Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppdragsöverskridande, handläggningsfel och preklusion - Klanderrättens snåriga stig

Dahlbom, Calle LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Summariskt kan skiljeförfarandet beskrivas syfta till ett snabbt och slutligt avgörande av tvister utan insyn från utomstående. Med denna bakgrund är det av stor vikt för de involverade parterna att tvistelösningen inte efterföljs av en långdragen och offentlig process i allmän domstol. I svensk rätt finns därav ingen möjlighet att överklaga ett skiljeförfarande. Detta sätter stora krav på att skiljemännen följer grundläggande processuella regler för att garantera rättssäkerheten. Det innebär även att någon form av domstolskontroll är nödvändig för att förhindra att grova förfarandefel blir bestående. En avvägning mellan intresset av ett snabbt och slutligt avgörande och intresset av ett rättssäkert förfarande måste göras.

... (More)
Summariskt kan skiljeförfarandet beskrivas syfta till ett snabbt och slutligt avgörande av tvister utan insyn från utomstående. Med denna bakgrund är det av stor vikt för de involverade parterna att tvistelösningen inte efterföljs av en långdragen och offentlig process i allmän domstol. I svensk rätt finns därav ingen möjlighet att överklaga ett skiljeförfarande. Detta sätter stora krav på att skiljemännen följer grundläggande processuella regler för att garantera rättssäkerheten. Det innebär även att någon form av domstolskontroll är nödvändig för att förhindra att grova förfarandefel blir bestående. En avvägning mellan intresset av ett snabbt och slutligt avgörande och intresset av ett rättssäkert förfarande måste göras.

Domstolskontrollen har i den svenska lagstiftningen kommit till uttryck i reglerna om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom. Syftet med denna uppsats är att avhandla de centrala delarna av klanderrätten och utreda hur rättsläget på rättsområdet ser ut. Fokus läggs på de två punkter i regleringen som fått störst genomslag i praxis, uppdragsöverskridande och handläggningsfel, samt reglerna om preklusion. Utredningen konstaterar att det finns många områden där rättsläget är oklart och omdiskuterat.

För att få ett internationellt perspektiv på rättsområdet görs slutligen en jämförelse med modellagen. Detta internationella regelverk stämmer till stora delar överens med motsvarande bestämmelser i LSF. På ett fåtal punkter skiljer sig dock ordalydelsen i modellagen från LSF, framförallt innehåller modellagen en tidsfrist för preklusion som saknas i den svenska lagstiftningen.

De huvudsakliga slutsatserna behandlar de områden där rättsläget för klander av skiljedom är oklart. Framförallt återfinns sådana oklarheter vid uppdragsöverskridande i skiljeförfaranden med internationella parter. Lagstiftaren har i förarbetena förslagit en ordning där vissa av de principer som tillämpas när tvist rör svenska parter ska få ett annat innehåll när tvist rör internationella parter. Denna ordning föreslås förändras. Förändringar förespråkas även på områden där lagstiftaren applicerat principer på skiljeförfarandet som skapats för förhållanden vid tvist inför allmän domstol, utan reflektion över olikheterna som finns mellan de båda instituten. Oklarheter i förhållande till samtliga andra behandlade områden skulle även kunna lösas genom vissa förtydliganden i lagtexten. (Less)
Abstract
Commercial arbitration can briefly be described as being designed to offer a quick and final conclusion to disputes without transparency for the public. With this in mind, it is of great importance that the verdict isn’t followed by long and public proceedings in court. Thus, the Swedish regulation doesn’t allow the losing party to appeal against the arbitrators’ verdict. This puts a heavy burden on the arbitrators to follow fundamental procedural principles to guarantee rule of law. Some form of judicial review is therefore necessary to prevent procedural mistakes from being permanent. The interest of a quick and final verdict must be weighed against the interest of rule of law.

