Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Total Cost of Purchasing at Duni AB: Development of a Cost Model

Eriksson, Josefine LU and Sterner, Emilia LU (2016) MTT820 20152
Engineering Logistics
Abstract
BACKGROUND
Through global competition with possibilities for companies to set up production and to secure supply from all over the world the role of purchasing has increased within businesses. In order to achieve business results, a well-working purchasing department plays an important part. To contribute, the purchasing function should not only focus on getting the cheapest price possible, but to take part in shaping strategic directions for their corporation.

PROBLEM
Duni AB and the business area Meal Service has recognized opportunities in developing their sourcing work by bringing a wider cost focus into their work. By this, they think that they could identify cost saving areas and validate that they make the right decisions based... (More)
BACKGROUND
Through global competition with possibilities for companies to set up production and to secure supply from all over the world the role of purchasing has increased within businesses. In order to achieve business results, a well-working purchasing department plays an important part. To contribute, the purchasing function should not only focus on getting the cheapest price possible, but to take part in shaping strategic directions for their corporation.

PROBLEM
Duni AB and the business area Meal Service has recognized opportunities in developing their sourcing work by bringing a wider cost focus into their work. By this, they think that they could identify cost saving areas and validate that they make the right decisions based on more aspects than they are doing today. The main objective was therefore to develop a cost model including multiple cost elements besides the purchasing price.

PURPOSE
The purpose of this study is to create a cost model that Duni Meal Service can use in sourcing and economic life cycle decisions, showing a holistic view of the total cost of purchasing.

METHOD
Since the objective was to develop and deliver a purchasing cost model to Duni Meal Service a constructive research approach was applied. The focus was on bridging theory and practice and an interview study was held at the principal company, to gain practical knowledge and insight. This together with the theoretical framework, created from our literature studies, worked as a foundation in the analysis and the development of the cost model, as well as for further recommendations given to Duni.

THEORY
Purchasing Management was investigated, including theory about supplier selection and cross-functional integration. Literature about trade companies was also sought for, since this thesis is limited to traded goods at Duni. In addition, a section of Purchasing Measurements was added since it was mentioned that this might be one of the background issues at Duni. Furthermore, a set of purchasing cost models have been researched and presented. These models are Total Cost of Ownership (TCO), Activity-based Costing (ABC), Landed Cost and Life Cycle Costing (LCC). When the cost models were studied the objective was to find information regarding the following areas: general information, cost elements and cost drivers, applications and success factors. These areas were then summed up and discussed in order to find some patterns in the literature.

EMPIRICAL DATA
All empirical data collection was made at the principal company, Duni, by interviewing a lot of employees from various functions and at different levels in the business. The focus areas in the interviews were the same as during the literature review: general information, cost elements and cost drivers, applications and success factors. The interviews were mainly held with people from the business area Meal Service or from the Supply Chain department, including the warehouse and logistic functions.

ANALYSIS & CONCLUSION
Some conclusions were made when comparing the theory with the empirical data in order to find the best possible solution for Duni. It was decided which cost elements and cost drivers to involve in the cost model development and it was also analyzed which the typical application areas of the cost model should be. It was clear that the theory and empirical data were aligned at many areas but the scope of this thesis did not suit all of the studied cost models.

THE COST MODEL
To fit the needs at Duni Meal Service a Duni specific cost model was created. However, this cost model has almost all the same characteristics as a Landed Cost model and can be seen as a limited version of it. The cost model covers the stages from the point where Duni takes over the ownership of a product from the supplier, via the inbound logistics into the warehouse, and then all parts of the warehousing. Outbound logistics is not involved. The cost model should be used in various sourcing decisions as well as product life cycle decisions such as phase in or phase out decisions.

The cost model was created in Excel and along the cost model a user guide and a model manual was developed. Also further guidelines and recommendations were provided in order to successfully implement and maintain the cost model at Duni. Some of the recommendations were that they need to work more cross-functional at Duni in general and that they should align the KPIs to the corporate strategy and take actions accordingly, based on the information provided by the cost model. (Less)
Abstract (Swedish)
BAKGRUND
På grund av att företag idag har möjlighet att konkurrera globalt genom att flytta produktionen utomlands och att säkra leveranser ifrån alla världens hörn har också inköpsfunktionens roll förändrats. För att nå företagets uppsatta mål är det viktigt att ha en välfungerande inköpsfunktion som jobbar effektivt. Inköpsfunktionen bör inte enbart fokusera på att uppnå det billigaste möjliga inköpspriset, utan också bidra i de strategiska beslut som påverkar hela företaget.

