Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Olovlig strömning och länkning av film på internet - en rättskritisk diskursanalys av rättsläget

Lindgren Borg, Emma LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Lagstiftarens försök till att manövrera ny teknik är en gammal företeelse. Den digitala utvecklingen resulterar i ständigt nya krav på lagstiftningen och rättstillämpningen och det måste ske en anpassning inom området hela tiden efter dagens teknik. På pappret så har Sverige aldrig haft en starkare upphovsrätt än den som finns i dagsläget. Upphovsrättslagstiftningen har anpassats till den digitala miljön och detta har i huvudsak inneburit att ensamrätten har gjorts heltäckande och att användaren av verkets möjligheter att förfoga över ett verk med stöd av inskränkningar har begränsats. I och med detta så har även rättighetshavarnas position förstärkts. Dock är den faktiska efterlevnaden av upphovsrätten i internetmiljön bristande.... (More)
Lagstiftarens försök till att manövrera ny teknik är en gammal företeelse. Den digitala utvecklingen resulterar i ständigt nya krav på lagstiftningen och rättstillämpningen och det måste ske en anpassning inom området hela tiden efter dagens teknik. På pappret så har Sverige aldrig haft en starkare upphovsrätt än den som finns i dagsläget. Upphovsrättslagstiftningen har anpassats till den digitala miljön och detta har i huvudsak inneburit att ensamrätten har gjorts heltäckande och att användaren av verkets möjligheter att förfoga över ett verk med stöd av inskränkningar har begränsats. I och med detta så har även rättighetshavarnas position förstärkts. Dock är den faktiska efterlevnaden av upphovsrätten i internetmiljön bristande. Exempelvis filmverk kopieras och tillgängliggörs i stor utsträckning på sätt som strider mot upphovsrätten, verken kan kopieras och laddas upp på olika centrala lagringstjänster där prestationerna blir tillgängliga för andra användare.

Ingen tvingas i dagsläget att välja mellan att köpa DVD-boxar för dyra pengar eller att ladda ner hela säsonger olagligt. Genom att betala en låg summa i månaden kan en person få tillgång till tjänster som Netflix och Viaplay, de respekterar kreatörens rättigheter och betalar för att kunna erbjuda dennes verk till allmänheten. Samtidigt så kan personer enkelt hitta piratströmningstjänster på internet och se filmverken direkt i datorn och utan att behöva betala. Piratströmning kan verka oskyldigt då filmbolagen tjänar pengar ändå, men mindre intäkter kan leda till ett minskat utbud på marknaden. Vem vill lägga ned arbete och pengar när återbetalningen för det utförda arbetet blir allt mindre, förmodligen inte så många. Idag jagar film- och tv-producenterna piraterna bakom illegala sajter som stjäl miljarder kronor varje år från branschen.

I skrivande stund är det inte olagligt för personer att titta på ett upphovsrättsligt skyddat verk genom strömning på internet i Sverige, även om det sker utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. Det är möjligt för Sverige att införa en lagstiftning som gör det olagligt att titta på strömning av filmverk utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse, det har exempelvis Danmark gjort. En sådan lagstiftning skulle dock kunna innebära en viss problematik för internetanvändarna som skulle behöva gå på nålar i internetdjungeln för att inte begå ett brott i objektiv mening.

Syftet med internet är att kunna göra information tillgänglig och kunna sprida informationen fritt runt om i världen. Länkning av webbsidor är en av de viktigaste funktionerna på internet och utan läkningen så skulle inte internet kunna fungera lika bra som idag och inte heller uppfylla sitt syfte. Den information som tillgängliggörs på internet innehåller länkar som för användarna vidare till ytterligare information. Tillgängliggörandet via länkar kan därför innebära problem på upphovsrättens område. Att länka till sidor där det går att strömma filmverk kan vara olagligt beroende på hur länkningen går till. Tekniken är i ständig utveckling och lagstiftningen måste hänga med i det höga tempot. (Less)
Popular Abstract
The legislator's attempt to maneuver the new technology is an old phenomenon. The digital development results in constantly changing requirements of the legislation and the judicial practice, and where the field must be adjusted constantly by today's technology. On paper, we have never had a stronger copyright law in Sweden than we have today. The Copyright law has been adapted to the digital environment and it has mainly meant that exclusivity has been made comprehensive and the user of the copyright works ability to dispose of a piece with the support of the restrictions has been limited. In doing so the right holders position has strengthened. However, the actual enforcement of copyright laws lack online. For example, the film works are... (More)
The legislator's attempt to maneuver the new technology is an old phenomenon. The digital development results in constantly changing requirements of the legislation and the judicial practice, and where the field must be adjusted constantly by today's technology. On paper, we have never had a stronger copyright law in Sweden than we have today. The Copyright law has been adapted to the digital environment and it has mainly meant that exclusivity has been made comprehensive and the user of the copyright works ability to dispose of a piece with the support of the restrictions has been limited. In doing so the right holders position has strengthened. However, the actual enforcement of copyright laws lack online. For example, the film works are copied and made available to a large extent in a way that violates copyright law, works can be copied and uploaded on various central storage services where performances becomes available to other users.

