Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skötselförslag för en ökad biologisk mångfald i ledningsgator

Lidén, Amanda (2016) BIOK01 20152
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
I takt med att jordbruket har intensifierats har arter anpassade till det gamla kulturlandskapet trängts undan, vilket hotar den biologiska mångfalden. Ledningsgator har på senare tid uppmärksammats för sitt värde som ett alternativt habitat för dessa arter och energibolaget Kraftringen vill arbeta för att främja mångfalden i sina ledningsgator. För att utreda vilken biologisk mångfald som finns i ledningsgator och föreslå åtgärder för att främja den, utfördes en studie av 17 ledningsgator i centrala Skåne. Det visade sig att många ledningsgator går genom produktionsskog, där ledningsgatan hyser en större mångfald än den omgivande skogen. Många ledningsgator följer också gamla stenmurar. Förslag på åtgärder innefattar röjning med tätare... (More)
I takt med att jordbruket har intensifierats har arter anpassade till det gamla kulturlandskapet trängts undan, vilket hotar den biologiska mångfalden. Ledningsgator har på senare tid uppmärksammats för sitt värde som ett alternativt habitat för dessa arter och energibolaget Kraftringen vill arbeta för att främja mångfalden i sina ledningsgator. För att utreda vilken biologisk mångfald som finns i ledningsgator och föreslå åtgärder för att främja den, utfördes en studie av 17 ledningsgator i centrala Skåne. Det visade sig att många ledningsgator går genom produktionsskog, där ledningsgatan hyser en större mångfald än den omgivande skogen. Många ledningsgator följer också gamla stenmurar. Förslag på åtgärder innefattar röjning med tätare intervall, röjning av stenmurar, hänsynstagande till vattendrag, insådd av blommande växter, borttagande eller ihopsamlande av röjningsavfall, selektivt röjande av buskar, kvarlämnande av död ved, en minskning av vegetationshöjden och insatser för att begränsa spridningen av invasiva arter. Åtgärderna som föreslås är till olika grad komplicerade och kostsamma, i bland motsäger de dessutom varandra. Det beror på att olika organismgrupper eller arter har olika krav på sin omgivning och för att sätta in en lämplig skötsel måste det först finnas en plan för vilken organism som ska gynnas. För att främja biologisk mångfald i ledningsgator på ett kostnadseffektivt sätt måste det utredas vidare var det finns höga naturvärden och var naturvärden kan utvecklas eller skapas. Det måste också klargöras vilka åtgärder som får utföras i ledningsgator utan att markägares tillstånd krävs. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ledningsgator är livsviktiga för hotade arter

Det är stor skillnad på hur jordbruk bedrivs idag jämfört med för hundra år sedan. Det småskaliga har ersatts av det effektiva och storskaliga. Det finns inte längre utrymme för ängar och naturbetesmarker - marker som är hem för många arter som är beroende av att deras livsmiljö hålls öppen. Det har fört med sig att många arter som är knutna till det gamla kulturlandskapet riskerar att dö ut. Många är utträngda till vägkanter och ledningsgator, de miljöer i det moderna landskapet som mest liknar den gamla tidens ängar.

Ledningsgata kallas det område under elledningar där växtligheten måste röjas undan med jämna mellanrum för att den inte ska riskera att riva ned ledningarna. På så sätt... (More)
Ledningsgator är livsviktiga för hotade arter

Det är stor skillnad på hur jordbruk bedrivs idag jämfört med för hundra år sedan. Det småskaliga har ersatts av det effektiva och storskaliga. Det finns inte längre utrymme för ängar och naturbetesmarker - marker som är hem för många arter som är beroende av att deras livsmiljö hålls öppen. Det har fört med sig att många arter som är knutna till det gamla kulturlandskapet riskerar att dö ut. Många är utträngda till vägkanter och ledningsgator, de miljöer i det moderna landskapet som mest liknar den gamla tidens ängar.