PROBLEM
Meal Service, som är ett affärsområde inom Duni AB, har identifierat en möjlighet att utveckla deras inköpsarbete, genom att börja arbeta med ett bredare kostnadsfokus. Genom detta, hoppas de kunna identifiera fler kostnadsbesparingsmöjligheter samt ta... (More)
BAKGRUND
På grund av att företag idag har möjlighet att konkurrera globalt genom att flytta produktionen utomlands och att säkra leveranser ifrån alla världens hörn har också inköpsfunktionens roll förändrats. För att nå företagets uppsatta mål är det viktigt att ha en välfungerande inköpsfunktion som jobbar effektivt. Inköpsfunktionen bör inte enbart fokusera på att uppnå det billigaste möjliga inköpspriset, utan också bidra i de strategiska beslut som påverkar hela företaget.

PROBLEM
Meal Service, som är ett affärsområde inom Duni AB, har identifierat en möjlighet att utveckla deras inköpsarbete, genom att börja arbeta med ett bredare kostnadsfokus. Genom detta, hoppas de kunna identifiera fler kostnadsbesparingsmöjligheter samt ta bättre inköpsbeslut som grundar sig i fler aspekter än vad de använder sig av idag. Därför har huvudsyftet med detta projekt varit att utveckla en kostnadsmodell som även inkluderar kostnadselement utöver inköpspriset.

SYFTE
Syftet med denna studie är att skapa en kostnadsmodell som Duni Meal Service kan använda I inköpsbeslut samt beslut rörande en produkts ekonomiska livscykel, genom att visa en holistisk bild av den totala kostnaden av ett inköp.

METOD
Eftersom syftet med denna studie var att utveckla och leverera en kostnadsmodell för inköp hos Duni Meal Service, användes en konstruktiv forskningsmetod. Fokus låg på att länka samman teori och praktik och en intervjustudie gjordes på Duni för att få praktisk förståelse och insikt. Tillsammans med det teoretiska ramverket som skapades genom litteraturstudier, låg detta till grund för analysen och utvecklandet av kostnadsmodellen. Även de framtida rekommendationer som har getts till Duni baserades på den empiriska och teoretiska kunskapen.

TEORI
Inköpsfunktionens olika delar har undersökts, innefattande teori om leverantörsval och tvärfunktionell integration. Även litteratur gällande handelsföretag eftersöktes eftersom att denna studie är begränsad till inköp av färdigt gods. Det lades också till en sektion om mätsystem för inköp eftersom att detta hade nämnts som ett av de bakomliggande problemen på Duni. Vidare undersöktes och presenterades några kostnadsmodeller för inköpsaktiviteter. Dessa modeller är: Total Cost of Ownership (TCO), Activitybased Costing (ABC), Landed Cost och Life Cycle Costing (LCC). När dessa studerades var målet att hitta information inom de följande områdena: generell information, kostnadselement och kostnadsdrivare, tillämpningar och framgångsfaktorer. Dessa områden summerades sedan upp och diskuterades för att se om det fanns något mönster i litteraturen.

EMPIRISK DATA
All insamling av empirisk data gjordes hos uppdragsgivaren, Duni, genom att hålla intervjuer med anställda från olika funktioner och nivåer inom företaget. Fokusområdena under intervjuerna var desamma som under litteraturstudien: generell information, kostnadselement och kostnadsdrivare, tillämpningar och framgångsfaktorer. Intervjuerna hölls framförallt med personer inom affärsområdet Meal Service samt inom Supply Chain-avdelningen, inklusive lager- och logistikfunktionen.

ANALYS & SLUTSATSER
Under analysen av det teoretiska ramverket och den empiriska datan, med syfte att hitta den bästa tänkbara lösningen för Duni, kunde några slutsatser dras. Det bestämdes vilka kostnadselement och kostnadsdrivare som skulle involveras i utvecklandet av kostnadsmodellen och det undersöktes också vilka tillämpningsområden modellen framförallt skulle fungera för. Det var tydligt att teorin och den empiriska datan överensstämde på många områden men ramarna för den här studien lämpade sig inte för alla de studerade kostnadsmodellerna.

