Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det varumärkesrättsliga användningstvånget i Sverige och i EU - en undersökning och analys av användningstvånget i nationell rätt och i gemenskapsrätt med en internationell utblick mot amerikansk rätt

Fridh, Matilda LU (2016) LAGM01 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Varumärkets växande betydelse för företagens framgång och värde, de effekter som varumärkesrätten har för en sund marknadskonkurrens och det stundande europeiska varumärkesrättsliga reformpaketet skapar flertalet potentiella infallsvinklar för en juridisk framställning. En av dessa är den grundläggande regeln om användningstvång, i synnerhet kravet på verkligt bruk däri, som ständigt varit föremål för diskussion. Användningstvånget är omdiskuterat i förarbeten och i flertalet avgöranden i EUD, men även i doktrin och i MPI-studien. Användningstvånget stadgas förutom i gemenskapsrätt och i nationell rätt även i internationella traktat och i andra rättsordningar. Det råder i huvudsak en gemensam uppfattning om att det endast är försvarbart... (More)
Varumärkets växande betydelse för företagens framgång och värde, de effekter som varumärkesrätten har för en sund marknadskonkurrens och det stundande europeiska varumärkesrättsliga reformpaketet skapar flertalet potentiella infallsvinklar för en juridisk framställning. En av dessa är den grundläggande regeln om användningstvång, i synnerhet kravet på verkligt bruk däri, som ständigt varit föremål för diskussion. Användningstvånget är omdiskuterat i förarbeten och i flertalet avgöranden i EUD, men även i doktrin och i MPI-studien. Användningstvånget stadgas förutom i gemenskapsrätt och i nationell rätt även i internationella traktat och i andra rättsordningar. Det råder i huvudsak en gemensam uppfattning om att det endast är försvarbart att de registrerade varumärken som faktiskt används åtnjuter skydd. Framställningen syftar till att undersöka och analysera vilka konsekvenser olika tolkningar av kravet på verkligt bruk kan få för den rättsliga tillämpningen av bestämmelsen på såväl gemenskapsrättslig som på nationell nivå. En internationell utblick mot det amerikanska rättssystemet bidrar med en nyanserad bild av det europeiska användningstvånget samt ger inspiration till analysdelens diskussion om förändring av de brister som uppmärksammas i den gällande rätten i EU och i Sverige.

Vad användningstvånget de facto innebär beror främst på tolkningen av begreppet verkligt bruk. Om det å ena sidan krävs ytterst lite kommersiell aktivitet för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt finns det stor risk att bestämmelsens syfte går förlorat. Om användningstvånget å andra sidan blir för strikt riskerar bestämmelsen att bli en inträdesbarriär på marknaden som snarare begränsar än främjar sund konkurrens. Att hitta en balans i utformningen och tillämpningen av användningstvånget är således en svår uppgift.

Varken EUD:s avgöranden eller MPI-studiens förslag gällande användningstvång har föranlett någon större förändring i det europeiska varumärkesrättsliga reformpaket som träder i kraft under år 2016. Ett sätt att tolka avsaknaden av förändring av användningstvånget är att lagstiftaren anser att de avgöranden som skett i EUD, däribland Ansul- och Onel/Omel-avgörandena, redan förtydligat användningstvånget på ett lämpligt sätt och i tillräcklig utsträckning.

I författarens mening är det, mot bakgrund av MPI-studiens resultat och den internationella utblicken mot USA, tveksamt om lagstiftaren ägnat användningstvånget tillräcklig uppmärksamhet i reformpaketet. Särskilt inte med hänsyn till den målsättning som anges i skälen till det nya VMD och till den reviderade VMF. Det är i nuläget för tidigt att konstatera om de förändringar som lagstiftaren valt att göra kan uppnå det resultat som anges i skälen. Framtiden får utvisa om förändringarna är tillräckliga för att skapa ett smidigt, effektivt och ändamålsenligt europeiskt varumärkessystem. (Less)
Abstract
The continuous growing importance of trademarks in relation to the value and success of a business, the effects of trademark law on sound market competition and the forthcoming legislative EU trademarks reform package create several potential judicial aspects. One aspect is the use requirement and in particular the genuine use requirement, which has been the subject of constant debate. The use requirement is discussed in legislative history and multiple EUD rulings, but also in doctrine and in the MPI-study. EU and national law as well as international treaties and other legal systems stipulate the use requirement. The overall general opinion only deem trademarks put to genuine use as justifiable for protection. This thesis aims to examine... (More)
The continuous growing importance of trademarks in relation to the value and success of a business, the effects of trademark law on sound market competition and the forthcoming legislative EU trademarks reform package create several potential judicial aspects. One aspect is the use requirement and in particular the genuine use requirement, which has been the subject of constant debate. The use requirement is discussed in legislative history and multiple EUD rulings, but also in doctrine and in the MPI-study. EU and national law as well as international treaties and other legal systems stipulate the use requirement. The overall general opinion only deem trademarks put to genuine use as justifiable for protection. This thesis aims to examine and analyze the consequences of different interpretations of the genuine use requirement for the legislative application of the provision on both national and EU level. An international outlook on the American legal system helps nuancing the European use requirement and serves as inspiration for an analytical discussion of altering the shortcomings, which have been acknowledged in the EU and Swedish law in force.

