Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin - En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU

Volny, Victoria LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Personuppgifter och användardata har kommit att få ett större kommersiellt värde än någonsin tidigare. I den digitala ekonomin är personuppgifter ofta en av företags viktigaste tillgångar. Företags ökade insamling och hantering av personuppgifter innebär dock risker och utmaningar i förhållande till EU-medborgares personliga integritet och personuppgiftsskydd. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den intressekonflikt som finns mellan skydd för personuppgifter i förhållande till företags intresse av att maximera sin vinst och sina möjligheter att konkurrera på marknader i den digitala ekonomin. Mot bakgrund av denna konflikt syftar uppsatsen till att belysa den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av... (More)
Personuppgifter och användardata har kommit att få ett större kommersiellt värde än någonsin tidigare. I den digitala ekonomin är personuppgifter ofta en av företags viktigaste tillgångar. Företags ökade insamling och hantering av personuppgifter innebär dock risker och utmaningar i förhållande till EU-medborgares personliga integritet och personuppgiftsskydd. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den intressekonflikt som finns mellan skydd för personuppgifter i förhållande till företags intresse av att maximera sin vinst och sina möjligheter att konkurrera på marknader i den digitala ekonomin. Mot bakgrund av denna konflikt syftar uppsatsen till att belysa den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU. I uppsatsen undersöks olika möjligheter för att, med hjälp av EU:s konkurrensrättsliga regelverk, balansera dessa två motstående intressen i syfte att förstärka och effektivisera EU:s personuppgiftsskydd.

Förvärv, insamling och hantering av personuppgifter kan utgöra konkurrensfördelar och användas för att skapa marknadsinflytande i förhållande till ett flertal marknader i den digitala ekonomin. Under förutsättning att en nyetablerad eller mindre aktör behöver tillgång till viss data för att kunna konkurrera på lika villkor med en dominant etablerad aktör, kan de datatillgångar som innehas av den etablerade aktören ge upphov till konkurrensrättsliga problem i form av hinder för inträde och expansion. Kommissionen har ännu inte vidtagit några konkurrensrättsliga åtgärder i förhållande till företags förvärv, insamling och hantering av användardata och personuppgifter. I uppsatsen argumenteras dock för att EU:s konkurrensrättsliga regelverk kan uppställa begränsningar i förhållande till förvärv, insamling och hantering av personuppgifter och användardata i den utsträckning det kan leda till en reell ekonomisk konkurrensskada på den inre marknaden.

I uppsatsen framhålls att EU:s konkurrensrätt har en viktig roll i att beakta de ekonomiska effektivitetsvinster personuppgifter och användardata kan ge upphov till på marknader i den digitala ekonomin. Genom att beakta de ekonomiska särdrag som präglar såväl användardata, som marknader i vilka användardata och personuppgifter är viktiga framgångsfaktorer, skapas förutsättningar för en sund konkurrens på dessa marknader. En sund konkurrens på inputmarknader för data leder indirekt även till ett förstärkt skydd för EU-medborgares personuppgifter. Genom att bryta upp koncentrerade marknader skapar konkurrensrätten förutsättningar för integritetsfrämjande tjänsteleverantörer att slå sig in på dessa marknader. Samtidigt ökar konsumenters möjligheter att välja tjänsteleverantör utifrån den nivå av personuppgiftsskydd de önskar.

I uppsatsen undersöks vidare vilka möjligheter som finns att beakta personuppgiftsskydd som en fundamental rättighet i konkurrensrättsliga bedömningar, även när ingen reell ekonomisk skada uppstår på den inre marknaden. Kommissionen har hittills tillämpat en snäv tolkning av de konkurrensrättsliga reglerna och framförallt fokuserat på de objektiva ekonomiska effektivitetsvinster förvärv, insamling och hantering av personuppgifter kan ge upphov till på den inre marknaden. I uppsatsen argumenteras dock för att det finns en teoretisk möjlighet att beakta personuppgiftsskydd som en konkurrensfaktor i konkurrensrättsliga bedömningar. En sådan tillämpning av de konkurrensrättsliga reglerna skulle innebära ett förstärkt skydd för EU-medborgares personuppgifter.

Ytterligare ett sätt att förstärka och effektivisera personuppgiftsskyddet i EU med konkurrensrättsliga medel är att utvidga den traditionella marknadsdefinitionen i förhållande till användardata. Enligt gällande konkurrenslagstiftning är det endast möjligt att definiera relevanta produktmarknader i förhållande till slutprodukten eller den slutliga tjänsten. Eftersom användardata och personuppgifter framförallt används som en input för att förbättra och utveckla digitala tjänster kan ingen relevant produktmarknad för användardata eller personuppgifter definieras enligt gällande konkurrensrätt. I uppsatsen presenteras en alternativ modell i vilken en separat inputmarknad för data definieras. Genom att definiera en separat produktmarknad för data blir det möjligt att i större utsträckning beakta betydelsen av användardata som en input för innovation och därmed i större utsträckning beakta ett förvärvs effekt på framtida och relaterade marknader. I förlängningen skapar detta förutsättningar för en sund konkurrens på den inre marknaden samt ett förstärkt skydd för EU-medborgares personuppgifter. (Less)
Abstract
The commercial value of personal data is now higher than ever before. In the digital economy, personal data is often a company´s most valuable asset. However, the increased collection and processing of personal data poses risks and challenges to the protection of EU citizens’ privacy and personal data. This paper is based on the conflict of interests between the protection of personal data in relation to companies’ interest of maximizing their profits and their ability to compete on markets in the digital economy. Against the backdrop of this conflict this paper aims to highlight the competitive legal significance of acquisition, collection and handling of personal data in the EU. The paper further examines the possibilities to, through... (More)
The commercial value of personal data is now higher than ever before. In the digital economy, personal data is often a company´s most valuable asset. However, the increased collection and processing of personal data poses risks and challenges to the protection of EU citizens’ privacy and personal data. This paper is based on the conflict of interests between the protection of personal data in relation to companies’ interest of maximizing their profits and their ability to compete on markets in the digital economy. Against the backdrop of this conflict this paper aims to highlight the competitive legal significance of acquisition, collection and handling of personal data in the EU. The paper further examines the possibilities to, through the enforcement of EU competition law, balance these two conflicting interests, in order to enhance as well as increase the efficiency of EU data protection law.

