Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det svenska livstidsstraffets vara eller icke-vara

Nilsson, Arvid LU (2016) LAGF03 20161
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
The lifetime sentence is the most severe penalty that Swedish courts may use and it has long been discussed whether the sentence should be abolished. This essay focuses on the analysis of the Swedish life imprisonment for murder under the third chapter and the first paragraph of the Swedish penal code (BrB). The purpose of this essay is to describe how the Swedish legislature has justified the existence of life imprisonment. Issues examined in this paper is whether the lifetime should be abolished. If so what can replace the life imprisonment.

Most imposed life sentences are converted into fixed-term imprisonment. In the past this was done by the government. Nowadays this is regulated by the Conversion Act (SFS 2006:45) and it is the... (More)
The lifetime sentence is the most severe penalty that Swedish courts may use and it has long been discussed whether the sentence should be abolished. This essay focuses on the analysis of the Swedish life imprisonment for murder under the third chapter and the first paragraph of the Swedish penal code (BrB). The purpose of this essay is to describe how the Swedish legislature has justified the existence of life imprisonment. Issues examined in this paper is whether the lifetime should be abolished. If so what can replace the life imprisonment.

Most imposed life sentences are converted into fixed-term imprisonment. In the past this was done by the government. Nowadays this is regulated by the Conversion Act (SFS 2006:45) and it is the district court of Örebro that determines whether a life sentence should be converted to a fixed penalty.

The essay analyses the legal situation from a historical perspective to make the make the reader better understand what has influenced the Swedish legislature. Swedish criminal law and legal culture have mostly been a result of the time when it was created.

The paper also contains a comparative aspect. A comparison is made with Norway which in the 1980s abolished life imprisonment and replaced it with a maximum penalty of 21 years with the possibility of extending it. The penalty can be extended by five years at a time by the prosecutors. This means that is very alike an indeterminate penalty.

The legislature has made several attempts to amend the criminal law so that life imprisonment can be imposed on a large scale. The legislature has placed great emphasis on the symbolic value and the aspect of civil protection when it comes to life sentence.

Life sentences have in doctrine and in investigations been criticized as inhumane, unpredictable and inconsistent with modern criminal law. Life sentences have also been criticized for not being an actual life sentence because most life sentences are converted to fixed-penalties. This unpredictability causes unnecessary suffering for the prisoners.

Because of its negative aspects, there are many indications that the Swedish life imprisonment has no function in modern jurisprudence. Hence lifetime penalty should be abolished and replaced by a regime like the one they have in Norway. (Less)
Abstract (Swedish)
Livstidsstraffet är det strängaste straffet som svenska domstolar kan utdöma och det har under lång tid diskuterats om påföljden borde avskaffas. Den här uppsatsen inriktar sig på en analys av det svenska livstidsstraffet för mord enligt 3 kap 1 § BrB. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur den svenska lagstiftaren motiverat existensen av fängelse på livstid. Frågeställningar som utreds i uppsatsen är om det svenska livstidsstraffet bör avskaffas. Om frågan svaras jakande utreds vad som i så fall kan ersätta livstidsstraffet.

De flesta utdömda livstidsstraffen omvandlas till tidsbestämda fängelsestraff. Förr skedde detta genom att regeringen beviljade den livstidsdömde nåd. Numera regleras detta av omvandlingslagen (SFS... (More)
Livstidsstraffet är det strängaste straffet som svenska domstolar kan utdöma och det har under lång tid diskuterats om påföljden borde avskaffas. Den här uppsatsen inriktar sig på en analys av det svenska livstidsstraffet för mord enligt 3 kap 1 § BrB. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur den svenska lagstiftaren motiverat existensen av fängelse på livstid. Frågeställningar som utreds i uppsatsen är om det svenska livstidsstraffet bör avskaffas. Om frågan svaras jakande utreds vad som i så fall kan ersätta livstidsstraffet.

De flesta utdömda livstidsstraffen omvandlas till tidsbestämda fängelsestraff. Förr skedde detta genom att regeringen beviljade den livstidsdömde nåd. Numera regleras detta av omvandlingslagen (SFS 2006:45) och det är tingsrätten i Örebro som efter ansökan avgör om ett livstidsstraff skall omvandlas till ett tidsbestämt straff.