The judicial review has in the Swedish legislation been... (More)
Commercial arbitration can briefly be described as being designed to offer a quick and final conclusion to disputes without transparency for the public. With this in mind, it is of great importance that the verdict isn’t followed by long and public proceedings in court. Thus, the Swedish regulation doesn’t allow the losing party to appeal against the arbitrators’ verdict. This puts a heavy burden on the arbitrators to follow fundamental procedural principles to guarantee rule of law. Some form of judicial review is therefore necessary to prevent procedural mistakes from being permanent. The interest of a quick and final verdict must be weighed against the interest of rule of law.

The judicial review has in the Swedish legislation been stated in LSF:s rules of the verdict’s invalidity and reprehension (“klander”) of a verdict. The purpose of this paper is to review the most central aspects of the right to reprehension and examine the current state of the law. Focus is put on the two claims that’s been the most frequent in precedents, excess of mandate and procedural mistakes, but the issue of preclusion will also be examined. The paper finds that the current state of the law is uncertain in many regards.

To achieve an international perspective a comparison with the model law is made. This international regulation is to a large extent similar to LSF on corresponding provisions. However, in a few provisions the wording differs, most notably the model law contains a time frame for when preclusion comes into effect which the Swedish regulation lacks.

The primary conclusions of the paper deal with areas where the current state of the law for reprehension of an arbitration verdict is uncertain. Above all, such uncertainties can be found when dealing with excess of mandate in arbitration between international parties. The legislator has in the legislative history proposed an order in which some of the principles that are applied between Swedish parties should be applied differently when dealing with international parties. The paper proposes a change to this regime. Changes are also advocated in areas where the legislator applies principles which were created for the circumstances of a dispute in Court, without reflection in regard to the differences between the two institutes. Uncertainties in regard to all other covered areas could also be solved by a few clarifications by the legislator. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlbom, Calle LU
supervisor
organization
alternative title
Excess of mandate, procedural mistakes and preclusion - The difficult path of reprehension
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättsvetenskap, Law, Processrätt, Procedural Law, Klander, LSF.
language
Swedish
id
8873678
date added to LUP
2016-06-17 14:37:13
date last changed
2016-06-17 14:37:13
@misc{8873678,
 abstract   = {Commercial arbitration can briefly be described as being designed to offer a quick and final conclusion to disputes without transparency for the public. With this in mind, it is of great importance that the verdict isn’t followed by long and public proceedings in court. Thus, the Swedish regulation doesn’t allow the losing party to appeal against the arbitrators’ verdict. This puts a heavy burden on the arbitrators to follow fundamental procedural principles to guarantee rule of law. Some form of judicial review is therefore necessary to prevent procedural mistakes from being permanent. The interest of a quick and final verdict must be weighed against the interest of rule of law. 

The judicial review has in the Swedish legislation been stated in LSF:s rules of the verdict’s invalidity and reprehension (“klander”) of a verdict. The purpose of this paper is to review the most central aspects of the right to reprehension and examine the current state of the law. Focus is put on the two claims that’s been the most frequent in precedents, excess of mandate and procedural mistakes, but the issue of preclusion will also be examined. The paper finds that the current state of the law is uncertain in many regards. 

To achieve an international perspective a comparison with the model law is made. This international regulation is to a large extent similar to LSF on corresponding provisions. However, in a few provisions the wording differs, most notably the model law contains a time frame for when preclusion comes into effect which the Swedish regulation lacks. 

The primary conclusions of the paper deal with areas where the current state of the law for reprehension of an arbitration verdict is uncertain. Above all, such uncertainties can be found when dealing with excess of mandate in arbitration between international parties. The legislator has in the legislative history proposed an order in which some of the principles that are applied between Swedish parties should be applied differently when dealing with international parties. The paper proposes a change to this regime. Changes are also advocated in areas where the legislator applies principles which were created for the circumstances of a dispute in Court, without reflection in regard to the differences between the two institutes. Uncertainties in regard to all other covered areas could also be solved by a few clarifications by the legislator.},
 author    = {Dahlbom, Calle},
 keyword   = {Rättsvetenskap,Law,Processrätt,Procedural Law,Klander,LSF.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppdragsöverskridande, handläggningsfel och preklusion - Klanderrättens snåriga stig},
 year     = {2016},
}