Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätt börd och god skörd - En rättshistorisk studie om ståndsprivilegier och jordägande

Ek, Johannes LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ståndssamhället var den enskilt viktigaste aspekten av det politiska livet i Sverige under 1600- och 1700-talet. I grunden baserad på religiös övertygelse nyttjades ståndssamhället för att kategorisera människor juridiskt och ge dem deras roll i samhället. Adeln, prästerna, borgarna och bönderna presenteras tillsammans med deras privilegier och deras utveckling och successiva förändring. Uppsatsen definierar deras roller samt sätter in dem i en historisk kontext. Uppsatsen framhåller ståndssamhällets som en till stor del fungerande enhet som förvisso var starkt ojämnställd men som accepterades av befolkningen och gav samtliga människor kanaler att uttrycka sig politiskt, samtidigt som de alla var underordnade kronan. Vidare diskuteras... (More)
Ståndssamhället var den enskilt viktigaste aspekten av det politiska livet i Sverige under 1600- och 1700-talet. I grunden baserad på religiös övertygelse nyttjades ståndssamhället för att kategorisera människor juridiskt och ge dem deras roll i samhället. Adeln, prästerna, borgarna och bönderna presenteras tillsammans med deras privilegier och deras utveckling och successiva förändring. Uppsatsen definierar deras roller samt sätter in dem i en historisk kontext. Uppsatsen framhåller ståndssamhällets som en till stor del fungerande enhet som förvisso var starkt ojämnställd men som accepterades av befolkningen och gav samtliga människor kanaler att uttrycka sig politiskt, samtidigt som de alla var underordnade kronan. Vidare diskuteras utvecklingen mot ståndssamhällets uppluckrande och successiva avvecklande. Uppsatsen tar upp den roll reduktionen, avskaffandet av olika näringsförbud, och inte minst den allt friare marknaden för jordägandet har spelat för utvecklingen mot ett samhälle där ständernas inflyttande blev mindre. Den fredlighet som var särskiljande för den svenska utvecklingen är intressant och är delvis ett resultat av den relativa folkrepresentation som den svenska fyrståndsmodellen bidrog till.

Jordbruket utvecklas under 1700-talet till fördel för främst bönderna som genom strategiska jordtransaktioner snabbt tillskansar sig olika äganderätter till jord eller andra kontraktbaserade jordinnehav. Samtliga gav dem en friare situation än vad de hade haft tidigare som krono- eller frälsebonde. Arrendeavtalen anpassades efter situation och arrendatorn, en mer individuell prägel skapade större utrymme för förhandlingar med jordägaren och ett säkrare jordinnehav skapade en stabilare grogrund, ökad ekonomiskt välstånd och politiskt inflyttande för de som tidigare varit som mest beroende av de som stod högre upp i ståndshierarkin eller staten. (Less)
Abstract
The community of estates was the most important aspect of the political sphere in Sweden during the 17th and 18th century. It was based on religious beliefs and was used to categorize peoples in a legal way and give them their purpose in society. The aristocracy, the priests, the bourgeois and the peasants are being presented together with their privileges and their development and gradual reformation. The essay defines their roles and puts them into a historical context. It also accentuates the community of estates as a functioning institution albeit utterly unequal but was accepted by the people and gave all humans in society a channel to express themselves politically, but were on the same time subordinates to the crown. Further we... (More)
The community of estates was the most important aspect of the political sphere in Sweden during the 17th and 18th century. It was based on religious beliefs and was used to categorize peoples in a legal way and give them their purpose in society. The aristocracy, the priests, the bourgeois and the peasants are being presented together with their privileges and their development and gradual reformation. The essay defines their roles and puts them into a historical context. It also accentuates the community of estates as a functioning institution albeit utterly unequal but was accepted by the people and gave all humans in society a channel to express themselves politically, but were on the same time subordinates to the crown. Further we discuss the development towards the abolishment of the community of estates. The essay will point towards the role that situations like the reduction, the abolishment of business banning, and the increasingly free market of landownership played when it comes to the development towards a community where the influence of the estates were diminished. The peacefulness that was distinctive for the Swedish development is interesting and is partially a result of the relative people’s representation and the Swedish four-estates model.

The agriculture developed around the 18th century and benefited mostly the peasants who through strategic land acquisition quickly usurped diverse ownerships to land and other contractual landholdings. All of them which gave the peasants a more independent situation then they would have had as a state- or aristocratic peasant. Contracts of tenancy was now more widely adapted to the situation and the tenant, a more individual characteristic for the contracts enabled more spacious negations with the landowner and a more stable situation, an increased economical welfare and political influence for the ones who earlier had been most dependent on the ones who stood higher on the hierarchy or the state. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
The right heritage and a good tillage - A study in legalhistory about estate privileges and landownership
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fastighetsrätt, rättshistoria, ståndsprivilegier, jordägande, stormaktstiden, ständer, ståndssamhälle
language
Swedish
id
8873909
date added to LUP
2016-06-09 09:18:59
date last changed
2016-06-09 09:18:59
@misc{8873909,
 abstract   = {The community of estates was the most important aspect of the political sphere in Sweden during the 17th and 18th century. It was based on religious beliefs and was used to categorize peoples in a legal way and give them their purpose in society. The aristocracy, the priests, the bourgeois and the peasants are being presented together with their privileges and their development and gradual reformation. The essay defines their roles and puts them into a historical context. It also accentuates the community of estates as a functioning institution albeit utterly unequal but was accepted by the people and gave all humans in society a channel to express themselves politically, but were on the same time subordinates to the crown. Further we discuss the development towards the abolishment of the community of estates. The essay will point towards the role that situations like the reduction, the abolishment of business banning, and the increasingly free market of landownership played when it comes to the development towards a community where the influence of the estates were diminished. The peacefulness that was distinctive for the Swedish development is interesting and is partially a result of the relative people’s representation and the Swedish four-estates model.

The agriculture developed around the 18th century and benefited mostly the peasants who through strategic land acquisition quickly usurped diverse ownerships to land and other contractual landholdings. All of them which gave the peasants a more independent situation then they would have had as a state- or aristocratic peasant. Contracts of tenancy was now more widely adapted to the situation and the tenant, a more individual characteristic for the contracts enabled more spacious negations with the landowner and a more stable situation, an increased economical welfare and political influence for the ones who earlier had been most dependent on the ones who stood higher on the hierarchy or the state.},
 author    = {Ek, Johannes},
 keyword   = {fastighetsrätt,rättshistoria,ståndsprivilegier,jordägande,stormaktstiden,ständer,ståndssamhälle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätt börd och god skörd - En rättshistorisk studie om ståndsprivilegier och jordägande},
 year     = {2016},
}