KOSTNADSMODELLEN
För att passa behoven på Duni Meal Service utvecklades en Duni-specifik kostnadsmodell. Dock har denna modell stora likheter med en Landed Cost-modell och kan betraktas som en begränsad version av en sådan. Den utvecklade modellen innehåller stegen ifrån det att Duni tar över ägandeskapet för en produkt, vidare genom den ingående logistiken in i lagret, och slutligen alla delar av lagerhållningen. Utgående logistik till kund ifrån lagret är inte inräknat. Kostnadsmodellen ska användas i olika inköpsbeslut samt i produktlivscykelbeslut såsom infasning och utfasning.

Kostnadsmodellen skapades i Excel och tillhörande användarguide och modellmanual utvecklades också. Vidare riktlinjer och rekommendationer gavs också till Duni för att modellen ska kunna implementeras och bibehållas på ett framgångsrikt sätt. Några av rekommendationerna var att de generellt behöver arbeta med tvärfunktionellt på Duni samt att de ska se till att de länkar samman sina KPIer med företagsstrategin och tar beslut därefter, baserat på information som fås ur kostnadsmodellen. (Less)
Popular Abstract
Professional purchasing should look beyond the purchase price and include more aspects in order to take strategic purchasing decisions. Aligning purchasing to the corporate strategies will play an important role for achieving business results.

This is what the sourcing team within Duni Meal Service had in mind for this project. Instead of only focus on getting the lowest purchase price possible they wanted to broaden their purchasing cost perspective. Therefore the purpose with this thesis was to develop a cost model that Duni Meal Service can use in sourcing and economic life cycle decisions, showing a holistic view of the total cost of purchasing.

To fulfill this purpose, a purchasing cost model was created. The cost model will... (More)
Professional purchasing should look beyond the purchase price and include more aspects in order to take strategic purchasing decisions. Aligning purchasing to the corporate strategies will play an important role for achieving business results.

This is what the sourcing team within Duni Meal Service had in mind for this project. Instead of only focus on getting the lowest purchase price possible they wanted to broaden their purchasing cost perspective. Therefore the purpose with this thesis was to develop a cost model that Duni Meal Service can use in sourcing and economic life cycle decisions, showing a holistic view of the total cost of purchasing.

To fulfill this purpose, a purchasing cost model was created. The cost model will provide the sourcing team within Duni Meal Service with information about the total cost of a purchase. The model will calculate the total cost based on a number of input parameters filled in by the users. By altering these input parameters the user will see how the total cost vary. Thus, the cost model can for example be used to compare two potential suppliers. Given their different offers, the cost model will show how the total cost will differ between them.

By comparing the total cost with the sales estimation, the cost model will also give a direct indication on whether the deal is profitable or not. Moreover, the sourcing team within Duni Meal Service will now have a tool in hand to support purchasing decisions. The cost model will also make sure they make these decisions based on a holistic view of the cost situation, being aware of potential trade-offs.

The information provided by the model can also be used to take economic life cycle decisions on already existing products in the assortment. The cost model will show if a product is profitable or not and thus, support a decision about phasing out a product from the assortment. Other actions for a non-profitable product could be to increase the sales price or reduce the cost in potential areas.

Regardless of what actions Duni Meal Service will take on the outcome, the cost model brings transparency. Together with the holistic view of the true cost situation the cost model will hopefully help to increase the cross-functionality at Duni as well. The users of the cost model will gain better understanding for how their decisions affect other parts of the supply chain, and thereby other departments at Duni. That awareness will probably improve the collaboration and that will in turn increase the employees’ knowledge for the holistic picture. With gained knowledge and better communication the cross-functional work will be improved. The conclusion is that the cost model will help to increase the cross-functional work, but that will in turn have a positive impact on the outcome of the cost model. This virtuous circle will benefit the employees to make the most suitable decisions for the whole organization.

In order to develop a purchasing cost model suitable for the needs at Duni, empirical data was gathered through an interview study. The interviews were held with several employees within different departments at Duni. By spreading over a wide range of information sources, the aim was to get a holistic perspective on the situation and issues of today. Theoretical knowledge was also gained by searching through existing literature within the fields of purchasing management, contextual aspects and measuring of purchasing performance. Literature regarding cost management, and in particular purchasing cost models, was also examined. Four, already existing, purchasing cost models were studied and included in the theoretical framework. These were Total Cost of Ownership, Activity-based Costing, Landed Cost and Life-cycle Costing. The theoretical framework lied as a foundation for the continued study but also for the analysis of the empirical findings. When analyzing the findings at Duni with the theory, we found out that the cost model developed specifically for Duni also could be seen as a limited landed cost model.

