Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hushållens skuldsättning - risker och lösningar

Hedlund, Martin LU and Joelsson Svenn, Andreas LU (2016) VFT920 20161
Real Estate Science
Abstract
The Swedish household debts are, both internationally and historically, high and are expected to increase for many years to come. High household debt is beneficial for the economic growth in the country, but may at the same time implicate a risk to the financial stability and for the Swedish economy in general. High household debts and rising housing prices have made economic turndowns worse in several countries during the last financial crisis. Experiences show that it’s mostly households with high household debts that decreases their consumption during economical disturbance. It is therefore important to stabilize the household debts in order to not risk to make a coming recession even worse.

The aim with this study is to analyze... (More)
The Swedish household debts are, both internationally and historically, high and are expected to increase for many years to come. High household debt is beneficial for the economic growth in the country, but may at the same time implicate a risk to the financial stability and for the Swedish economy in general. High household debts and rising housing prices have made economic turndowns worse in several countries during the last financial crisis. Experiences show that it’s mostly households with high household debts that decreases their consumption during economical disturbance. It is therefore important to stabilize the household debts in order to not risk to make a coming recession even worse.

The aim with this study is to analyze different actions that can be done in order to decrease household debts in Sweden and therefore favor the financial stability in the country. Actions that have been done in other countries are used to analyze how these actions would affect the household debts and the financial stability in Sweden, how the underlying elements of the household debts are affected and how four different representative households’ economies are affected.

The study begins with a literature study to give basic knowledge about the housing- and mortgage markets. Then the underlying elements of the household debts are presented in order to later be able to analyze how these, the household debts, the economic growth and the household’s economies are affected by the actions. How the households’ economies are affected is made through a life cycle perspective where the different households are in different steps of their housingcareer.

The actions made by other countries to subdue the household debts and that are analyzed in this paper are: Amortization requirement, deregulate the rental market, adjust the interest deduction rate, loan-to-income limits and lowered loan-to-value limits. The actions are decreasing the risk for financial instability compared to if nothing is made. At the same time some of them affect the economic growth negatively. Therefore consideration between lowering the household debts and stronger economic growth must be done. A natural measure to compare the alternatives would therefore be the expected decrease in risk for financial instability divided by the expected change in economic growth. Despite any of the action is made the household debts will still increase, although not at the same pace, hence also the risk for financial instability will remain. In order to decrease the household debts a combination of actions must be done.

The report leads to the following ranking of the actions:

1. Deregulate the rental market
2. Adjust the interest deduction rate
3. Amortization requirement
4. Lowered loan-to-value limits
5. Loan-to-income limits (Less)
Abstract (Swedish)
Hushållens skuldsättningsgrad i Sverige är hög både internationellt och historiskt sett och förväntas fortsätta växa under många år framöver. Hushållens höga skuldsättning gynnar den ekonomiska tillväxten i landet. Samtidigt kan det innebära en risk för den finansiella stabiliteten och för den svenska ekonomin i stort. Hög skuldsättning och stigande bostadspriser har förvärrat konjunkturnedgångar i flertalet länder under den senaste finanskrisen. Erfarenheter pekar på att det är främst högt belånade hushåll som minskar sin konsumtion vid störningar. Det är därför viktigt att stabilisera hushållens skuldsättningsnivå för att inte riskera att förvärra en kommande lågkonjunktur.

Syftet med rapporten är att analysera olika åtgärder som kan... (More)
Hushållens skuldsättningsgrad i Sverige är hög både internationellt och historiskt sett och förväntas fortsätta växa under många år framöver. Hushållens höga skuldsättning gynnar den ekonomiska tillväxten i landet. Samtidigt kan det innebära en risk för den finansiella stabiliteten och för den svenska ekonomin i stort. Hög skuldsättning och stigande bostadspriser har förvärrat konjunkturnedgångar i flertalet länder under den senaste finanskrisen. Erfarenheter pekar på att det är främst högt belånade hushåll som minskar sin konsumtion vid störningar. Det är därför viktigt att stabilisera hushållens skuldsättningsnivå för att inte riskera att förvärra en kommande lågkonjunktur.

Syftet med rapporten är att analysera olika åtgärder som kan vidtas för att minska skuldsättningsgraden i Sverige och främja den finansiella stabiliteten i landet. Åtgärder som genomförts i andra länder används för att analysera hur dessa åtgärder hade påverkat hushållens skuldsättningsgrad och den finansiella stabiliteten i Sverige, hur de bakomliggande faktorerna till skuldsättningsgraden påverkas samt hur fyra olika typhushålls ekonomi påverkas.

