Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

UBER - Ren transportverksamhet eller elektronisk informationsförmedling?

Jarnér, Camilla LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks begreppet tjänst och vad som utgör en tjänst tillhörande informationssamhället samt en tjänst på transportområdet. Utredningen görs med anledning av att en spansk domare fattat beslut om att inhämta ett förhandsavgörande där EU-domstolen ska undersöka huruvida tjänsten Uber utgör en tjänst tillhörande informationssamhället eller istället utgör ren transportverksamhet.

För att klassas som en tjänst i informationssamhället gäller att tjänsten sker på distans, på elektronisk väg och på en individuell begäran av en tjänstemottagare. Likaså följer att de generella krav som uppställs genom artikel 57 FEUF är uppfyllda.

Enligt EU-domstolen omfattar begreppet ”tjänster på transportområdet” inte enbart själva... (More)
I denna uppsats undersöks begreppet tjänst och vad som utgör en tjänst tillhörande informationssamhället samt en tjänst på transportområdet. Utredningen görs med anledning av att en spansk domare fattat beslut om att inhämta ett förhandsavgörande där EU-domstolen ska undersöka huruvida tjänsten Uber utgör en tjänst tillhörande informationssamhället eller istället utgör ren transportverksamhet.

För att klassas som en tjänst i informationssamhället gäller att tjänsten sker på distans, på elektronisk väg och på en individuell begäran av en tjänstemottagare. Likaså följer att de generella krav som uppställs genom artikel 57 FEUF är uppfyllda.

Enligt EU-domstolen omfattar begreppet ”tjänster på transportområdet” inte enbart själva transportmedlen utan även andra tjänster med nära anknytning till en sådan verksamhet. Detta om tjänsten i fråga är en oundgänglig förutsättning för utövandet av den huvudsakliga verksamheten. Omvänt gäller, enligt domstolen, att något som ”vid första anblick” utgör transport inte nödvändigtvis utgör en tjänst på transportområdet. Avgörande är att se till det huvudsakliga syftet med tjänsten och se till de utmärkande dragen hos varje tjänsteverksamhet. Tjänster på transportområdet har vidare fått en särskild plats i fördraget och i sekundärlagstiftning. Dessa tjänster bedöms inte enligt den allmänna artikeln om fri rörlighet för tjänster, artikel 56 FEUF, utan istället enligt artikel 58.1 FEUF och artikel 2.2 d) i tjänstedirektivet som hänvisar till avdelning VI om transporter.

Av utredningen framgår att Uber som tjänst kan utgöra en tjänst på transportområdet likväl som en tjänst tillhörande informationssamhället. Vad utgången blir kan dock få olika verkningar. Är Uber att anse som ren taxiverksamhet råder, enligt subsidiaritetsprincipen, nationell kompetens på området. Om Uber är att anse som en tjänst på transportområdet faller tjänsten inom avdelningen för transporter vilket innebär att fördragets regler om fri rörlighet inte är direkt tillämpliga. Är Uber att anse som en tjänst tillhörande informationssamhället råder som huvudregel fri rörlighet med möjlighet för medlemsstaterna att uppställa vissa begränsningar inom ramen för de möjligheter som anges i e-handels- och tjänstedirektivet.

Klassificeringen får även betydelse för i vilken mån nationella föreskrifter, som är ämnade att förbjuda- eller hindra applikationens fortsatta användning, måste anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater enligt anmälningsdirektivet. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet i direktivet har tilldelats direkt effekt vilket innebär att nationella regler som inte anmälts till kommissionen inte kan göras gällande mot enskilda. (Less)
Abstract
The main purpose of this thesis is to examine the notion of services and consider what constitutes an information society service and a service in the transport sector. In a preliminary ruling, yet to be decided by the European Court of Justice, a Spanish judge has recently queried whether the service provided by Uber should be considered an “information society service” or merely a transport service.

A service is to be classified as an information society service if it is normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services. The service must also meet the general requirements laid down by article 57 TFEU.

Services in the field of transport are not,... (More)
The main purpose of this thesis is to examine the notion of services and consider what constitutes an information society service and a service in the transport sector. In a preliminary ruling, yet to be decided by the European Court of Justice, a Spanish judge has recently queried whether the service provided by Uber should be considered an “information society service” or merely a transport service.

A service is to be classified as an information society service if it is normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services. The service must also meet the general requirements laid down by article 57 TFEU.