No one is forced in the current situation to choose between buying DVD boxes for expensive money or to download entire seasons illegally. By paying a low monthly amount a user can gain access to services like Netflix and Viaplay, they respect the creator's rights and pay in order to offer his work to the public. At the same time you can easily find pirate-streaming services on the Internet and see the films directly into the computer without having to pay a dime. Pirate streaming may seem innocent when movie studios are making plenty of money anyway, but less revenue may lead to a reduced supply on the market. Today the film and television producers are chasing the pirates behind the illegal websites who are stealing billions each year from the industry.

At this writing point it is not illegal for a internet user to stream copyright works on the Internet in Sweden, even if it is happening without the copyright holder's permission. It is possible for Sweden to introduce a law that is making it illegal to stream copyright work on the Internet without the copyright holder's permission, Denmark has introduced such a law for example. Such legislation would, however, involve some problems for Internet users who would have to walk on pins and needles in the Internet jungle not to commit a crime in the objective sense.

The purpose of Internet is to make information available and to disseminate information freely around the world. Linking on the Internet is one of its foundations and without linking, Internet would not be able to function and fulfill its purpose. The information made available on Internet contain links that passes users through to additional information. Making links available can cause problems in the field of copyright. Linking to sites where it is possible to stream movies can be illegal depending on how the linking is being set up. The technology is constantly evolving and the legislation has to keep up with the fast pace. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren Borg, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Upphovsrätt, Streaming, Strömning, Länkning
language
Swedish
id
8874368
date added to LUP
2016-07-04 09:46:57
date last changed
2016-07-04 09:46:57
@misc{8874368,
 abstract   = {Lagstiftarens försök till att manövrera ny teknik är en gammal företeelse. Den digitala utvecklingen resulterar i ständigt nya krav på lagstiftningen och rättstillämpningen och det måste ske en anpassning inom området hela tiden efter dagens teknik. På pappret så har Sverige aldrig haft en starkare upphovsrätt än den som finns i dagsläget. Upphovsrättslagstiftningen har anpassats till den digitala miljön och detta har i huvudsak inneburit att ensamrätten har gjorts heltäckande och att användaren av verkets möjligheter att förfoga över ett verk med stöd av inskränkningar har begränsats. I och med detta så har även rättighetshavarnas position förstärkts. Dock är den faktiska efterlevnaden av upphovsrätten i internetmiljön bristande. Exempelvis filmverk kopieras och tillgängliggörs i stor utsträckning på sätt som strider mot upphovsrätten, verken kan kopieras och laddas upp på olika centrala lagringstjänster där prestationerna blir tillgängliga för andra användare. 

Ingen tvingas i dagsläget att välja mellan att köpa DVD-boxar för dyra pengar eller att ladda ner hela säsonger olagligt. Genom att betala en låg summa i månaden kan en person få tillgång till tjänster som Netflix och Viaplay, de respekterar kreatörens rättigheter och betalar för att kunna erbjuda dennes verk till allmänheten. Samtidigt så kan personer enkelt hitta piratströmningstjänster på internet och se filmverken direkt i datorn och utan att behöva betala. Piratströmning kan verka oskyldigt då filmbolagen tjänar pengar ändå, men mindre intäkter kan leda till ett minskat utbud på marknaden. Vem vill lägga ned arbete och pengar när återbetalningen för det utförda arbetet blir allt mindre, förmodligen inte så många. Idag jagar film- och tv-producenterna piraterna bakom illegala sajter som stjäl miljarder kronor varje år från branschen. 

I skrivande stund är det inte olagligt för personer att titta på ett upphovsrättsligt skyddat verk genom strömning på internet i Sverige, även om det sker utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. Det är möjligt för Sverige att införa en lagstiftning som gör det olagligt att titta på strömning av filmverk utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse, det har exempelvis Danmark gjort. En sådan lagstiftning skulle dock kunna innebära en viss problematik för internetanvändarna som skulle behöva gå på nålar i internetdjungeln för att inte begå ett brott i objektiv mening. 

Syftet med internet är att kunna göra information tillgänglig och kunna sprida informationen fritt runt om i världen. Länkning av webbsidor är en av de viktigaste funktionerna på internet och utan läkningen så skulle inte internet kunna fungera lika bra som idag och inte heller uppfylla sitt syfte. Den information som tillgängliggörs på internet innehåller länkar som för användarna vidare till ytterligare information. Tillgängliggörandet via länkar kan därför innebära problem på upphovsrättens område. Att länka till sidor där det går att strömma filmverk kan vara olagligt beroende på hur länkningen går till. Tekniken är i ständig utveckling och lagstiftningen måste hänga med i det höga tempot.},
 author    = {Lindgren Borg, Emma},
 keyword   = {Immaterialrätt,Upphovsrätt,Streaming,Strömning,Länkning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olovlig strömning och länkning av film på internet - en rättskritisk diskursanalys av rättsläget},
 year     = {2016},
}