Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fiskalt intresse framför allt? - Internprissättning av svårvärderade immaterialrättigheter.

Swendsén, Pål LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
OECDs reglering för internprissättning av svårvärderade immaterialrätter har fått stor uppmärksamhet under utvecklandet av BEPS action 8. Rapporten öppnar upp en möjlighet för skattemyndigheter att använda skillnaden mellan företagets prognoser och det faktiska utfallet som bevisning för trovärdigheten av informationen som användes vid prognosen. Denna ex post bevisning har presumtiv verkan och förflyttar bevisbördan till företagen. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera reglerings utformning samt undersöka om den innebär en rimlig avvägning mellan företagarintresset och det fiskala intresset.
Utgångspunkten vid internprissättning är att en internationell transaktion mellan två parter i ekonomisk intressegemenskap ska... (More)
OECDs reglering för internprissättning av svårvärderade immaterialrätter har fått stor uppmärksamhet under utvecklandet av BEPS action 8. Rapporten öppnar upp en möjlighet för skattemyndigheter att använda skillnaden mellan företagets prognoser och det faktiska utfallet som bevisning för trovärdigheten av informationen som användes vid prognosen. Denna ex post bevisning har presumtiv verkan och förflyttar bevisbördan till företagen. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera reglerings utformning samt undersöka om den innebär en rimlig avvägning mellan företagarintresset och det fiskala intresset.
Utgångspunkten vid internprissättning är att en internationell transaktion mellan två parter i ekonomisk intressegemenskap ska prissättas på samma sätt som hade skett mellan två oberoende parter. På området för internprissättning av vissa immaterialrätter har det visat sig särskilt svårt för skattemyndigheter att kontrollera efterlevandet av denna princip. Anledning till detta är en informationsassymetri mellan företag och skattemyndigheten.
I december 2015 släpptes den slutgiltiga rapporten till åtgärdspunkt 8 i BEPS- projektet. Ett arbete med syfte att försäkra att företagsvinster beskattas där den ekonomiska aktiviteten sker samt förhindra att länders skattebaser eroderas. Ett nytt verktyg för att uppnå dessa syften är skattemyndigheters möjlighet att använda ex post bevisning med presumtiv verkan. Regleringen är utformad med hjälp av mestadels subjektiva och elastiska rekvisit.
Många av remissinstanserna till det sista utkastet av action 8 uttryckte en osäkerhet kring tolkningen av centrala rekvisit. Ett osäkert rättsläge orsakar transaktionskostnader för företagen. Dessa transaktionskostnader vägs mot det fiskala intresset med slutsatsen att ytterligare förtydliganden krävs. (Less)
Popular Abstract
OECDs regulation regarding transfer pricing of hard to value intangibles has been subject to attention during the development of BEPS action 8. According to the final report, tax authorities can rely on ex post information as presumptive evidence as to the reliability of the information used ex ante in determining the transfer price. The burden of proof is shifted from the tax administrations to the companies. The purpose of this thesis is to describe and analyze the form of the regulation and also examine if the regulation contains a reasonable balance between fiscal and business interests.
The arm’s lengths principle is fundamental in the area of transfer pricing. The amount charged by one related party to another for a given... (More)
OECDs regulation regarding transfer pricing of hard to value intangibles has been subject to attention during the development of BEPS action 8. According to the final report, tax authorities can rely on ex post information as presumptive evidence as to the reliability of the information used ex ante in determining the transfer price. The burden of proof is shifted from the tax administrations to the companies. The purpose of this thesis is to describe and analyze the form of the regulation and also examine if the regulation contains a reasonable balance between fiscal and business interests.
The arm’s lengths principle is fundamental in the area of transfer pricing. The amount charged by one related party to another for a given transaction must be the same as if the parties were not related. It’s been the experience that tax authorities faced special difficulties with hard to value intangibles. A major reason for this is the information asymmetry between the taxpayer and the tax authority.
In 2015 the final report of action 8 in the BEPS-project was released. This report is an effort to assure that transfer pricing outcomes related to intangibles are in line with value creation and to prevent tax base erosion. A new tool to assure this is the use of presumptive ex post evidence. The regulation is heavily based on subjective and elastic requisites.
Many of the commenters of the final action 8 draft expressed uncertainty about the interpretation of important requisites. Increasing legal uncertainty causes transaction costs for businesses. These transaction costs are weighed against the fiscal interest with the conclusion that further clarification is desirable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swendsén, Pål LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internprissättning, Skatterätt, hard to value intangibles, Beps
language
Swedish
id
8874647
date added to LUP
2016-07-04 12:33:03
date last changed
2016-07-04 12:33:03
@misc{8874647,
 abstract   = {OECDs reglering för internprissättning av svårvärderade immaterialrätter har fått stor uppmärksamhet under utvecklandet av BEPS action 8. Rapporten öppnar upp en möjlighet för skattemyndigheter att använda skillnaden mellan företagets prognoser och det faktiska utfallet som bevisning för trovärdigheten av informationen som användes vid prognosen. Denna ex post bevisning har presumtiv verkan och förflyttar bevisbördan till företagen. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera reglerings utformning samt undersöka om den innebär en rimlig avvägning mellan företagarintresset och det fiskala intresset.
Utgångspunkten vid internprissättning är att en internationell transaktion mellan två parter i ekonomisk intressegemenskap ska prissättas på samma sätt som hade skett mellan två oberoende parter. På området för internprissättning av vissa immaterialrätter har det visat sig särskilt svårt för skattemyndigheter att kontrollera efterlevandet av denna princip. Anledning till detta är en informationsassymetri mellan företag och skattemyndigheten.
I december 2015 släpptes den slutgiltiga rapporten till åtgärdspunkt 8 i BEPS- projektet. Ett arbete med syfte att försäkra att företagsvinster beskattas där den ekonomiska aktiviteten sker samt förhindra att länders skattebaser eroderas. Ett nytt verktyg för att uppnå dessa syften är skattemyndigheters möjlighet att använda ex post bevisning med presumtiv verkan. Regleringen är utformad med hjälp av mestadels subjektiva och elastiska rekvisit.
Många av remissinstanserna till det sista utkastet av action 8 uttryckte en osäkerhet kring tolkningen av centrala rekvisit. Ett osäkert rättsläge orsakar transaktionskostnader för företagen. Dessa transaktionskostnader vägs mot det fiskala intresset med slutsatsen att ytterligare förtydliganden krävs.},
 author    = {Swendsén, Pål},
 keyword   = {internprissättning,Skatterätt,hard to value intangibles,Beps},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fiskalt intresse framför allt? - Internprissättning av svårvärderade immaterialrättigheter.},
 year     = {2016},
}