Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pappa, jag vill ha ett företag! - Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag?

Johannesson, Rasmus LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). Only shares that are defined as qualified shares are subject to the 3:12-rules.

According to chapter 57 paragraph 4 IL, a share in a closely held corporation is qualified if the owner or a relative is active in another closely held corporation, which is engaged in the same or similar activity. In 2010, the Supreme Administrative Court ruled in a few cases regarding “same or similar activity” and changed the... (More)
In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). Only shares that are defined as qualified shares are subject to the 3:12-rules.

According to chapter 57 paragraph 4 IL, a share in a closely held corporation is qualified if the owner or a relative is active in another closely held corporation, which is engaged in the same or similar activity. In 2010, the Supreme Administrative Court ruled in a few cases regarding “same or similar activity” and changed the interpretation of the term. Later rulings from the Supreme Administrative Court have confirmed this interpretation. This means that capital being managed in one corporation, but which is derived from a business in another corporation is engaged in the same or similar activity.

The new interpretation means that an owner of qualified shares who transfers the ownership of his or hers business to a relative can end up paying a higher tax compared to if he or she would have transferred the ownership to a non-relative. When selling a business to a non-relative, it is possible to wait out the application of the 3:12-rules by letting the profit from the sale rest in a corporation during the transfer year and the following five years. If the person who has acquired the business, instead is a relative who is active in the transferred business, that type of procedure is not possible.

This essay sheds light on this difference in taxation with regards to the 3:12-rules purpose of preventing highly taxed salary income to be transformed into lower taxed capital income, and the fundamental tax principles of similarity and neutrality. The meaning of these two principles is that similar cases shall, as far as possible, be taxed in a similar way and that taxes should not influence how the individual act.

It is hard unify the purpose of the 3:12-rules with the principles of similarity and neutrality, because there is somewhat of a conflict of interest. My conclusion is that it should be possible to attain the same taxation result when the acquirer is a relative, as a transfer of the business to a non-relative, if certain conditions apply and are complied with. However, in order for the 3:12-rules to be able to attain its purpose, some shortcomings with regards to the principles of similarity and neutrality will have to be accepted. (Less)
Abstract (Swedish)
För att förhindra att ägare av företag med en mer begränsad ägarkrets, så kallade fåmansföretag, tar ut högbeskattade arbetsinkomster som lägre beskattade kapitalinkomster finns det särskilda regler. Dessa regler är kända som 3:12-reglerna och finns i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Endast de andelar som definieras som kvalificerade andelar omfattas av särreglerna.

Enligt 57 kap. 4 § IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående till andelsägaren är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. År 2010 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett antal mål rörande ”samma eller likartad verksamhet” och förändrade då tolkningen av... (More)
För att förhindra att ägare av företag med en mer begränsad ägarkrets, så kallade fåmansföretag, tar ut högbeskattade arbetsinkomster som lägre beskattade kapitalinkomster finns det särskilda regler. Dessa regler är kända som 3:12-reglerna och finns i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Endast de andelar som definieras som kvalificerade andelar omfattas av särreglerna.

Enligt 57 kap. 4 § IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående till andelsägaren är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. År 2010 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett antal mål rörande ”samma eller likartad verksamhet” och förändrade då tolkningen av rekvisitet. Senare rättspraxis har bekräftat denna tolkning som innebär att kapital som förvaltas i ett bolag, men som härrör från en verksamhet som bedrivs i ett annat bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Den nya tolkningen medför att en andelsägare som innehar kvalificerade andelar och som överlåter sin verksamhet till en närstående kan hamna i en mindre förmånlig skattemässig situation jämfört med om verksamheten istället skulle ha överlåtits till någon utanför närståendekretsen. Vid en försäljning av verksamheten till någon som faller utanför närståendekretsen är det nämligen möjligt att vänta ut 3:12-reglernas tillämplighet genom att förpacka kapitalvinsten från försäljningen i ett bolag och inte bedriva någon verksamhet i detta bolag överlåtelseåret och de fem efterföljande beskattningsåren. Om den som har förvärvat verksamheten istället är en närstående som är verksam i betydande omfattning i den överlåtna verksamheten är ett sådant förfarande inte möjligt.

Uppsatsen belyser denna beskattningsskillnad i ljuset av 3:12-reglernas syfte att förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster och de grundläggande skatterättsliga principerna om likformighet och neutralitet. Dessa två principer innebär att likartade fall så långt som möjligt ska beskattas på ett likartat sätt och att skatter inte ska styra hur den enskilde agerar.

Det är svårt att förena 3:12-reglernas syfte med likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen, eftersom det finns en viss intressemotsättning. Min slutsats är att det bör vara möjligt att uppnå samma beskattningsresultat som vid en extern överlåtelse trots att förvärvaren är en närstående om vissa villkor uppställs och dessa är uppfyllda. För att 3:12-reglerna ska kunna uppnå sitt syfte får dock vissa brister i likformighet och neutralitet accepteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johannesson, Rasmus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, fåmansföretag, 3:12-regler
language
Swedish
id
8874139
date added to LUP
2016-07-04 09:09:07
date last changed
2016-07-04 09:09:07
@misc{8874139,
 abstract   = {In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). Only shares that are defined as qualified shares are subject to the 3:12-rules.

According to chapter 57 paragraph 4 IL, a share in a closely held corporation is qualified if the owner or a relative is active in another closely held corporation, which is engaged in the same or similar activity. In 2010, the Supreme Administrative Court ruled in a few cases regarding “same or similar activity” and changed the interpretation of the term. Later rulings from the Supreme Administrative Court have confirmed this interpretation. This means that capital being managed in one corporation, but which is derived from a business in another corporation is engaged in the same or similar activity.

The new interpretation means that an owner of qualified shares who transfers the ownership of his or hers business to a relative can end up paying a higher tax compared to if he or she would have transferred the ownership to a non-relative. When selling a business to a non-relative, it is possible to wait out the application of the 3:12-rules by letting the profit from the sale rest in a corporation during the transfer year and the following five years. If the person who has acquired the business, instead is a relative who is active in the transferred business, that type of procedure is not possible.

This essay sheds light on this difference in taxation with regards to the 3:12-rules purpose of preventing highly taxed salary income to be transformed into lower taxed capital income, and the fundamental tax principles of similarity and neutrality. The meaning of these two principles is that similar cases shall, as far as possible, be taxed in a similar way and that taxes should not influence how the individual act.

It is hard unify the purpose of the 3:12-rules with the principles of similarity and neutrality, because there is somewhat of a conflict of interest. My conclusion is that it should be possible to attain the same taxation result when the acquirer is a relative, as a transfer of the business to a non-relative, if certain conditions apply and are complied with. However, in order for the 3:12-rules to be able to attain its purpose, some shortcomings with regards to the principles of similarity and neutrality will have to be accepted.},
 author    = {Johannesson, Rasmus},
 keyword   = {Skatterätt,fåmansföretag,3:12-regler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pappa, jag vill ha ett företag! - Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag?},
 year     = {2016},
}