Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvar för ideell skada vid överträdelse av 2 kap. regeringsformen

Thimfors, Ingrid LU (2016) LAGM01 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Efter avgöranden från både Europadomstolen och Högsta domstolen, där staten ålagts skadeståndsansvar för ideell skada för kränkningar av fri- och rättigheter enligt Europakonventionen, har en diskussion uppstått kring huruvida ett ansvar för det allmänna bör gälla även vid kränkningar av fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Genom rättsfallet NJA 2014 s. 323 ålade Högsta domstolen utan lagstöd staten ett sådant skadeståndsan-svar för kränkning av rätten till medborgarskap enligt 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen.

I denna uppsats har jag med utgångspunkt i 2014 års rättsfall undersökt när en kränkning av en fri- eller rättighet enligt 2 kap. regeringsformen bör kunna ligga till grund för ett skadeståndsansvar för... (More)
Efter avgöranden från både Europadomstolen och Högsta domstolen, där staten ålagts skadeståndsansvar för ideell skada för kränkningar av fri- och rättigheter enligt Europakonventionen, har en diskussion uppstått kring huruvida ett ansvar för det allmänna bör gälla även vid kränkningar av fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Genom rättsfallet NJA 2014 s. 323 ålade Högsta domstolen utan lagstöd staten ett sådant skadeståndsan-svar för kränkning av rätten till medborgarskap enligt 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen.

I denna uppsats har jag med utgångspunkt i 2014 års rättsfall undersökt när en kränkning av en fri- eller rättighet enligt 2 kap. regeringsformen bör kunna ligga till grund för ett skadeståndsansvar för ideell skada. För att uppnå detta syfte har krävts en utredning om vilka bestämmelser och vilken praxis som har betydelse för sådant skadeståndsansvar, vilka allmänna för-utsättningar som bör gälla för skadeståndsansvaret och huruvida kränkning av varje grundlagsfäst fri- och rättighet bör kunna grunda ett skadeståndsan-svar för ideell skada.

Åtskilliga rättskällor har betydelse för min analys. Dit hör inhemska före-skrifter och deras förarbeten samt här gällande principer och rättspraxis. Av stor vikt är också bestämmelser i Europakonventionen och praxis från Euro-padomstolen.

I uppsatsen diskuteras om de allmänna förutsättningarna för skadeståndsan-svar är tillämpliga även på ett ansvar vid överträdelse av 2 kap. regerings-formen. Varken övergripande förhållanden i svensk skadeståndsrätt, såsom skadeståndsrättens generella utformning, skadeståndets funktion och kravet på skyddat intresse, eller andra allmänna krav, såsom ansvarssubjekt, skade-ståndsgrundande handling, subjektivt rekvisit och adekvat kausalitet, talar emot ett skadeståndsansvar för ideell skada vid kränkningar av fri- och rät-tigheter enligt regeringsformen.

Avslutningsvis diskuteras huruvida kränkning av varje fri- och rättighet en-ligt 2 kap. regeringsformen eller kränkning av endast några av dem bör kunna ligga till grund för ett skadeståndsansvar för ideell skada för det all-männa. Argument kan föras både för och emot en uppdelning av fri- och rättigheterna, men det är svårt att finna en lämplig gränsdragning. Övervä-gande skäl talar för att kränkningar av alla fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen ska kunna grunda skadeståndsansvar för ideell skada för det allmänna. (Less)
Abstract
After rulings from both the European Court of Human Rights and the Swe-dish Supreme Court, where the Government was imposed liability for non-pecuniary damage for the violations of rights and freedoms guaranteed un-der the European Convention on Human Rights, a discussion has arisen about whether the responsibility for the Government for such damage should also apply to violations of rights and freedoms according to Chapter 2 Instrument of Government. Through the case NJA 2014 p. 323 the Swe-dish Supreme Court imposed, without legal support, such liability for the Government for the violation of the right to citizenship under Chapter 2 § 7 second paragraph Instrument of Government.

In this essay, on the basis of the court case from... (More)
After rulings from both the European Court of Human Rights and the Swe-dish Supreme Court, where the Government was imposed liability for non-pecuniary damage for the violations of rights and freedoms guaranteed un-der the European Convention on Human Rights, a discussion has arisen about whether the responsibility for the Government for such damage should also apply to violations of rights and freedoms according to Chapter 2 Instrument of Government. Through the case NJA 2014 p. 323 the Swe-dish Supreme Court imposed, without legal support, such liability for the Government for the violation of the right to citizenship under Chapter 2 § 7 second paragraph Instrument of Government.

