Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap MB

Andersson, Jonathan LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Följande uppsatsen utreder innebörden av verksamhetsutövarbegreppet i 10:2 miljöbalken. Vidare undersöka uppsatsen om verksamhetsutövarbegreppet är effektivt och ändamålsenligt utformat i förhållande till 10 kapitlets övriga bestämmelser. Bakgrunden till uppsatsen är de 80 000 förorenade områden som finns i Sverige. Av dessa områden utgör drygt 1 000 en mycket stor risk för människors hälsa och miljö och närmare 14 000 områden utgör en stor risk. Ett av de stora problemen med efterbehandlingen av dessa områden är att saneringen går för långsamt. Detta beror bland annat beror på att ansvarsbedömningarna enligt 10 kapitlet miljöbalken ofta är juridiskt komplicerade.

Frågan vem som kan anses som verksamhetsutövare är förhållandevis... (More)
Följande uppsatsen utreder innebörden av verksamhetsutövarbegreppet i 10:2 miljöbalken. Vidare undersöka uppsatsen om verksamhetsutövarbegreppet är effektivt och ändamålsenligt utformat i förhållande till 10 kapitlets övriga bestämmelser. Bakgrunden till uppsatsen är de 80 000 förorenade områden som finns i Sverige. Av dessa områden utgör drygt 1 000 en mycket stor risk för människors hälsa och miljö och närmare 14 000 områden utgör en stor risk. Ett av de stora problemen med efterbehandlingen av dessa områden är att saneringen går för långsamt. Detta beror bland annat beror på att ansvarsbedömningarna enligt 10 kapitlet miljöbalken ofta är juridiskt komplicerade.

Frågan vem som kan anses som verksamhetsutövare är förhållandevis okomplicerad om man endast ser till den som faktiskt bedriver verksamheten. I vissa fall blir frågan dock mer svårbedömd. Detta gäller framförallt de fall som involverar aktörer som på ett eller annat sätt är nära knutna till den som faktiskt bedriver verksamheten. I dessa fall har lagstiftaren lämnat en möjlighet åt rättstillämparen att införstå ett kontrollansvar i verksamhetsutövarbegreppet som självständigt kan konstituera ett avhjälpandeansvar. Rättstillämparen har utnyttjat denna möjlighet och formulerat att den som har faktisk och rättslig möjlighet att påverka en verksamhet kan anses som verksamhetsutövare. Domstolen har även betonat vikten av omständigheterna i det enskilda fallet vid dessa bedömningar. Härutöver har domstolen sagt att en exploatör kan betraktas som verksamhetsutövare om denne bidrar till att sprida föroreningar trots att sker i saneringssyfte samt att flera aktörer på en och samma gång kan anses som verksamhetsutövare.

Uppsatsens slutsats är att verksamhetsutövarbegreppet i förhållande till de övriga reglerna i 10 kapitlet miljöbalken är väl utformat för att uppnå en ren miljö. Däremot uppvisar rättsläget brister ur både ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett perspektiv av rättfärdigande. Regleringen kan därför inte sägas vara tillfredsställande sett från effektivitets- och ändamålssynpunkt. (Less)
Abstract
The following paper investigates the meaning of the operator concept in the Swedish environmental code chapter 10. The paper further examines wether the operator concept is effective and adapted to it’s purpose or not. The background to this paper is the 80,000 contaminated sites in Sweden. Of these sites more than a thousand constitute a very high risk to human health and the environment, and nearly 14,000 sites constitute a major risk. One of the big problems with the treatment of these areas is the slow decontamination process. This is partly due to the legally complexity of the 10 chapter in the environmental code.

The question of who can be considered as the operator is relatively straightforward if one only looks at the person who... (More)
The following paper investigates the meaning of the operator concept in the Swedish environmental code chapter 10. The paper further examines wether the operator concept is effective and adapted to it’s purpose or not. The background to this paper is the 80,000 contaminated sites in Sweden. Of these sites more than a thousand constitute a very high risk to human health and the environment, and nearly 14,000 sites constitute a major risk. One of the big problems with the treatment of these areas is the slow decontamination process. This is partly due to the legally complexity of the 10 chapter in the environmental code.

The question of who can be considered as the operator is relatively straightforward if one only looks at the person who actually operates the business. In some cases, however, the question is more difficult. This applies particularly to the cases involving many actors linked to the business. In these cases, the legislature has opened up for the courts to widen the legal definition of the operator. The court has used this possibility and said that an actor that has the factual and legal ability to influence a business could be regarded as the operator. The courts have also emphasized, among other things, the importance of the circumstances of the individual case in these assessments.

The essay's conclusion is that the operator concept in relation to the other rules in chapter 10 of the Environmental Code are well designed to achieve a clean environment. However, the rules also show deficiencies from an economic perspective and from the perspective of justification. Therefore the regulation cannot be fully regarded as effective and adapted to it’s purpose. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jonathan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
verksamhetsutövarbegreppet, miljöbalken, 10 kapitlet
language
Swedish
id
8874613
date added to LUP
2016-07-03 21:34:46
date last changed
2016-07-03 21:34:46
@misc{8874613,
 abstract   = {The following paper investigates the meaning of the operator concept in the Swedish environmental code chapter 10. The paper further examines wether the operator concept is effective and adapted to it’s purpose or not. The background to this paper is the 80,000 contaminated sites in Sweden. Of these sites more than a thousand constitute a very high risk to human health and the environment, and nearly 14,000 sites constitute a major risk. One of the big problems with the treatment of these areas is the slow decontamination process. This is partly due to the legally complexity of the 10 chapter in the environmental code.

The question of who can be considered as the operator is relatively straightforward if one only looks at the person who actually operates the business. In some cases, however, the question is more difficult. This applies particularly to the cases involving many actors linked to the business. In these cases, the legislature has opened up for the courts to widen the legal definition of the operator. The court has used this possibility and said that an actor that has the factual and legal ability to influence a business could be regarded as the operator. The courts have also emphasized, among other things, the importance of the circumstances of the individual case in these assessments.

The essay's conclusion is that the operator concept in relation to the other rules in chapter 10 of the Environmental Code are well designed to achieve a clean environment. However, the rules also show deficiencies from an economic perspective and from the perspective of justification. Therefore the regulation cannot be fully regarded as effective and adapted to it’s purpose.},
 author    = {Andersson, Jonathan},
 keyword   = {verksamhetsutövarbegreppet,miljöbalken,10 kapitlet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsutövarbegreppet i 10 kap MB},
 year     = {2016},
}