {Johansson, Elin},
 keyword   = {Architecture,Urban design,Stadsplanering,Arkitektur,Förtätning,Vertikal förtätning,Densification,Urbanisering,Urbanisation,Staden på taken,Urban planning,Helsingborg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Staden på taken - En förtätningsstudie av Helsingborgs stadskärna},
 year     = {2016},
}