In order to validate the cost model four separate workshops were held with users and other stakeholders, where it was tested and evaluated. Furthermore a sensitivity analysis was conducted, making sure that the cost model was built correctly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Josefine LU and Sterner, Emilia LU
supervisor
organization
course
MTT820 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
life cycle costing, activity-based costing, total cost of ownership, landed cost, sourcing decision making, purchasing management, purchasing cost model, purchasing measurements, economical life-cycle decision
report number
5800
language
English
id
8838251
date added to LUP
2016-03-09 12:30:03
date last changed
2016-03-09 12:30:03
@misc{8838251,
 abstract   = {BACKGROUND
Through global competition with possibilities for companies to set up production and to secure supply from all over the world the role of purchasing has increased within businesses. In order to achieve business results, a well-working purchasing department plays an important part. To contribute, the purchasing function should not only focus on getting the cheapest price possible, but to take part in shaping strategic directions for their corporation.

PROBLEM
Duni AB and the business area Meal Service has recognized opportunities in developing their sourcing work by bringing a wider cost focus into their work. By this, they think that they could identify cost saving areas and validate that they make the right decisions based on more aspects than they are doing today. The main objective was therefore to develop a cost model including multiple cost elements besides the purchasing price.

PURPOSE
The purpose of this study is to create a cost model that Duni Meal Service can use in sourcing and economic life cycle decisions, showing a holistic view of the total cost of purchasing.

METHOD
Since the objective was to develop and deliver a purchasing cost model to Duni Meal Service a constructive research approach was applied. The focus was on bridging theory and practice and an interview study was held at the principal company, to gain practical knowledge and insight. This together with the theoretical framework, created from our literature studies, worked as a foundation in the analysis and the development of the cost model, as well as for further recommendations given to Duni.

THEORY
Purchasing Management was investigated, including theory about supplier selection and cross-functional integration. Literature about trade companies was also sought for, since this thesis is limited to traded goods at Duni. In addition, a section of Purchasing Measurements was added since it was mentioned that this might be one of the background issues at Duni. Furthermore, a set of purchasing cost models have been researched and presented. These models are Total Cost of Ownership (TCO), Activity-based Costing (ABC), Landed Cost and Life Cycle Costing (LCC). When the cost models were studied the objective was to find information regarding the following areas: general information, cost elements and cost drivers, applications and success factors. These areas were then summed up and discussed in order to find some patterns in the literature.

EMPIRICAL DATA
All empirical data collection was made at the principal company, Duni, by interviewing a lot of employees from various functions and at different levels in the business. The focus areas in the interviews were the same as during the literature review: general information, cost elements and cost drivers, applications and success factors. The interviews were mainly held with people from the business area Meal Service or from the Supply Chain department, including the warehouse and logistic functions.

ANALYSIS & CONCLUSION
Some conclusions were made when comparing the theory with the empirical data in order to find the best possible solution for Duni. It was decided which cost elements and cost drivers to involve in the cost model development and it was also analyzed which the typical application areas of the cost model should be. It was clear that the theory and empirical data were aligned at many areas but the scope of this thesis did not suit all of the studied cost models. 
 
THE COST MODEL
To fit the needs at Duni Meal Service a Duni specific cost model was created. However, this cost model has almost all the same characteristics as a Landed Cost model and can be seen as a limited version of it. The cost model covers the stages from the point where Duni takes over the ownership of a product from the supplier, via the inbound logistics into the warehouse, and then all parts of the warehousing. Outbound logistics is not involved. The cost model should be used in various sourcing decisions as well as product life cycle decisions such as phase in or phase out decisions.

The cost model was created in Excel and along the cost model a user guide and a model manual was developed. Also further guidelines and recommendations were provided in order to successfully implement and maintain the cost model at Duni. Some of the recommendations were that they need to work more cross-functional at Duni in general and that they should align the KPIs to the corporate strategy and take actions accordingly, based on the information provided by the cost model.},
 author    = {Eriksson, Josefine and Sterner, Emilia},
 keyword   = {life cycle costing,activity-based costing,total cost of ownership,landed cost,sourcing decision making,purchasing management,purchasing cost model,purchasing measurements,economical life-cycle decision},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Total Cost of Purchasing at Duni AB: Development of a Cost Model},
 year     = {2016},
}