Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

Svensson, Julia LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract
The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. The rules in Chapter 25 §§ 13-20 a of the Swedish Companies Act stipulates personal liability for the representatives of a company for the company´s debts, when the representatives fail to take certain actions specified by law at a critical shortage of capital. However, it is unclear whether these rules can be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition. A composition can be... (More)
The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. The rules in Chapter 25 §§ 13-20 a of the Swedish Companies Act stipulates personal liability for the representatives of a company for the company´s debts, when the representatives fail to take certain actions specified by law at a critical shortage of capital. However, it is unclear whether these rules can be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition. A composition can be determined in a bankruptcy or reorganization. A composition means that all claims covered by the composition is reduced by a certain per cent rate. The consequence is that the main debtor is relieved of certain payment obligations. The general principle in Swedish law is that any joint responsibility follows the main obligation, which means that the liability of the co-debtor is limited correspondingly. There are, however, exceptions to this principle, which is found in Chapter 12 § 22 of the Swedish Insolvency Act and Chapter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act. These paragraphs, which are identical in their wording, statutes that a creditor who accepts a composition does not through the approval lose his right against guarantors or others who except the main debtor is responsible for the claim. It is an insolvency law principle that is expressed in these two paragraphs. The principle is based on the fact that a co-debtor should not benefit from the reduction that has been given to the main debtor. Case law has shown though, that this principle does not apply without exception. It is unclear whom is covered by the phrase "others who besides the debtor is responsible for the claim." It is therefore questionable whether there is a need for clarification of the current legal situation, not least with regard to legal certainty for the representatives of a limited liability company as well as for the company's creditors. The thesis inquires whether the rule in Chapter 25 § 18 of the Swedish Companies Act regard-ing the responsibility of representatives can be claimed for the portion of a debt that has been reduced by a composition set in a bankruptcy or reorganization.
Based on the conclusions drawn from case law and the interpretation of Chapter 12 § 22 of the Swedish Insolvency Act and Chapter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act together with considerations from a socioeconomic perspective, it is concluded that Chapter 25 § 18 of the Swedish Companies Act regarding the responsibility of representatives cannot be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition. (Less)
Abstract (Swedish)
Huvudprincipen inom associationsformen aktiebolag är principen om ansvarsfrihet, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ABL. Principen innebär att en företrädare för ett aktiebolag inte kan bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser. Det finns dock undantag till denna huvudprincip, vilka återfinns i 25 kap. 13-20 a §§ ABL. Reglerna föreskriver ett personligt betalningsansvar för företrädare i ett aktiebolag avseende bolagets skulder, vid underlåtelse att vidta vissa i lagen angivna åtgärder vid en befarad kritisk kapitalbrist. Det är dock oklart huruvida dessa regler är tillämpliga vid ackord, dvs. om företrädaransvaret kan göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom ett ackord.
Ett ackord kan... (More)
Huvudprincipen inom associationsformen aktiebolag är principen om ansvarsfrihet, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ABL. Principen innebär att en företrädare för ett aktiebolag inte kan bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser. Det finns dock undantag till denna huvudprincip, vilka återfinns i 25 kap. 13-20 a §§ ABL. Reglerna föreskriver ett personligt betalningsansvar för företrädare i ett aktiebolag avseende bolagets skulder, vid underlåtelse att vidta vissa i lagen angivna åtgärder vid en befarad kritisk kapitalbrist. Det är dock oklart huruvida dessa regler är tillämpliga vid ackord, dvs. om företrädaransvaret kan göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom ett ackord.
