Advanced

Fastighetspaketering - Hur bör man sätta stopp för ett oönskat skatteplaneringsförfarande?

Jung, Gustav LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett dotterbolag som äger fastigheten och därmed undgå beskattning på vinsten på försäljningen tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. Förfarandet kallas fastighetspaketering. Fastighetspaketering kan genomföras med olika bolagstyper och i olika bolagsstrukturer.
Vissa av paketeringsuppläggen har tidigare angripits med hjälp av skatteflyktslagen. Regeringen tillsatte emellertid 2015 en utredning för att komma med förslag till en lagändring på området. Det får följaktligen antas att regeringen är missnöjd med nu gällande regleringar.

I arbetet redogörs inledningsvis för hur fastighetspaketering genomförs. Detta följs av en utredning av möjligheten att... (More)
Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett dotterbolag som äger fastigheten och därmed undgå beskattning på vinsten på försäljningen tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. Förfarandet kallas fastighetspaketering. Fastighetspaketering kan genomföras med olika bolagstyper och i olika bolagsstrukturer.
Vissa av paketeringsuppläggen har tidigare angripits med hjälp av skatteflyktslagen. Regeringen tillsatte emellertid 2015 en utredning för att komma med förslag till en lagändring på området. Det får följaktligen antas att regeringen är missnöjd med nu gällande regleringar.

I arbetet redogörs inledningsvis för hur fastighetspaketering genomförs. Detta följs av en utredning av möjligheten att angripa alla typer av paketeringsupplägg genom skatteflyktslagen och avslutas med en analys av huruvida det är mer lämpligt att sätta stopp för förfarandet genom en lagändring eller med hjälp av skatteflyktslagen.

Efter avgörandet i HFD 2012 not. 30 klargjordes rättsläget delvis. Av domen kan utläsas de villkor som måste vara uppfyllda för att fastighetspaketering ska kunna angripas med hjälp av skatteflyktslagen. Vad som är avgörande är att skattelättnaden är definitiv. Bedömningen som då måste göras är om skatten genom alla paketeringsförfaranden totalt elimineras eller bara skjuts framåt i tiden. Svaret är inte självklart, men det kan argumenteras för att vissa delar av skattelättnaden alltid är definitiv.

Vid valet av vilken metod som är bäst lämpad för att hindra fastighetspaketering - en lagändring eller skatteflyktslagen - argumenteras för att en lagändring är att föredra. Anledningen till detta är att de krav som kan ställas på skattelagstiftning då bättre kan uppfyllas: lagen ska vara neutral, förutsebar och uppfattas som legitim. Krav som är viktiga för rättssäkerheten. (Less)
Popular Abstract
Instead of a company selling real estate directly, the company may sell a subsidiary that owns the the real estate and thus avoid taxation on the profit of the sale due to the rules on business-related shares. The process is called packaging of assets, in this case regarding real estate. Packaging of real estate can be carried out using different types of companies and in different corporate structures. Some packaging schemes have previously been inhibited using the tax evasion law. However, the government has appointed a commission to make proposals for a change of the law. It may therefore be assumed that the government is displeased with the current regulations.

Initially, the procedure of packaging of assets is presented and... (More)
Instead of a company selling real estate directly, the company may sell a subsidiary that owns the the real estate and thus avoid taxation on the profit of the sale due to the rules on business-related shares. The process is called packaging of assets, in this case regarding real estate. Packaging of real estate can be carried out using different types of companies and in different corporate structures. Some packaging schemes have previously been inhibited using the tax evasion law. However, the government has appointed a commission to make proposals for a change of the law. It may therefore be assumed that the government is displeased with the current regulations.

Initially, the procedure of packaging of assets is presented and explained. This is followed by an investigation of the possibility to inhibit all types of property packaging using the tax evasion law. Finally, the question of whether it is more appropriate to put an end to asset packaging by a legislative amendment or by means of the tax evasion law is analyzed.

After the ruling in HFD 2012 not. 30 the legal situation regarding this area was partly clarified. The judgment brings forth the conditions that must be met for packaging of real estate to be inhibited using the tax evasion law. What is crucial is that the tax reduction is definitive. The assessment that has to be made is if the tax is completely eliminated using all types of packaging schemes, or if it is just postponed. The answer is not obvious, but it can be argued that some parts of the tax reduction is definite in every case.

Regarding the choice of which method is best suited to prevent packaging of real estate - a change of the law or the tax evasion law - it is argued that a legislative change is preferable. The reason for this is that the requirements that can be put on a tax law could be fulfilled in a more adequate way. The law should be neutral, predictable and perceived as legitimate. These are requirements that are of the utmost importance for the rule of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jung, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, fastighetspaketering, paketering, skatteplanering, skatteflykt
language
Swedish
id
8874269
date added to LUP
2016-07-04 09:29:36
date last changed
2016-07-04 09:29:36
@misc{8874269,
 abstract   = {Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett dotterbolag som äger fastigheten och därmed undgå beskattning på vinsten på försäljningen tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. Förfarandet kallas fastighetspaketering. Fastighetspaketering kan genomföras med olika bolagstyper och i olika bolagsstrukturer.
Vissa av paketeringsuppläggen har tidigare angripits med hjälp av skatteflyktslagen. Regeringen tillsatte emellertid 2015 en utredning för att komma med förslag till en lagändring på området. Det får följaktligen antas att regeringen är missnöjd med nu gällande regleringar. 

I arbetet redogörs inledningsvis för hur fastighetspaketering genomförs. Detta följs av en utredning av möjligheten att angripa alla typer av paketeringsupplägg genom skatteflyktslagen och avslutas med en analys av huruvida det är mer lämpligt att sätta stopp för förfarandet genom en lagändring eller med hjälp av skatteflyktslagen. 

Efter avgörandet i HFD 2012 not. 30 klargjordes rättsläget delvis. Av domen kan utläsas de villkor som måste vara uppfyllda för att fastighetspaketering ska kunna angripas med hjälp av skatteflyktslagen. Vad som är avgörande är att skattelättnaden är definitiv. Bedömningen som då måste göras är om skatten genom alla paketeringsförfaranden totalt elimineras eller bara skjuts framåt i tiden. Svaret är inte självklart, men det kan argumenteras för att vissa delar av skattelättnaden alltid är definitiv.

Vid valet av vilken metod som är bäst lämpad för att hindra fastighetspaketering - en lagändring eller skatteflyktslagen - argumenteras för att en lagändring är att föredra. Anledningen till detta är att de krav som kan ställas på skattelagstiftning då bättre kan uppfyllas: lagen ska vara neutral, förutsebar och uppfattas som legitim. Krav som är viktiga för rättssäkerheten.},
 author    = {Jung, Gustav},
 keyword   = {skatterätt,fastighetspaketering,paketering,skatteplanering,skatteflykt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fastighetspaketering - Hur bör man sätta stopp för ett oönskat skatteplaneringsförfarande?},
 year     = {2016},
}