Ledningsgata kallas det område under elledningar där växtligheten måste röjas undan med jämna mellanrum för att den inte ska riskera att riva ned ledningarna. På så sätt hålls ledningsgatorna öppna och de kan liknas med långsträckta hagmarker som går kors och tvärs genom landskapet. Ledningsgator har börjat få uppmärksamhet för den betydelse de kan ha för att bevara biologisk mångfald – mångfalden av ekosystem, arter och gener.

På uppdrag av det skånska energibolaget Kraftringen har 17 ledningsgator undersökts för att ta reda på vilken mångfald som finns i ledningsgator och vad de kan göra för att främja den biologiska mångfalden. Det har mynnat ut i ett antal förslag på hur Kraftringen kan anpassa röjningen av ledningsgatorna för att växt- och djurarter ska trivas bättre där.

Till exempel skulle många arter gynnas om det skulle röjas oftare och om ris och sly som huggs ner togs bort från marken. En extra hänsyn är viktig vid vattendrag och gamla stenmurar. Där öppna marker är på väg att växa igen kan buskar röjas bort även om de inte riskerar att växa sig så höga att de når upp till ledningarna. Då är det viktigt att tänka på att spara vissa arter av buskar som kan vara viktiga till exempel för skydd till fåglar eller mat åt fjärilar. Det finns också en möjlighet att aktivt öka rikedomen av arter genom att så frön och skapa nya blomsterängar.

Ledningsgator kan fylla en viktig funktion när det gäller att bevara biologisk mångfald men då måste röjningen också skötas på rätt sätt. Vad som är rätt sätt är dessutom olika i olika situationer. Fjärilar vill till exempel ha det öppet med många blommande växter medan fåglar tvärt om trivs bättre där det finns mycket buskar. Därför måste det finnas en plan för i vilket syfte röjningen i ledningsgatorna anpassas. Här kan energibolaget påverka vilken riktning som skötseln av ledningsgatan ska ta och har därmed möjlighet att främja den biologiska mångfalden.

Handledare: Eva Waldemarson, Anne Levin
Examensarbete 15 hp i biologi 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Kraftringen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidén, Amanda
supervisor
organization
course
BIOK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8840786
date added to LUP
2016-03-10 11:30:23
date last changed
2016-03-10 11:30:23
@misc{8840786,
 abstract   = {I takt med att jordbruket har intensifierats har arter anpassade till det gamla kulturlandskapet trängts undan, vilket hotar den biologiska mångfalden. Ledningsgator har på senare tid uppmärksammats för sitt värde som ett alternativt habitat för dessa arter och energibolaget Kraftringen vill arbeta för att främja mångfalden i sina ledningsgator. För att utreda vilken biologisk mångfald som finns i ledningsgator och föreslå åtgärder för att främja den, utfördes en studie av 17 ledningsgator i centrala Skåne. Det visade sig att många ledningsgator går genom produktionsskog, där ledningsgatan hyser en större mångfald än den omgivande skogen. Många ledningsgator följer också gamla stenmurar. Förslag på åtgärder innefattar röjning med tätare intervall, röjning av stenmurar, hänsynstagande till vattendrag, insådd av blommande växter, borttagande eller ihopsamlande av röjningsavfall, selektivt röjande av buskar, kvarlämnande av död ved, en minskning av vegetationshöjden och insatser för att begränsa spridningen av invasiva arter. Åtgärderna som föreslås är till olika grad komplicerade och kostsamma, i bland motsäger de dessutom varandra. Det beror på att olika organismgrupper eller arter har olika krav på sin omgivning och för att sätta in en lämplig skötsel måste det först finnas en plan för vilken organism som ska gynnas. För att främja biologisk mångfald i ledningsgator på ett kostnadseffektivt sätt måste det utredas vidare var det finns höga naturvärden och var naturvärden kan utvecklas eller skapas. Det måste också klargöras vilka åtgärder som får utföras i ledningsgator utan att markägares tillstånd krävs.},
 author    = {Lidén, Amanda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skötselförslag för en ökad biologisk mångfald i ledningsgator},
 year     = {2016},
}