Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Var det en våldtäkt - En undersökning om begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden i den svenska rättstillämpningen

Rasmusson, Josefine LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett mycket ofta debatterat ämne är vad som ska omfattas inom straffansvaret för våldtäkt och hur den rättsliga prövningen ska gå till. Genom den debatt som förevarit har tankar och idéer kring begreppet våldtäkt som sådant uppkommit. Det övergripande syftet med denna uppsats är därför att närmare undersöka begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden. Uppsatsen avser att besvara om och i vilken utsträckning en förändring av betydelsen av begreppet våldtäkt kan sägas återspeglas i den svenska rättstillämpningen. Detta sker främst genom att analysera praxis och förarbeten.

Historiskt sett har våldtäktsbrottet genomgått stora förändringar avseende dess innebörd. Tittar man tillbaka i historien avsåg våldtäktsbrottet att bevara och... (More)
Ett mycket ofta debatterat ämne är vad som ska omfattas inom straffansvaret för våldtäkt och hur den rättsliga prövningen ska gå till. Genom den debatt som förevarit har tankar och idéer kring begreppet våldtäkt som sådant uppkommit. Det övergripande syftet med denna uppsats är därför att närmare undersöka begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden. Uppsatsen avser att besvara om och i vilken utsträckning en förändring av betydelsen av begreppet våldtäkt kan sägas återspeglas i den svenska rättstillämpningen. Detta sker främst genom att analysera praxis och förarbeten.

Historiskt sett har våldtäktsbrottet genomgått stora förändringar avseende dess innebörd. Tittar man tillbaka i historien avsåg våldtäktsbrottet att bevara och skydda äktenskapet som institution och familjens ära samt förhindra att familjeegendom delades upp på grund av utomäktenskapliga barn. Detta skiljer sig avsevärt från idag då syftet är att skydda enskilda kvinnor och mäns sexuella integritet och självbestämmande.

Vid införandet av brottsbalken krävdes för att gärningen skulle bedömas som en våldtäkt att gärningsmannen med fysisk kraft misshandlat eller med sin kroppsvikt hämmat offrets rörelsefrihet eller uttalat hot som innefattade direkt risk för våld. Omständigheter så som att offret och förövaren haft en sexuell relation tidigare, att offret inte gjort tillräckligt motstånd samt att offret följt med i en okänd bil kunde leda till att övergreppet inte bedömdes som en våldtäkt.

För att en gärning ska bedömas som våldtäkt idag krävs det antingen våld eller hot om brottslig gärning eller att gärningsmannen utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Våldet kan vara av lindrigare karaktär och hotet behöver inte riktas direkt mot offret. En gärning kan bedömas som våldtäkt även om offret tagit initiativ, varit passiv eller om handlingen inte hade något sexuellt syfte. Våldtäkt idag är därmed ett väsentligt mera vidsträckt begrepp som omfattar många olika typer av gärningar.

Det är primärt genom en jämförelse av rättsfall under en längre period som man kan se den ändring av betydelsen för begreppet våldtäkt som har skett inom rättstillämpningen. (Less)
Abstract
A topic very often debated is what should fall within the crime definition for rape and how the judicial proceedings should be formed. Thoughts and ideas about the term rape have emerged from the debate that has taken place. The overall purpose of this essay is therefore to examine the meaning of rape and how the meaning of rape has developed over time. What this essay intends to answer is if, and to which extent, a change of the meaning of rape is reflected in the Swedish application of the law. This is done primarily by analysis of precedents and legislative history.

Historically rape as a crime has undergone major changes in terms of its meaning. If you look back in time the aim of making it a criminal offence was to preserve and... (More)
A topic very often debated is what should fall within the crime definition for rape and how the judicial proceedings should be formed. Thoughts and ideas about the term rape have emerged from the debate that has taken place. The overall purpose of this essay is therefore to examine the meaning of rape and how the meaning of rape has developed over time. What this essay intends to answer is if, and to which extent, a change of the meaning of rape is reflected in the Swedish application of the law. This is done primarily by analysis of precedents and legislative history.

Historically rape as a crime has undergone major changes in terms of its meaning. If you look back in time the aim of making it a criminal offence was to preserve and protect the marriage as an institution and the family´s honour, and to prevent the family property from being divided as a result of illegitimate children. This is unlike today when the purpose is to protect individual women and men´s sexual integrity and self-determination.

With the introduction of the Penal Code the rape crime required the offender to have assaulted with physical force or inhibited the victim’s freedom of movement with his body weight or made explicit threats involving a direct risk of violence. Factors such as the victim and the offender having had a previous sexual relationship, the victim not having made enough resistance and the victim having followed a stranger in a car could have been factors that resulted in the assault not being deemed as rape.

Today for rape to be a crime requires violence or threats of a criminal act, or that the offender takes advantage of the victim being in a particularly vulnerable situation. The violence may be of a milder character and the threat does not have to be directed toward the victim. An act can be judged as rape even if the victim has taken the initiative, been passive or if the act doesn’t have any sexual aim. Rape today is thus a broad concept that encompasses many different types of actions.
In a comparison of cases it is clear that there has been an important change in the meaning of the concept of rape, which has been reflected in the Swedish application of the law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Josefine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sexualbrott, Straffrätt, Våldtäkt
language
Swedish
id
8874231
date added to LUP
2016-07-04 09:31:55
date last changed
2016-07-04 09:31:55
@misc{8874231,
 abstract   = {{A topic very often debated is what should fall within the crime definition for rape and how the judicial proceedings should be formed. Thoughts and ideas about the term rape have emerged from the debate that has taken place. The overall purpose of this essay is therefore to examine the meaning of rape and how the meaning of rape has developed over time. What this essay intends to answer is if, and to which extent, a change of the meaning of rape is reflected in the Swedish application of the law. This is done primarily by analysis of precedents and legislative history. 

Historically rape as a crime has undergone major changes in terms of its meaning. If you look back in time the aim of making it a criminal offence was to preserve and protect the marriage as an institution and the family´s honour, and to prevent the family property from being divided as a result of illegitimate children. This is unlike today when the purpose is to protect individual women and men´s sexual integrity and self-determination. 

With the introduction of the Penal Code the rape crime required the offender to have assaulted with physical force or inhibited the victim’s freedom of movement with his body weight or made explicit threats involving a direct risk of violence. Factors such as the victim and the offender having had a previous sexual relationship, the victim not having made enough resistance and the victim having followed a stranger in a car could have been factors that resulted in the assault not being deemed as rape. 

Today for rape to be a crime requires violence or threats of a criminal act, or that the offender takes advantage of the victim being in a particularly vulnerable situation. The violence may be of a milder character and the threat does not have to be directed toward the victim. An act can be judged as rape even if the victim has taken the initiative, been passive or if the act doesn’t have any sexual aim. Rape today is thus a broad concept that encompasses many different types of actions. 
In a comparison of cases it is clear that there has been an important change in the meaning of the concept of rape, which has been reflected in the Swedish application of the law.}},
 author    = {{Rasmusson, Josefine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Var det en våldtäkt - En undersökning om begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden i den svenska rättstillämpningen}},
 year     = {{2016}},
}