Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagshemligheter eller skumraskaffärer? – En analys av företagshemlighetsdirektivet i ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU

Varga, Gabriella LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den 14 april i år klubbades ett nytt direktiv igenom i Europaparlamentet. Detta direktiv har som syfte att skydda företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas. Detta ska bidra till ökad innovationsrelaterad gränsöverskridande ekonomisk verksamhet vilket i sin tur ska främja EU:s ekonomi. Företagshemlighetsdirektivet innehåller ett undantag från direktivets åtgärder, förfaranden och rättsmedel för visselblåsare som slår larm om missförhållanden.

Visselblåsare skyddas sedan tidigare inom EU dels via rätten till yttrandefrihet i EU-stadgan och Europakonventionen men även genom direktiv som berör finansmarknadsområdet och personuppgiftshantering. Europarådet har i en rekommendation och resolution som kan antas... (More)
Den 14 april i år klubbades ett nytt direktiv igenom i Europaparlamentet. Detta direktiv har som syfte att skydda företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas. Detta ska bidra till ökad innovationsrelaterad gränsöverskridande ekonomisk verksamhet vilket i sin tur ska främja EU:s ekonomi. Företagshemlighetsdirektivet innehåller ett undantag från direktivets åtgärder, förfaranden och rättsmedel för visselblåsare som slår larm om missförhållanden.

Visselblåsare skyddas sedan tidigare inom EU dels via rätten till yttrandefrihet i EU-stadgan och Europakonventionen men även genom direktiv som berör finansmarknadsområdet och personuppgiftshantering. Europarådet har i en rekommendation och resolution som kan antas påverka tolkningen av Europakonventionen tydligt visat en positiv inställning till visselblåsare och en önskan om att Europarådets medlemsstater i nationella ramverk skyddar anställda som avslöjar oegentligheter. Dessutom berörs visselblåsare i dess konventioner om korruption som merparten av EU:s medlemsstater ratificerat.

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera företagshemlighetsdirektivet i ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU. Företagshemlighetsdirektivet har fått stark kritik dels för den vaga definitionen av företagshemligheter men även för att undantaget i sig inte ger visselblåsare ett adekvat skydd. I uppsatsen redogörs för innehållet i företagshemlighetsdirektivet och dess faktiska effekt för visselblåsare. I analysen jämförs det skydd som tidigare funnits för visselblåsare med undantaget i företagshemlighetsdirektivet och det konstateras att det inte finns någon diskrepans mellan dem. Den utveckling av synen på visselblåsare som skett inom EU liksom i Europarådet problematiseras i förhållande till företagshemlighetsdirektivet. Avslutningsvis fastställs att företagshemlighetsdirektivet är positivt för visselblåsare inom EU trots att skyddet är bristfälligt ur ett antal aspekter. (Less)
Popular Abstract
On April 14th this year a new act was passed through the European Parliament, the Trade Secrets Protection Act. The objective of the act is to protect companies’ trade secrets from being illegally acquired, used or disclosed. This will contribute to increased innovation-related cross-border economic activity, which will promote the EU economy. The Trade Secrets Protection Act contains an exception from its measures, procedures and remedies for whistleblowers.

EU already protects whistleblowers by the right to freedom of expression stated in the EU Charter and the European Convention, but also by acts relating to the financial area and data handling. Also, the Council of Europe has shown a positive attitude towards whistleblowers in a... (More)
On April 14th this year a new act was passed through the European Parliament, the Trade Secrets Protection Act. The objective of the act is to protect companies’ trade secrets from being illegally acquired, used or disclosed. This will contribute to increased innovation-related cross-border economic activity, which will promote the EU economy. The Trade Secrets Protection Act contains an exception from its measures, procedures and remedies for whistleblowers.

EU already protects whistleblowers by the right to freedom of expression stated in the EU Charter and the European Convention, but also by acts relating to the financial area and data handling. Also, the Council of Europe has shown a positive attitude towards whistleblowers in a recommendation and a resolution relating to the protection of whistleblowers. These documents are likely to affect the interpretation of the European Convention. The Council of Europe urges their Member States to protect employees who disclose irregularities in their national frameworks. Additionally, the Council of Europe’s Conventions on Corruption, that the majority of EU Member States have ratified, affects whistleblowers.

My purpose of this essay is to analyse the Trade Secrets Protection Act in relation to the protection of whistleblowers within the EU. The Trade Secrets Protection Act has received strong criticism both because of the vague definition of trade secrets, but also because of the exception regarding whistleblowers in itself does not provide adequate protection for whistleblowers. The essay describes the Trade Secrets Protection Act’s actual impact on whistleblowers. The analysis compares the previously existing protection for whistleblowers with the protection in the Trade Secrets Protection Act’s and notes that there is no discrepancy between them. However, the progress of the perception on whistleblowers within the EU as well as the development within the Council of Europe are highlighted and problematised in relation to the Trade Secrets Protection Act. Finally it is stipulated that the Trade Secrets Protection Act is positive for whistleblowers within the EU despite the fact that the protection is inadequate in a number of aspects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Varga, Gabriella LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
företagshemligheter, arbetsrätt, visselblåsare, EKMR
language
Swedish
id
8874270
date added to LUP
2016-07-04 09:29:26
date last changed
2016-07-04 09:29:26
@misc{8874270,
 abstract   = {{Den 14 april i år klubbades ett nytt direktiv igenom i Europaparlamentet. Detta direktiv har som syfte att skydda företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas. Detta ska bidra till ökad innovationsrelaterad gränsöverskridande ekonomisk verksamhet vilket i sin tur ska främja EU:s ekonomi. Företagshemlighetsdirektivet innehåller ett undantag från direktivets åtgärder, förfaranden och rättsmedel för visselblåsare som slår larm om missförhållanden. 

Visselblåsare skyddas sedan tidigare inom EU dels via rätten till yttrandefrihet i EU-stadgan och Europakonventionen men även genom direktiv som berör finansmarknadsområdet och personuppgiftshantering. Europarådet har i en rekommendation och resolution som kan antas påverka tolkningen av Europakonventionen tydligt visat en positiv inställning till visselblåsare och en önskan om att Europarådets medlemsstater i nationella ramverk skyddar anställda som avslöjar oegentligheter. Dessutom berörs visselblåsare i dess konventioner om korruption som merparten av EU:s medlemsstater ratificerat. 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera företagshemlighetsdirektivet i ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU. Företagshemlighetsdirektivet har fått stark kritik dels för den vaga definitionen av företagshemligheter men även för att undantaget i sig inte ger visselblåsare ett adekvat skydd. I uppsatsen redogörs för innehållet i företagshemlighetsdirektivet och dess faktiska effekt för visselblåsare. I analysen jämförs det skydd som tidigare funnits för visselblåsare med undantaget i företagshemlighetsdirektivet och det konstateras att det inte finns någon diskrepans mellan dem. Den utveckling av synen på visselblåsare som skett inom EU liksom i Europarådet problematiseras i förhållande till företagshemlighetsdirektivet. Avslutningsvis fastställs att företagshemlighetsdirektivet är positivt för visselblåsare inom EU trots att skyddet är bristfälligt ur ett antal aspekter.}},
 author    = {{Varga, Gabriella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Företagshemligheter eller skumraskaffärer? – En analys av företagshemlighetsdirektivet i ljuset av skyddet för visselblåsare inom EU}},
 year     = {{2016}},
}