The further meaning of the use requirement depends on the interpretation of the concept of genuine use. If on the one hand very little commercial activity is required to fulfill the genuine use requirement it increases the risk of losing the purpose of the provision. But if on the other hand the use requirement is too strict it can become a market entry barrier rather restricting than contributing to sound market competition. Accordingly it’s a strenuous task to find balance in the formulation and application of the use requirement.

Neither EUD:s rulings nor the proposals of the MPI-study on the use requirement has led to any noticeable alterations in the legislative EU trademarks reform package which enter into force during 2016. A possible way to interpret the lack of change to the use requirement could be that the legislator considers the rulings in EUD, including the Ansul and Onel/Omel rulings, to suffice in clarifying the use requirement to an appropriate extent.

Given the results of the MPI-study and the international outlook on the American legal system, the writer finds it doubtful that the legislator has chosen not to dedicate more attention to the use requirement in the legislative reform package. Particularly not in respect of the objectives stipulated in the preamble of the new VMD and the revised VMF. It is yet to early to determine whether the changes the legislator has chosen to make will suffice in obtaining the goals set out in the preambles. The future will demonstrate if the alterations were satisfactory in creating a flexible, effective and efficient legislative European trademarks system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridh, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
The use requirement in Swedish and EU trademark law - an investigation and analysis of the use requirement in national law and in EU law with an international outlook on the American legal system
course
LAGM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, förmögenhetsrätt, immaterialrätt, varumärkesrätt, amerikansk varumärkesrätt, användningstvång.
language
Swedish
id
8862258
date added to LUP
2016-04-11 14:23:48
date last changed
2016-04-11 14:23:48
@misc{8862258,
 abstract   = {The continuous growing importance of trademarks in relation to the value and success of a business, the effects of trademark law on sound market competition and the forthcoming legislative EU trademarks reform package create several potential judicial aspects. One aspect is the use requirement and in particular the genuine use requirement, which has been the subject of constant debate. The use requirement is discussed in legislative history and multiple EUD rulings, but also in doctrine and in the MPI-study. EU and national law as well as international treaties and other legal systems stipulate the use requirement. The overall general opinion only deem trademarks put to genuine use as justifiable for protection. This thesis aims to examine and analyze the consequences of different interpretations of the genuine use requirement for the legislative application of the provision on both national and EU level. An international outlook on the American legal system helps nuancing the European use requirement and serves as inspiration for an analytical discussion of altering the shortcomings, which have been acknowledged in the EU and Swedish law in force.

The further meaning of the use requirement depends on the interpretation of the concept of genuine use. If on the one hand very little commercial activity is required to fulfill the genuine use requirement it increases the risk of losing the purpose of the provision. But if on the other hand the use requirement is too strict it can become a market entry barrier rather restricting than contributing to sound market competition. Accordingly it’s a strenuous task to find balance in the formulation and application of the use requirement. 

Neither EUD:s rulings nor the proposals of the MPI-study on the use requirement has led to any noticeable alterations in the legislative EU trademarks reform package which enter into force during 2016. A possible way to interpret the lack of change to the use requirement could be that the legislator considers the rulings in EUD, including the Ansul and Onel/Omel rulings, to suffice in clarifying the use requirement to an appropriate extent. 

Given the results of the MPI-study and the international outlook on the American legal system, the writer finds it doubtful that the legislator has chosen not to dedicate more attention to the use requirement in the legislative reform package. Particularly not in respect of the objectives stipulated in the preamble of the new VMD and the revised VMF. It is yet to early to determine whether the changes the legislator has chosen to make will suffice in obtaining the goals set out in the preambles. The future will demonstrate if the alterations were satisfactory in creating a flexible, effective and efficient legislative European trademarks system.},
 author    = {Fridh, Matilda},
 keyword   = {EU-rätt,förmögenhetsrätt,immaterialrätt,varumärkesrätt,amerikansk varumärkesrätt,användningstvång.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det varumärkesrättsliga användningstvånget i Sverige och i EU - en undersökning och analys av användningstvånget i nationell rätt och i gemenskapsrätt med en internationell utblick mot amerikansk rätt},
 year     = {2016},
}