Studien inleds med en litteraturstudie för att ge grundläggande förståelse för fastighets- och bolånemarknaden. Därefter tas de bakomliggande faktorerna till hushållens skuldsättningsgrad upp för att sedan analysera hur dessa, hushållens skuldsättningsgrad, den ekonomiska tillväxten samt hushållens ekonomi påverkas av de olika åtgärderna. Hur hushållens ekonomi påverkas görs utifrån ett livscykelperspektiv där hushållen befinner sig i olika delar av sin bostadskarriär.

De åtgärder som andra länder vidtagit för att dämpa hushållens skuldsättning och som analyseras i denna rapport är: Amorteringskrav, avreglera hyresmarknaden, justera ränteavdraget, skuldkvotstak och sänkt bolånetak. Åtgärderna minskar risken för finansiell instabilitet jämfört med om ingenting görs. Samtidigt påverkar några av dem den ekonomiska utvecklingen negativt. Därför måste en avvägning göras av vilket mål som är det viktigaste, minska skuldsättningsgraden hos hushållen eller starkare ekonomisk utveckling i landet. Ett naturligt mått för att kunna jämföra alternativen med varandra hade därför varit den förväntade minskningen av risken för finansiell instabilitet dividerat på den förväntade förändringen i tillväxtsutvecklingen. Hushållens skuldsättningsgrad kommer dock fortsättningsvis öka, om än inte lika snabbt, och därmed även risk för finansiell instabilitet. För att minska hushållens skuldsättningsgrad måste därför en kombination av åtgärder göras.

Rapporten utmynnar i följande rangordning av åtgärderna:

1. Avreglering av hyresmarknaden
2. Justering av ränteavdraget
3. Amorteringskrav
4. Sänkt bolånetak
5. Skuldkvotstak (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedlund, Martin LU and Joelsson Svenn, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
Household debt - risks and solutions
course
VFT920 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Houshold debts, amortization requirement, rental market regulation, loan-to-value-limits, interest deduction, loan-to-income-limits, financial stability, Hushållens skuldsättningsgrad, amorteringskrav, hyresreglering, bolånetak, ränteavdrag, skuldkvotstak, finansiell stabilitet
language
Swedish
id
8873213
date added to LUP
2016-06-09 16:01:55
date last changed
2016-06-09 16:01:55
@misc{8873213,
 abstract   = {The Swedish household debts are, both internationally and historically, high and are expected to increase for many years to come. High household debt is beneficial for the economic growth in the country, but may at the same time implicate a risk to the financial stability and for the Swedish economy in general. High household debts and rising housing prices have made economic turndowns worse in several countries during the last financial crisis. Experiences show that it’s mostly households with high household debts that decreases their consumption during economical disturbance. It is therefore important to stabilize the household debts in order to not risk to make a coming recession even worse.

The aim with this study is to analyze different actions that can be done in order to decrease household debts in Sweden and therefore favor the financial stability in the country. Actions that have been done in other countries are used to analyze how these actions would affect the household debts and the financial stability in Sweden, how the underlying elements of the household debts are affected and how four different representative households’ economies are affected.

The study begins with a literature study to give basic knowledge about the housing- and mortgage markets. Then the underlying elements of the household debts are presented in order to later be able to analyze how these, the household debts, the economic growth and the household’s economies are affected by the actions. How the households’ economies are affected is made through a life cycle perspective where the different households are in different steps of their housingcareer.

The actions made by other countries to subdue the household debts and that are analyzed in this paper are: Amortization requirement, deregulate the rental market, adjust the interest deduction rate, loan-to-income limits and lowered loan-to-value limits. The actions are decreasing the risk for financial instability compared to if nothing is made. At the same time some of them affect the economic growth negatively. Therefore consideration between lowering the household debts and stronger economic growth must be done. A natural measure to compare the alternatives would therefore be the expected decrease in risk for financial instability divided by the expected change in economic growth. Despite any of the action is made the household debts will still increase, although not at the same pace, hence also the risk for financial instability will remain. In order to decrease the household debts a combination of actions must be done.

The report leads to the following ranking of the actions:

1.	Deregulate the rental market
2.	Adjust the interest deduction rate
3.	Amortization requirement
4.	Lowered loan-to-value limits
5.	Loan-to-income limits},
 author    = {Hedlund, Martin and Joelsson Svenn, Andreas},
 keyword   = {Houshold debts,amortization requirement,rental market regulation,loan-to-value-limits,interest deduction,loan-to-income-limits,financial stability,Hushållens skuldsättningsgrad,amorteringskrav,hyresreglering,bolånetak,ränteavdrag,skuldkvotstak,finansiell stabilitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hushållens skuldsättning - risker och lösningar},
 year     = {2016},
}