Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Neutralitet i det offentliga rummet? - Negativ religionsfrihet i förändring

Osbeck, Elin LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att, med användning av ett rättsutvecklingsperspektiv, rättsdogmatisk metod och komparativ metod, besvara i vilken utsträckning Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område.

Religionsfriheten har en positiv och en negativ sida. Den positiva sidan innebär en rätt att ha och utöva sin religion, och den negativa en rätt att inte ha någon religion, rätt att inte av det allmänna tvingas uppge religiös tillhörighet samt rätt att slippa delta i religiös sammanslutning.
I Sverige infördes formell negativ religionsfrihet 1951. Denna negativa religionsfrihet var vertikal, vilket innebär att den gällde i förhållandet mellan enskilda och staten. Den enskilde hade alltså... (More)
Syftet med denna uppsats är att, med användning av ett rättsutvecklingsperspektiv, rättsdogmatisk metod och komparativ metod, besvara i vilken utsträckning Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område.

Religionsfriheten har en positiv och en negativ sida. Den positiva sidan innebär en rätt att ha och utöva sin religion, och den negativa en rätt att inte ha någon religion, rätt att inte av det allmänna tvingas uppge religiös tillhörighet samt rätt att slippa delta i religiös sammanslutning.
I Sverige infördes formell negativ religionsfrihet 1951. Denna negativa religionsfrihet var vertikal, vilket innebär att den gällde i förhållandet mellan enskilda och staten. Den enskilde hade alltså rätt att slippa religiöst tvång från det allmänna. Religionsfriheten är enligt gällande rätt fortfarande vertikal. Trots detta har motionärer i konstitutionsutskottet hävdat att den är horisontell.

Enligt Europadomstolens praxis är den negativa religionsfriheten enligt EKMR både vertikal och horisontell. Den gäller alltså också i förhållandet mellan enskilda. Detta medför att enskilda kan ha rätt att slippa utsättas för religiösa manifestationer av andra enskilda. Europadomstolen gör därför en intresseavvägning mellan enskildas motstående intressen av att få utöva religion respektive rätt att slippa utsättas för religion. Domstolen kan i denna bedömning sägas ha gynnat den negativa religionsfriheten och ha ansett ickekristna symboler mer påtryckande än kristna symboler.

Vid bedömningen av tillåtligheten av en inskränkning i religionsfriheten har både JO och Skolverket gjort en intresseavvägning mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet. Den negativa religionsfriheten har då tillmätts betydelse. Den positiva religionsfriheten vägs också mot andra intressen som har stora likheter med de intressen som utgör legitima skäl för inskränkningar enligt EKMR. Jag konstaterar att utformningen av religionsfriheten såsom horisontell minskar skyddet för den positiva religionsfriheten. Detta medför att skyddet för religionsutövning enligt konstruktionen i RF är starkare än i EKMR.
Arbetets slutsats är Europadomstolens praxis gjort avryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område på så sätt att en intresseavvägning mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet görs, fastän RF inte ger enskilda horisontella rättigheter. Vidare kan praxis ha influerat lagförslag i motioner i konstitutionsutskottet. I vilken utsträckning horisontella rättigheter införs i RF återstår att se. (Less)
Popular Abstract
The aim of the Essay is, using a historical perspective, traditional judicial method and comparative method, examine whether the Case Law of the European Court of Human Rights (henceforth the ECHR) have influenced Swedish law in the field of freedom of religion.

Freedom of religion have both a positive and a negative side. The positive side contain a right to have and practice a religion whereas the negative side contain the rights to not have a religion at all, nor to be constrained to confess one’s religious beliefs or to be forced to join a religious group.

In Sweden, formal negative freedom of religion was introduced in 1951. The negative freedom of religion was vertical, meaning it applied to relationship between individual and... (More)
The aim of the Essay is, using a historical perspective, traditional judicial method and comparative method, examine whether the Case Law of the European Court of Human Rights (henceforth the ECHR) have influenced Swedish law in the field of freedom of religion.

Freedom of religion have both a positive and a negative side. The positive side contain a right to have and practice a religion whereas the negative side contain the rights to not have a religion at all, nor to be constrained to confess one’s religious beliefs or to be forced to join a religious group.

