Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sekretessen kring barnet - I barnets eller vårdnadshavarens intresse?

Löfberg Nilsson, Aila LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Idag är huvudregeln i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, att vårdnadshavaren har rätt att ta del av de uppgifter som dess barn lämnar till alltifrån skolkurator till polis. Detta beror på att vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet enligt Föräldrabalken (1949:381), FB, att bestämma i de frågor som rör barnet. I den här uppsatsen tar jag upp de intressen som vägs mot varandra mellan vårdnadshavare och barn när det rör sig om sekretesskyddade uppgifter lämnade av barnet. Hur vägs barnets integritet, självbestämmanderätt och samtycke mot vårdnadshavarens rätt till familjen som en enhet genom insyn i barnets förhållanden?
I uppsatsen går jag igenom det inflytande FN:s barnkonvention, Europeiska konventionen om skydd för de... (More)
Idag är huvudregeln i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, att vårdnadshavaren har rätt att ta del av de uppgifter som dess barn lämnar till alltifrån skolkurator till polis. Detta beror på att vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet enligt Föräldrabalken (1949:381), FB, att bestämma i de frågor som rör barnet. I den här uppsatsen tar jag upp de intressen som vägs mot varandra mellan vårdnadshavare och barn när det rör sig om sekretesskyddade uppgifter lämnade av barnet. Hur vägs barnets integritet, självbestämmanderätt och samtycke mot vårdnadshavarens rätt till familjen som en enhet genom insyn i barnets förhållanden?
I uppsatsen går jag igenom det inflytande FN:s barnkonvention, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, och EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna har haft på svensk rätt när det rör sig om barns rättigheter, samt hur OSL och FB är tänkta att fungera när det rör sig om sekretesskyddade uppgifter kring ett barn. I uppsatsen redogör jag även för relevanta förarbeten och praxis på området, både från när Sekretesslagen (1980:100), SekrL, var i kraft och från dagens reglering i och med OSL. Jag har med den här uppsatsen velat ge en klarare bild av hur avvägningen mellan barnets och vårdnadshavarens intressen görs, när uppgifter som barnet lämnat till en myndighet omfattas av sekretess.
Det hade varit intressant att undersöka vad ett barn generellt mår bäst av när det rör sig om personligt känsliga frågor. Vore det att få ha ett liv någorlunda frånskilt från vårdnadshavaren i förhållande till exempelvis skola och sjukvård eller vore det att vårdnadshavaren har en mer eller mindre heltäckande insyn i barnets liv? (Less)
Abstract
Today, the main rule in Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, is, that the parent has a right to access any information, provided by his or her child to everything from the school counselor to the police department. The reason for this, is the parent’s right and obligation, according to Föräldrabalken (1949:381), FB, to decide in questions concerning the child. In this essay I intend to discuss the interests which are weighed against each other, between the parent and the child, regarding confidential information given by the child. How does the child’s integrity, self-determination right and approval weigh against the parent’s right to the family as a unity, through insight into the child’s conditions?
In this essay, I will... (More)
Today, the main rule in Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, is, that the parent has a right to access any information, provided by his or her child to everything from the school counselor to the police department. The reason for this, is the parent’s right and obligation, according to Föräldrabalken (1949:381), FB, to decide in questions concerning the child. In this essay I intend to discuss the interests which are weighed against each other, between the parent and the child, regarding confidential information given by the child. How does the child’s integrity, self-determination right and approval weigh against the parent’s right to the family as a unity, through insight into the child’s conditions?
In this essay, I will discuss the influence of the UN’s Convention on the Rights of the Child, the European Convention on Human Rights, ECHR, and the EU’s Statute on the Human Rights on Swedish law concerning the rights of the child. Furthermore, I will look into how OSL and FB are supposed to function, concerning confidential information regarding a child. In the essay, I also acknowledge relevant pre-work and practice on the subject, that is, both from the time when Sekretesslagen (1980:100), SekrL, was in force and from today’s regulation since OSL. I hope this essay provides a clearer picture of how the balance between the child’s interests and the parent’s is made, regarding confidential information, which the child has given to an authority.
It would be interesting to examine what, in general, is the best for a child’s well-being, when it comes to personal matters. Would it be to have a life somewhat separated from the parent’s, regarding for example the school and healthcare, or would it be that the parent has a more or less full insight in the child’s personal life? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfberg Nilsson, Aila LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, förvaltningsrätt, socialrätt, vårdnad, sekretess
language
Swedish
id
8874241
date added to LUP
2016-07-04 09:31:07
date last changed
2016-07-04 09:31:07
@misc{8874241,
 abstract   = {Today, the main rule in Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, is, that the parent has a right to access any information, provided by his or her child to everything from the school counselor to the police department. The reason for this, is the parent’s right and obligation, according to Föräldrabalken (1949:381), FB, to decide in questions concerning the child. In this essay I intend to discuss the interests which are weighed against each other, between the parent and the child, regarding confidential information given by the child. How does the child’s integrity, self-determination right and approval weigh against the parent’s right to the family as a unity, through insight into the child’s conditions?
In this essay, I will discuss the influence of the UN’s Convention on the Rights of the Child, the European Convention on Human Rights, ECHR, and the EU’s Statute on the Human Rights on Swedish law concerning the rights of the child. Furthermore, I will look into how OSL and FB are supposed to function, concerning confidential information regarding a child. In the essay, I also acknowledge relevant pre-work and practice on the subject, that is, both from the time when Sekretesslagen (1980:100), SekrL, was in force and from today’s regulation since OSL. I hope this essay provides a clearer picture of how the balance between the child’s interests and the parent’s is made, regarding confidential information, which the child has given to an authority.
It would be interesting to examine what, in general, is the best for a child’s well-being, when it comes to personal matters. Would it be to have a life somewhat separated from the parent’s, regarding for example the school and healthcare, or would it be that the parent has a more or less full insight in the child’s personal life?},
 author    = {Löfberg Nilsson, Aila},
 keyword   = {familjerätt,förvaltningsrätt,socialrätt,vårdnad,sekretess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sekretessen kring barnet - I barnets eller vårdnadshavarens intresse?},
 year     = {2016},
}