Services in the field of transport are not, according to the court, limited to the physical act of moving persons or goods by means of a vehicle, but include any service inherently linked to such an act if these ancillary services are a pre-condition, indispensable to the exercise of the main activity of transport. On the other hand, the court has also stated that it does not follow that services automatically classified as “transport” fall within the meaning of the directive. Therefore, after having considered all distinctive features of each type of activity, it is crucial to determine the main purpose of the service at issue. The freedom to provide services in the transport sector is not granted by the general terms set out in article 56 TEUF, but rather, should be governed by the provisions of the Title to Transport pursuant to article 58.1 TEUF and article 2.2 d) in the Service directive.

The inquiry shows that the service provided by Uber can be considered both a service in the transport sector as well as an “information society service”. The outcome of the case will generate multiple effects. Firstly, if Uber is to be interpreted as merely a taxi corporate, national competence applies in accordance with the principle of subsidiarity. Secondly, if Uber is to be considered a service in the transport sector, the service falls within the common transport policy set out in Title VI of Transport, which means that the provisions of the treaty concerning free movement are not directly applicable. On the other hand, if Uber were considered an information society service the general principles of free movement apply, with the possibility of restriction according to the requirements set out in the E-commerce as well as the Service directive.

The classification of Uber may also play an important role regarding the extent to which the Commission and other member states must be notified of national technical regulations made to prohibit or regulate the use of the mobile app according to the Transparency directive. In the event that they fail to do so, the technical regulations concerned will be considered inapplicable and unenforceable against individuals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarnér, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
UBER - Merely a transport service or an electronic intermediary service?
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, EU-law, Fri rörlighet av tjänster, Free movement of services, Anmälningsdirektivet, Transparacy Directive, Tjänstedirektivet, Service directive, E-handelsdirektivet, E-commerce directive, Informationssamhällets tjänster, Information society service, Tjänst på transportområdet, Transport service
language
Swedish
id
8873542
date added to LUP
2016-06-14 11:01:07
date last changed
2016-06-14 11:01:07
@misc{8873542,
 abstract   = {The main purpose of this thesis is to examine the notion of services and consider what constitutes an information society service and a service in the transport sector. In a preliminary ruling, yet to be decided by the European Court of Justice, a Spanish judge has recently queried whether the service provided by Uber should be considered an “information society service” or merely a transport service. 

A service is to be classified as an information society service if it is normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services. The service must also meet the general requirements laid down by article 57 TFEU. 

Services in the field of transport are not, according to the court, limited to the physical act of moving persons or goods by means of a vehicle, but include any service inherently linked to such an act if these ancillary services are a pre-condition, indispensable to the exercise of the main activity of transport. On the other hand, the court has also stated that it does not follow that services automatically classified as “transport” fall within the meaning of the directive. Therefore, after having considered all distinctive features of each type of activity, it is crucial to determine the main purpose of the service at issue. The freedom to provide services in the transport sector is not granted by the general terms set out in article 56 TEUF, but rather, should be governed by the provisions of the Title to Transport pursuant to article 58.1 TEUF and article 2.2 d) in the Service directive. 

The inquiry shows that the service provided by Uber can be considered both a service in the transport sector as well as an “information society service”. The outcome of the case will generate multiple effects. Firstly, if Uber is to be interpreted as merely a taxi corporate, national competence applies in accordance with the principle of subsidiarity. Secondly, if Uber is to be considered a service in the transport sector, the service falls within the common transport policy set out in Title VI of Transport, which means that the provisions of the treaty concerning free movement are not directly applicable. On the other hand, if Uber were considered an information society service the general principles of free movement apply, with the possibility of restriction according to the requirements set out in the E-commerce as well as the Service directive. 

The classification of Uber may also play an important role regarding the extent to which the Commission and other member states must be notified of national technical regulations made to prohibit or regulate the use of the mobile app according to the Transparency directive. In the event that they fail to do so, the technical regulations concerned will be considered inapplicable and unenforceable against individuals.},
 author    = {Jarnér, Camilla},
 keyword   = {EU-rätt,EU-law,Fri rörlighet av tjänster,Free movement of services,Anmälningsdirektivet,Transparacy Directive,Tjänstedirektivet,Service directive,E-handelsdirektivet,E-commerce directive,Informationssamhällets tjänster,Information society service,Tjänst på transportområdet,Transport service},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {UBER - Ren transportverksamhet eller elektronisk informationsförmedling?},
 year     = {2016},
}