In Sweden, formal negative freedom of religion was introduced in 1951. The negative freedom of religion was vertical, meaning it applied to relationship between individual and the state. The individual had a right not be the subject of religious coercion. The freedom of religion is, to this day, still vertical. However, motions have been submitted to the constitutional committee that argues that the freedom of religion is indeed horizontal.

According to ECHR Case Law, the negative freedom of religion of the European convention on human rights is both vertical and horizontal. Thus, it applies also to the relationship between individuals. The result of this is that individuals may have the right to not be exposed to religious manifestations of other individuals. The ECHR therefore weigh those opposed interests of exercising religion and not being exposed to religious manifestations. The Court often find that the negative freedom of religion weighs heavy. The Court may also be said to have considered Non-Christian symbols more oppressing than Christian symbols.

When assessing whether a restriction on the freedom of religion is lawful, both Justitieombudmannen (JO) and the Swedish National Agency for Education have weighed those opposed interests of the negative and positive freedom of religion. The negative freedom of religion have been considered important. The positive freedom of religion is also weighed against other interests who are similar to the given legitimate reasons for restrictions on the human rights of the European Conventions. I conclude that a horizontal freedom of religion reduces the protection of the positive freedom of religion. Given this, the scope of the right to exercise religion is wider in the Swedish constitution than in the European Convention.

The conclusion of the Essay is that the ECHR Case Law have influenced Swedish law in the field of freedom of religion, since negative and positive freedom of religion are weighed, even though the Swedish constitution does not offer horizontal rights. The Case Law may also have influenced the motions of the constitutional committee. To what extent horizontal rights will be introduced in the Swedish constitution remains to be seen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Osbeck, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Statsrätt
language
Swedish
id
8874633
date added to LUP
2016-07-04 12:33:14
date last changed
2016-07-04 12:33:14
@misc{8874633,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att, med användning av ett rättsutvecklingsperspektiv, rättsdogmatisk metod och komparativ metod, besvara i vilken utsträckning Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område.

Religionsfriheten har en positiv och en negativ sida. Den positiva sidan innebär en rätt att ha och utöva sin religion, och den negativa en rätt att inte ha någon religion, rätt att inte av det allmänna tvingas uppge religiös tillhörighet samt rätt att slippa delta i religiös sammanslutning.
I Sverige infördes formell negativ religionsfrihet 1951. Denna negativa religionsfrihet var vertikal, vilket innebär att den gällde i förhållandet mellan enskilda och staten. Den enskilde hade alltså rätt att slippa religiöst tvång från det allmänna. Religionsfriheten är enligt gällande rätt fortfarande vertikal. Trots detta har motionärer i konstitutionsutskottet hävdat att den är horisontell.

Enligt Europadomstolens praxis är den negativa religionsfriheten enligt EKMR både vertikal och horisontell. Den gäller alltså också i förhållandet mellan enskilda. Detta medför att enskilda kan ha rätt att slippa utsättas för religiösa manifestationer av andra enskilda. Europadomstolen gör därför en intresseavvägning mellan enskildas motstående intressen av att få utöva religion respektive rätt att slippa utsättas för religion. Domstolen kan i denna bedömning sägas ha gynnat den negativa religionsfriheten och ha ansett ickekristna symboler mer påtryckande än kristna symboler.

Vid bedömningen av tillåtligheten av en inskränkning i religionsfriheten har både JO och Skolverket gjort en intresseavvägning mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet. Den negativa religionsfriheten har då tillmätts betydelse. Den positiva religionsfriheten vägs också mot andra intressen som har stora likheter med de intressen som utgör legitima skäl för inskränkningar enligt EKMR. Jag konstaterar att utformningen av religionsfriheten såsom horisontell minskar skyddet för den positiva religionsfriheten. Detta medför att skyddet för religionsutövning enligt konstruktionen i RF är starkare än i EKMR.
Arbetets slutsats är Europadomstolens praxis gjort avryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område på så sätt att en intresseavvägning mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet görs, fastän RF inte ger enskilda horisontella rättigheter. Vidare kan praxis ha influerat lagförslag i motioner i konstitutionsutskottet. I vilken utsträckning horisontella rättigheter införs i RF återstår att se.}},
 author    = {{Osbeck, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Neutralitet i det offentliga rummet? - Negativ religionsfrihet i förändring}},
 year     = {{2016}},
}