Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På spaning efter moralen - En undersökning av moralfilosofiska argument i förarbetena till FRA-lagstiftningen

Häckner Posse, Lovisa LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
I detta arbete undersöker jag, genom att använda textanalys, förekomsten av moralfilosofiska argument och värderingar i proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet och i SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II). Mer konkret undersöker jag om dessa dokument innehåller utilitaristiska respektive icke-utilitaristiska argument och värderingar med avseende på personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten. Syftet är att undersöka om den moralfilosofiska basen i dessa förarbeten är tydlig. Arbetet diskuterar även potentiella moralfilosofiska oklarheter i förarbetena utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
Inledningsvis ges en... (More)
I detta arbete undersöker jag, genom att använda textanalys, förekomsten av moralfilosofiska argument och värderingar i proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet och i SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II). Mer konkret undersöker jag om dessa dokument innehåller utilitaristiska respektive icke-utilitaristiska argument och värderingar med avseende på personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten. Syftet är att undersöka om den moralfilosofiska basen i dessa förarbeten är tydlig. Arbetet diskuterar även potentiella moralfilosofiska oklarheter i förarbetena utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
Inledningsvis ges en kortare presentation av gällande rätt vad avser FRA:s signalspaning. Därefter ges en moralfilosofisk bakgrund, i vilken utilitaristiska och icke-utilitaristiska argument för och emot skyddet för personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten presenteras. Efter detta analyseras ovan nämnda förarbeten.
Analysen leder fram till slutsatsen att förarbetena präglas av otydlighet vad gäller lagstiftarens respektive utredarens moralfilosofiska syn på personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten. En central orsak till detta förefaller vara att det i förarbetena saknas motiveringar till varför lagstiftaren och utredaren anser att personlig integritet bör skyddas och motiveringar till varför FRA:s arbete bör präglas av sekretess. Det är exempelvis otydligt om lagstiftaren respektive utredaren innehar en värdemonistisk eller en värdepluralistisk syn på de intressen som förekommer i förarbetena, liksom om personlig integritet och insyn i underrättelseverksamheten tillskrivs intrinsikala eller instrumentella värden. Det är vidare svårt att fastställa huruvida lagstiftarens respektive utredarens förespråkande av proportionalitetsbedömningar ger uttryck för en utilitaristisk eller en icke-utilitaristisk konsekvensetisk syn på personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten. Förarbetena lämnar det öppet för tolkningen att lagstiftarens och utredarens resonemang vilar på olika teoretiska baser.
Jag argumenterar för att otydligheten är problematisk utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Främst då motiven bakom en lagstiftningsåtgärd bör vila på en solid teoretisk bas för att medborgare och icke-styrande grupper ska ges en verklig chans att delta i det politiska samtalet. (Less)
Abstract
In this thesis I examine moral philosophical arguments and values in the government bill proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet and the Swedish Government Official Report SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II), using text analysis. More specifically, I examine whether these documents contain utilitarian and non-utilitarian arguments and values with regard to privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. The aim is to determine whether the moral philosophical basis in these documents is clear. Moreover, the paper discusses whether the potential lack of clarity poses a problem for an effective rule of law.
First, I... (More)
In this thesis I examine moral philosophical arguments and values in the government bill proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet and the Swedish Government Official Report SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II), using text analysis. More specifically, I examine whether these documents contain utilitarian and non-utilitarian arguments and values with regard to privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. The aim is to determine whether the moral philosophical basis in these documents is clear. Moreover, the paper discusses whether the potential lack of clarity poses a problem for an effective rule of law.
First, I briefly describe applicable laws on intelligence-gathering by interception of signals carried out by the Swedish intelligence agency FRA. Secondly, I give a philosophical background, presenting some utilitarian and non-utilitarian arguments for and against respect for privacy and for and against transparency in the operation of intelligence agencies. I then proceed to analyze the documents mentioned above.
The thesis concludes that the documents are characterized by a lack of clarity with regard to the legislator’s and the government committee’s moral view on privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. One of the main reasons to the lack of clarity, it seems, is the absence of reasonable clarifications of why the legislator and the government committee consider privacy and secrecy in the operation of FRA to be important. For instance, it is unclear whether the legislator’s and the government committee’s moral view is value-monistic or value-pluralistic, and whether intrinsic or instrumental values are ascribed to privacy and/or transparency. Moreover, it is unclear whether the legislator’s and the government committee’s promotion of proportionality assessments is the result of a utilitarian view or a non-utilitarian consequentialist view on privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. Lastly, the paper concludes that the documents might contain arguments and values representing different moral theories.
I claim that the lack of clarity might threaten the rule of law. Particularly, I argue that legislation must be based on solid theoretical frameworks, in order for citizens and groups outside the legislative sphere to understand the legislation and to fully participate in the political discourse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häckner Posse, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
In Search of Moral Arguments – An examination of moral philosophical arguments and values in the government bill proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet and the Swedish Government Official Report SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II)
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän rättslära, personlig integritet, insyn, jurisprudence, privacy, transparency
language
Swedish
id
8874727
date added to LUP
2016-06-03 11:35:17
date last changed
2016-06-03 11:35:17
@misc{8874727,
 abstract   = {In this thesis I examine moral philosophical arguments and values in the government bill proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet and the Swedish Government Official Report SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II), using text analysis. More specifically, I examine whether these documents contain utilitarian and non-utilitarian arguments and values with regard to privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. The aim is to determine whether the moral philosophical basis in these documents is clear. Moreover, the paper discusses whether the potential lack of clarity poses a problem for an effective rule of law.
First, I briefly describe applicable laws on intelligence-gathering by interception of signals carried out by the Swedish intelligence agency FRA. Secondly, I give a philosophical background, presenting some utilitarian and non-utilitarian arguments for and against respect for privacy and for and against transparency in the operation of intelligence agencies. I then proceed to analyze the documents mentioned above.
The thesis concludes that the documents are characterized by a lack of clarity with regard to the legislator’s and the government committee’s moral view on privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. One of the main reasons to the lack of clarity, it seems, is the absence of reasonable clarifications of why the legislator and the government committee consider privacy and secrecy in the operation of FRA to be important. For instance, it is unclear whether the legislator’s and the government committee’s moral view is value-monistic or value-pluralistic, and whether intrinsic or instrumental values are ascribed to privacy and/or transparency. Moreover, it is unclear whether the legislator’s and the government committee’s promotion of proportionality assessments is the result of a utilitarian view or a non-utilitarian consequentialist view on privacy and transparency in the operation of intelligence agencies. Lastly, the paper concludes that the documents might contain arguments and values representing different moral theories.
I claim that the lack of clarity might threaten the rule of law. Particularly, I argue that legislation must be based on solid theoretical frameworks, in order for citizens and groups outside the legislative sphere to understand the legislation and to fully participate in the political discourse.},
 author    = {Häckner Posse, Lovisa},
 keyword   = {allmän rättslära,personlig integritet,insyn,jurisprudence,privacy,transparency},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På spaning efter moralen - En undersökning av moralfilosofiska argument i förarbetena till FRA-lagstiftningen},
 year     = {2016},
}