Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Möjligheten att undgå missbruk av dominerande ställning

Sällström, Viktor LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Enligt 2:7 § konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan dominerande företag efter bedömning fällas för missbruk av dominerande ställning. EU-domstolen har icke desto mindre yttrat att dominerande företag som klandras för missbruk har möjlighet att undgå fällande dom, om det föreligger en objektiv rättfärdigandegrund i det enskilda fallet. Vad som kan utgöra en så kallad objektiv rättfärdigande-grund är inte i någon större utsträckning utrett. Vad som däremot står klart är att dominerande företag innehar en unik ställning på den marknad där de agerar. Detta då dominerande företag riskerar att missbruka sin ställning, vilket begränsar deras möjligheter till att agera i jämförelse med icke-dominerande... (More)
Enligt 2:7 § konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan dominerande företag efter bedömning fällas för missbruk av dominerande ställning. EU-domstolen har icke desto mindre yttrat att dominerande företag som klandras för missbruk har möjlighet att undgå fällande dom, om det föreligger en objektiv rättfärdigandegrund i det enskilda fallet. Vad som kan utgöra en så kallad objektiv rättfärdigande-grund är inte i någon större utsträckning utrett. Vad som däremot står klart är att dominerande företag innehar en unik ställning på den marknad där de agerar. Detta då dominerande företag riskerar att missbruka sin ställning, vilket begränsar deras möjligheter till att agera i jämförelse med icke-dominerande företag. Icke-dominerande företag står fria att agera hur de vill på marknaden, utan att riskera att fällas för missbruk.

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns att tillgå för att undgå missbruk av dominerande ställning och utreda huruvida det är ett undantag från missbruk av dominerande ställning eller ej. Slutsatsen som har dragits utifrån uppsatsen är att det primärt föreligger tre former av ob-jektiva rättfärdigandegrunder. Dessa former är meeting competition defense, ett objektivt nödvändigt försvar och sådana positiva effekter på konkurren-sen vilket överväger de negativa effekterna. Vad gäller möjligheten att nå framgång med ett försvar som bygger på en objektiv rättfärdigandegrund har uppsatsen uppmärksammat en oroväckande brist på klarhet beträffande EU-domstolens utlåtanden. Det är inte i tillräcklig grad utrett vad en objek-tiv rättfärdigandegrund utgörs av. Det finns ett behov av att kommissionen meddelar bedömningsgrunder beträffande möjligheten att undgå missbruk av dominerande ställning. (Less)
Popular Abstract
According to 2:7 § of the Swedish competition law and Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union dominating companies can be convicted for abuse of a dominant position. The European Court of Justice has in precedents none the less said that a dominating company that is found guilty of abuse has the prospect to avoid the abuse, if there are an objective justification towards the abuse in the individual case. What can constitute an objective justification claim is not in its entirety unraveled, thus the pretension for an objective justification is on unsettled grounds. What, on the other hand, is clear is that a dominating company possesses a unique position in the market that they act upon, which limits their actions... (More)
According to 2:7 § of the Swedish competition law and Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union dominating companies can be convicted for abuse of a dominant position. The European Court of Justice has in precedents none the less said that a dominating company that is found guilty of abuse has the prospect to avoid the abuse, if there are an objective justification towards the abuse in the individual case. What can constitute an objective justification claim is not in its entirety unraveled, thus the pretension for an objective justification is on unsettled grounds. What, on the other hand, is clear is that a dominating company possesses a unique position in the market that they act upon, which limits their actions and proceedings in comparison to non-dominating companies. This is due to the fact that non-dominating companies are not compelled to follow the competition law, and are therefore are free to act however they want in the market without the risk of being convicted of an abuse of competition law.

This essay examines the possible options that is to be obtainable to avoid an abuse of a dominant position and investigates whether an objective justifica-tion is an exception from an abuse of a dominant position. The essay finds that there are primary three forms of claims, for an objective justification. These are: meeting competition defense, an objective necessary defense and positive effects that contemplate the negative effects it has on the competi-tion. Regarding the potential to attain success with an objective justification claim, the thesis has observed an alarming deficit of clarity in respect of the statements from the European Court of Justice. It has not to a sufficient degree defined the composition of an objective justification. A proclamation from the European Commission evaluating the possibility to avoid abuse of dominant position with the claim of an objective justification is much need-ed for the purpose of competition law and its development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sällström, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
The possibility to avoid abuse of a dominant position
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Missbruk av dominerande ställning Objektiv rättfärdigandegrund
language
Swedish
id
8874344
date added to LUP
2016-07-04 09:47:29
date last changed
2016-07-04 09:47:29
@misc{8874344,
 abstract   = {Enligt 2:7 § konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan dominerande företag efter bedömning fällas för missbruk av dominerande ställning. EU-domstolen har icke desto mindre yttrat att dominerande företag som klandras för missbruk har möjlighet att undgå fällande dom, om det föreligger en objektiv rättfärdigandegrund i det enskilda fallet. Vad som kan utgöra en så kallad objektiv rättfärdigande-grund är inte i någon större utsträckning utrett. Vad som däremot står klart är att dominerande företag innehar en unik ställning på den marknad där de agerar. Detta då dominerande företag riskerar att missbruka sin ställning, vilket begränsar deras möjligheter till att agera i jämförelse med icke-dominerande företag. Icke-dominerande företag står fria att agera hur de vill på marknaden, utan att riskera att fällas för missbruk.

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns att tillgå för att undgå missbruk av dominerande ställning och utreda huruvida det är ett undantag från missbruk av dominerande ställning eller ej. Slutsatsen som har dragits utifrån uppsatsen är att det primärt föreligger tre former av ob-jektiva rättfärdigandegrunder. Dessa former är meeting competition defense, ett objektivt nödvändigt försvar och sådana positiva effekter på konkurren-sen vilket överväger de negativa effekterna. Vad gäller möjligheten att nå framgång med ett försvar som bygger på en objektiv rättfärdigandegrund har uppsatsen uppmärksammat en oroväckande brist på klarhet beträffande EU-domstolens utlåtanden. Det är inte i tillräcklig grad utrett vad en objek-tiv rättfärdigandegrund utgörs av. Det finns ett behov av att kommissionen meddelar bedömningsgrunder beträffande möjligheten att undgå missbruk av dominerande ställning.},
 author    = {Sällström, Viktor},
 keyword   = {Missbruk av dominerande ställning Objektiv rättfärdigandegrund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheten att undgå missbruk av dominerande ställning},
 year     = {2016},
}