Ett ackord kan fastställas i en konkurs eller under en företagsrekonstruktion. Ett fastställt ackord innebär att samtliga fordringar som omfattas av ackordet sätts ned med en viss pro-centsats. Följden blir att huvudgäldenären befrias från viss betalningsskyldighet. Huvudre-geln är att eventuella medansvariga befrias från betalningsskyldighet i motsvarande mån, då ett medansvar är en accessorisk förpliktelse som följer huvudförbindelsen. Det finns dock undantag till denna huvudregel, vilka återfinns i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR. Dessa bestämmelser, som är identiska i sin formulering, föreskriver att en borgenär som godkänner ett ackordsförslag inte genom godkännandet förlorar sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. Det är en insolvensrättslig princip som kommer till uttryck i de båda paragraferna. Principen går ut på att en medansvarig inte ska komma i åtnjutande av den nedskrivning som tillkommer huvudgäldenären. Praxis har dock visat att principen inte gäller undantagslöst. Det är således oklart vilka som omfattas av satsen ”andra som förutom gäldenären svarar för fordringen”. Det kan därför ifrågasättas om det inte finns ett behov av ett förtydligande av det nuvarande rättsläget, inte minst med hänsyn till rättssäkerheten för ett aktiebolags företrädare samt för aktiebolagets borgenärer. Uppsatsen utreder ifall företrädaransvaret enligt 25 kap. 18 § ABL kan göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett ackord i en konkurs eller under en företagsrekonstruktion.
Utifrån de slutsatser som dras från praxis och från tolkningen av 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR tillsammans med överväganden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, dras slutsatsen att den insolvensrättsliga principen inte är tillämplig på företrädaransvaret i ABL. Uppsatsens slutsats visar att det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret i 25 kap. 18 § ABL inte kan göras gällande på den del av ett aktiebolags skuld som satts ned vid ett ack-ord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
The responsibility of representatives in Chapter 25 of the Swedish Companies Act - Can these rules be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition?
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Obeståndsrätt, Konkurs, Företagsrekonstruktion, Ackord, Företrädaransvar
language
Swedish
id
8873724
date added to LUP
2016-06-21 11:42:47
date last changed
2016-06-21 11:42:47
@misc{8873724,
 abstract   = {The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. The rules in Chapter 25 §§ 13-20 a of the Swedish Companies Act stipulates personal liability for the representatives of a company for the company´s debts, when the representatives fail to take certain actions specified by law at a critical shortage of capital. However, it is unclear whether these rules can be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition. A composition can be determined in a bankruptcy or reorganization. A composition means that all claims covered by the composition is reduced by a certain per cent rate. The consequence is that the main debtor is relieved of certain payment obligations. The general principle in Swedish law is that any joint responsibility follows the main obligation, which means that the liability of the co-debtor is limited correspondingly. There are, however, exceptions to this principle, which is found in Chapter 12 § 22 of the Swedish Insolvency Act and Chapter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act. These paragraphs, which are identical in their wording, statutes that a creditor who accepts a composition does not through the approval lose his right against guarantors or others who except the main debtor is responsible for the claim. It is an insolvency law principle that is expressed in these two paragraphs. The principle is based on the fact that a co-debtor should not benefit from the reduction that has been given to the main debtor. Case law has shown though, that this principle does not apply without exception. It is unclear whom is covered by the phrase "others who besides the debtor is responsible for the claim." It is therefore questionable whether there is a need for clarification of the current legal situation, not least with regard to legal certainty for the representatives of a limited liability company as well as for the company's creditors. The thesis inquires whether the rule in Chapter 25 § 18 of the Swedish Companies Act regard-ing the responsibility of representatives can be claimed for the portion of a debt that has been reduced by a composition set in a bankruptcy or reorganization. 
Based on the conclusions drawn from case law and the interpretation of Chapter 12 § 22 of the Swedish Insolvency Act and Chapter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act together with considerations from a socioeconomic perspective, it is concluded that Chapter 25 § 18 of the Swedish Companies Act regarding the responsibility of representatives cannot be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition.},
 author    = {Svensson, Julia},
 keyword   = {Associationsrätt,Obeståndsrätt,Konkurs,Företagsrekonstruktion,Ackord,Företrädaransvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?},
 year     = {2016},
}