I uppsatsen görs även ett rättshistoriskt nedslag för att läsaren lättare kunna förstå vad som påverkat den svenska lagstiftaren. Svensk straffrätt och rättskultur har i stor utsträckning varit ett resultat av samtiden i vilken rätten skapats.

Uppsatsen innehåller även en komparativ aspekt. En jämförelse görs med Norge som på 1980-talet avskaffade livstidsstraffet och ersatte det med ett maximumstraff på 21 år med möjlighet till forvaring. Forvaring innebär att fängelsestraffet kan förlängas med fem år i taget på talan av åklagare. Det innebär att det i praktiken är att likna vid ett tidsobestämt fängelsestraff.

Lagstiftaren har gjort flera försök att ändra strafflagstiftningen på så sätt att livstidsstraff ska kunna utdömas i större omfattning. Lagstiftaren har lagt stor vikt vid livstidsstraffets symbolvärde och samhällsskydd.

Livstidsstraffet har i doktrin och i utredningar kritiserats för att vara inhumant, oförutsebart och oförenligt med den moderna straffrätten. Livstidsstraffet har också kritiserats för att det i praktiken inte är ett straff på livstid eftersom de flesta livstidsstraffen ändå omvandlas till tidsbestämda straff. Denna oförutsebarhet medför onödigt lidande för den livstidsdömde.

På grund av dess negativa aspekter talar mycket för att det svenska livstidsstraffet inte fyller någon funktion i en modern rättsstat. Livstidsstraffets borde således avskaffas och ersättas av en ordning likt den man har i Norge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Arvid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8874545
date added to LUP
2016-07-04 12:15:29
date last changed
2016-07-04 12:15:29
@misc{8874545,
 abstract   = {Livstidsstraffet är det strängaste straffet som svenska domstolar kan utdöma och det har under lång tid diskuterats om påföljden borde avskaffas. Den här uppsatsen inriktar sig på en analys av det svenska livstidsstraffet för mord enligt 3 kap 1 § BrB. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur den svenska lagstiftaren motiverat existensen av fängelse på livstid. Frågeställningar som utreds i uppsatsen är om det svenska livstidsstraffet bör avskaffas. Om frågan svaras jakande utreds vad som i så fall kan ersätta livstidsstraffet. 

De flesta utdömda livstidsstraffen omvandlas till tidsbestämda fängelsestraff. Förr skedde detta genom att regeringen beviljade den livstidsdömde nåd. Numera regleras detta av omvandlingslagen (SFS 2006:45) och det är tingsrätten i Örebro som efter ansökan avgör om ett livstidsstraff skall omvandlas till ett tidsbestämt straff. 

I uppsatsen görs även ett rättshistoriskt nedslag för att läsaren lättare kunna förstå vad som påverkat den svenska lagstiftaren. Svensk straffrätt och rättskultur har i stor utsträckning varit ett resultat av samtiden i vilken rätten skapats.

Uppsatsen innehåller även en komparativ aspekt. En jämförelse görs med Norge som på 1980-talet avskaffade livstidsstraffet och ersatte det med ett maximumstraff på 21 år med möjlighet till forvaring. Forvaring innebär att fängelsestraffet kan förlängas med fem år i taget på talan av åklagare. Det innebär att det i praktiken är att likna vid ett tidsobestämt fängelsestraff.

Lagstiftaren har gjort flera försök att ändra strafflagstiftningen på så sätt att livstidsstraff ska kunna utdömas i större omfattning. Lagstiftaren har lagt stor vikt vid livstidsstraffets symbolvärde och samhällsskydd. 

Livstidsstraffet har i doktrin och i utredningar kritiserats för att vara inhumant, oförutsebart och oförenligt med den moderna straffrätten. Livstidsstraffet har också kritiserats för att det i praktiken inte är ett straff på livstid eftersom de flesta livstidsstraffen ändå omvandlas till tidsbestämda straff. Denna oförutsebarhet medför onödigt lidande för den livstidsdömde.

På grund av dess negativa aspekter talar mycket för att det svenska livstidsstraffet inte fyller någon funktion i en modern rättsstat. Livstidsstraffets borde således avskaffas och ersättas av en ordning likt den man har i Norge.},
 author    = {Nilsson, Arvid},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det svenska livstidsstraffets vara eller icke-vara},
 year     = {2016},
}