In this essay, on the basis of the court case from 2014, I have investigated when a violation of freedoms or rights guaranteed under Chapter 2 Instru-ment of Government should be the basis for a liability for non-pecuniary damage. For me to achieve this objective it has required a study of which rules and case law that is relevant to such liability, which general precondi-tions that should apply for the liability and whether the violation of any freedoms and rights guaranteed under Instrument of Government should be able to establish a liability for non-pecuniary damage.

Several legal sources are important for my analysis. These include Swedish regulations and their preliminary work as well as here relevant principles and case law. Of great importance are the articles of the European Conven-tion on Human Rights and the case law of the European Court of Human Rights.

In this paper it is discussed whether the general conditions for the liability are also applicable to the responsibility for breach of Chapter 2 Instrument of Government. Neither the overall conditions in the Swedish tort law, such as the tort law general formation, the function of damages and requirement for protected interest, or other general requirements, such as responsible entity, tort or delict, and proximate cause, speaks against liability for non-pecuniary damage for violations of rights and freedom under Instrument of Government.

Finally, in this essay it is discussed whether the violation of any of the free-doms or rights according to Chapter 2 Instrument of Government or the vio-lation of only some of them should be able to establish liability for the Gov-ernment. Arguments can be found both for and against the division of rights and freedoms, but it is difficult to find a suitable distinction. Predominant consideration suggest that all rights and freedoms under Chapter 2 Instru-ment of Government should be able to establish liability for non-pecuniary damage for the Government. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thimfors, Ingrid LU
supervisor
organization
alternative title
Responsibility for non-pecuniary damage for violations of Chapter 2 Instrument of Governmant
course
LAGM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ideell skada
language
Swedish
id
8862538
date added to LUP
2016-03-31 17:09:54
date last changed
2016-03-31 17:09:54
@misc{8862538,
 abstract   = {After rulings from both the European Court of Human Rights and the Swe-dish Supreme Court, where the Government was imposed liability for non-pecuniary damage for the violations of rights and freedoms guaranteed un-der the European Convention on Human Rights, a discussion has arisen about whether the responsibility for the Government for such damage should also apply to violations of rights and freedoms according to Chapter 2 Instrument of Government. Through the case NJA 2014 p. 323 the Swe-dish Supreme Court imposed, without legal support, such liability for the Government for the violation of the right to citizenship under Chapter 2 § 7 second paragraph Instrument of Government. 

In this essay, on the basis of the court case from 2014, I have investigated when a violation of freedoms or rights guaranteed under Chapter 2 Instru-ment of Government should be the basis for a liability for non-pecuniary damage. For me to achieve this objective it has required a study of which rules and case law that is relevant to such liability, which general precondi-tions that should apply for the liability and whether the violation of any freedoms and rights guaranteed under Instrument of Government should be able to establish a liability for non-pecuniary damage. 

Several legal sources are important for my analysis. These include Swedish regulations and their preliminary work as well as here relevant principles and case law. Of great importance are the articles of the European Conven-tion on Human Rights and the case law of the European Court of Human Rights. 

In this paper it is discussed whether the general conditions for the liability are also applicable to the responsibility for breach of Chapter 2 Instrument of Government. Neither the overall conditions in the Swedish tort law, such as the tort law general formation, the function of damages and requirement for protected interest, or other general requirements, such as responsible entity, tort or delict, and proximate cause, speaks against liability for non-pecuniary damage for violations of rights and freedom under Instrument of Government. 

Finally, in this essay it is discussed whether the violation of any of the free-doms or rights according to Chapter 2 Instrument of Government or the vio-lation of only some of them should be able to establish liability for the Gov-ernment. Arguments can be found both for and against the division of rights and freedoms, but it is difficult to find a suitable distinction. Predominant consideration suggest that all rights and freedoms under Chapter 2 Instru-ment of Government should be able to establish liability for non-pecuniary damage for the Government.},
 author    = {Thimfors, Ingrid},
 keyword   = {ideell skada},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvar för ideell skada vid överträdelse av 2 kap. regeringsformen},
 year     = {2016},
}