Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En god tanke - men vilken effekt? - Regleringen i utlänningslagen om särskilt ömmande omständigheter och frågan om anpassning till Sverige, särskilt i förhållande till barnets bästa

Andreasson, Josefine LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may, according to chapter 5.6 in the Aliens Act, be granted to an alien if there are exceptionally distressing circumstances. Since July 2014, children may be granted permits if the circumstances are particularly distressing. Prior to July 2014, both children and adults needed to meet the criteria exceptionally distressing circumstances, although situations concerning children did not have to be of the same dignity. The purpose of this thesis was to study the intentions within the provision concerning particularly distressing circumstances and to analyse the effect of the provision, by studying one precedent by the Migration Court of Appeal and five judgements by the... (More)
If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may, according to chapter 5.6 in the Aliens Act, be granted to an alien if there are exceptionally distressing circumstances. Since July 2014, children may be granted permits if the circumstances are particularly distressing. Prior to July 2014, both children and adults needed to meet the criteria exceptionally distressing circumstances, although situations concerning children did not have to be of the same dignity. The purpose of this thesis was to study the intentions within the provision concerning particularly distressing circumstances and to analyse the effect of the provision, by studying one precedent by the Migration Court of Appeal and five judgements by the Migration Courts. Only judgements when the courts paid particular attention to the child’s adaption to Sweden have been selected.

One intention when changing the provision was to emphasize the principle of the best interest of the child. Therefore, the purpose of this thesis was also to examine the meaning of the principle in the Convention on the Rights of the Child and in the Aliens Act. The best interest of the child must be assessed and determined. If it conflicts with other interests, e.g. regulated immigration, the conflict must be resolved by carefully balancing the interests. The selected judgements generally fall short when evaluating the best interest of the child. This could be due to the preparatory work to the Aliens Act not emphasizing enough that children’s interests have high priority, which is clear in the Convention of the Child. The purpose of the provision was also to clarify the previous regulation and to stress the child’s perspective in order to enable more children to be subject to the regulation. However, the regulation is to be used with restriction. Unfortunately, the regulation is not clear, especially since the precedent in many ways opposed the purpose of the provision. The lower courts seemed unwilling to follow the precedent, meaning that the legislative change in 2014 made a difference at least for some children. (Less)
Abstract (Swedish)
Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får, om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det för denne finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan den 1 juli 2014 räcker det enligt andra stycket för barn att omständigheterna är särskilt ömmande. Innan dess krävdes även för barn synnerligen ömmande omständigheter, men omständigheterna behövde inte ha samma allvar och tyngd som krävdes för vuxna. Följande framställning har syftat till att undersöka tanken med lagändringen, för att sedan analysera huruvida lagstiftarens intentioner har fått genomslag i ett prejudikat av migrationsöverdomstolen och fem domar av migrationsdomstolarna. Endast avgöranden där fr.a. barnets anpassning till Sverige... (More)
Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får, om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det för denne finns synnerligen ömmande omständigheter. Sedan den 1 juli 2014 räcker det enligt andra stycket för barn att omständigheterna är särskilt ömmande. Innan dess krävdes även för barn synnerligen ömmande omständigheter, men omständigheterna behövde inte ha samma allvar och tyngd som krävdes för vuxna. Följande framställning har syftat till att undersöka tanken med lagändringen, för att sedan analysera huruvida lagstiftarens intentioner har fått genomslag i ett prejudikat av migrationsöverdomstolen och fem domar av migrationsdomstolarna. Endast avgöranden där fr.a. barnets anpassning till Sverige beaktades har valts ut.

En tanke med lagändringen var att framhålla principen om barnets bästa. Uppsatsen har därför även syftat till att undersöka vilken betydelse principen har i art. 3.1 i barnkonventionen och i 1 kap. 10 § UtlL. Det kan konstateras att barnets bästa måste utredas och fastställas i varje enskilt fall, för att sedan vägas mot eventuella konkurrerande intressen, exempelvis intresset av att ha en reglerad invandring. Samtliga studerade domar brister mer eller mindre i bedömningen av barnets bästa. En slutsats är att detta kan bero på att det i förarbetena till UtlL inte betonas tillräckligt att barnets bästa ska väga mycket tungt. Detta framgår desto tydligare i barnkonventionen. Lagändringen syftade även till att förtydliga dåvarande reglering och lyfta fram barnrättsperspektivet samt därmed möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelsen. Samtidigt ska paragrafen tillämpas restriktivt. Det paradoxala med regleringen gör att beslutsfattare står inför svåra avvägningar, vilket visar sig i domarna. Slutsatsen är att regleringen inte har inneburit ett förtydligande, särskilt då MiÖD:s prejudikat på flera sätt rimmade illa med regleringens syfte. Underinstanserna verkade dock vara ovilliga att gå på samma linje som MiÖD, varför slutsatsen är att lagändringen har gjort skillnad för i alla fall en del barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Josefine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Migrationsrätt, Barnrätt
language
Swedish
id
8874273
date added to LUP
2016-07-03 21:34:33
date last changed
2016-07-03 21:34:33
@misc{8874273,
 abstract   = {If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may, according to chapter 5.6 in the Aliens Act, be granted to an alien if there are exceptionally distressing circumstances. Since July 2014, children may be granted permits if the circumstances are particularly distressing. Prior to July 2014, both children and adults needed to meet the criteria exceptionally distressing circumstances, although situations concerning children did not have to be of the same dignity. The purpose of this thesis was to study the intentions within the provision concerning particularly distressing circumstances and to analyse the effect of the provision, by studying one precedent by the Migration Court of Appeal and five judgements by the Migration Courts. Only judgements when the courts paid particular attention to the child’s adaption to Sweden have been selected.

One intention when changing the provision was to emphasize the principle of the best interest of the child. Therefore, the purpose of this thesis was also to examine the meaning of the principle in the Convention on the Rights of the Child and in the Aliens Act. The best interest of the child must be assessed and determined. If it conflicts with other interests, e.g. regulated immigration, the conflict must be resolved by carefully balancing the interests. The selected judgements generally fall short when evaluating the best interest of the child. This could be due to the preparatory work to the Aliens Act not emphasizing enough that children’s interests have high priority, which is clear in the Convention of the Child. The purpose of the provision was also to clarify the previous regulation and to stress the child’s perspective in order to enable more children to be subject to the regulation. However, the regulation is to be used with restriction. Unfortunately, the regulation is not clear, especially since the precedent in many ways opposed the purpose of the provision. The lower courts seemed unwilling to follow the precedent, meaning that the legislative change in 2014 made a difference at least for some children.},
 author    = {Andreasson, Josefine},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Migrationsrätt,Barnrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En god tanke - men vilken effekt? - Regleringen i utlänningslagen om särskilt ömmande omständigheter och frågan om anpassning till Sverige, särskilt i förhållande till barnets bästa},
 year     = {2016},
}