Acquisition, collection and handling of personal data can amount to significant competitive advantages and can have a positive influence on a company’s market power in relation to several markets in the digital economy. If new entrants need access to certain data in order to compete on an equal footing with an incumbent service provider, such data may give rise to competition concerns such as barriers to entry and expansion. The Commission has not yet applied EU competition law in relation to companies’ acquisitions, collection or handling of personal data. In this paper, however, it is argued that EU competition law is able to impose restrictions to acquisition, collection and handling of personal data should it lead to economic harm on the internal market.

The paper underlines that competition law plays an important role in addressing the economic efficiencies that personal data can give rise to in the digital economy. By taking into account the special economic characteristics of personal data, as well as that of markets in which personal data and user data are key success factors, conditions for competitive and efficient markets in the digital economy are created. Efficient competition in input markets for data will also lead to an increase of the protection of EU citizens' personal data. Through the breaking up of concentrated markets, EU competition law will enhance the competitive climate and thus facilitate market entry and expansion of privacy-enhancing services. This will, consequently, increase individual choice with regard to privacy protection.

The paper further examines to what extent it is possible to take account of data protection in competition law assessments, through its capacity as a fundamental right, even where no substantial economic damage occurs on the internal market. The Commission has so far adopted a narrow interpretation of competition law, focusing on objective economic efficiencies that may arise from acquisition, collection and handling of personal data on the competitive internal market. However, this paper argues that there is a theoretical possibility to expand the narrow interpretation and allow data protection to be considered a competitive factor in competition law assessments. Such an application of EU competition law would enhance the protection of EU citizens’ personal data.

Yet another way to strengthen and render EU data protection more effective through the enforcement of EU competition law is to expand the traditional product market definition in respect of data. Under current competition law, it is only possible to define the relevant product market in relation to the final product or service. Since personal data and user data primarily are used as an input to improve and develop digital services, a relevant product market for data cannot be defined by current competition law standards. This paper presents an alternative model in which a separate input market for data is defined. By defining a separate product market for data it is possible to take account of its importance as an input for innovation and thereby properly take into account the effect an acquisition may have on future and related markets. In effect, this will create the conditions for healthy competition on the internal market, and enhance the protection of EU citizens' personal data. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Volny, Victoria LU
supervisor
organization
alternative title
Personal data as a currency in the digital economy - An analysis of the competitive legal significance of acquisition, collection and handling of personal data in the EU
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, Konkurrensrätt, personuppgifter, användardata, personuppgiftsskydd
language
Swedish
id
8875112
date added to LUP
2016-06-14 11:21:24
date last changed
2016-06-14 11:21:24
@misc{8875112,
 abstract   = {{The commercial value of personal data is now higher than ever before. In the digital economy, personal data is often a company´s most valuable asset. However, the increased collection and processing of personal data poses risks and challenges to the protection of EU citizens’ privacy and personal data. This paper is based on the conflict of interests between the protection of personal data in relation to companies’ interest of maximizing their profits and their ability to compete on markets in the digital economy. Against the backdrop of this conflict this paper aims to highlight the competitive legal significance of acquisition, collection and handling of personal data in the EU. The paper further examines the possibilities to, through the enforcement of EU competition law, balance these two conflicting interests, in order to enhance as well as increase the efficiency of EU data protection law.

Acquisition, collection and handling of personal data can amount to significant competitive advantages and can have a positive influence on a company’s market power in relation to several markets in the digital economy. If new entrants need access to certain data in order to compete on an equal footing with an incumbent service provider, such data may give rise to competition concerns such as barriers to entry and expansion. The Commission has not yet applied EU competition law in relation to companies’ acquisitions, collection or handling of personal data. In this paper, however, it is argued that EU competition law is able to impose restrictions to acquisition, collection and handling of personal data should it lead to economic harm on the internal market. 

The paper underlines that competition law plays an important role in addressing the economic efficiencies that personal data can give rise to in the digital economy. By taking into account the special economic characteristics of personal data, as well as that of markets in which personal data and user data are key success factors, conditions for competitive and efficient markets in the digital economy are created. Efficient competition in input markets for data will also lead to an increase of the protection of EU citizens' personal data. Through the breaking up of concentrated markets, EU competition law will enhance the competitive climate and thus facilitate market entry and expansion of privacy-enhancing services. This will, consequently, increase individual choice with regard to privacy protection.

The paper further examines to what extent it is possible to take account of data protection in competition law assessments, through its capacity as a fundamental right, even where no substantial economic damage occurs on the internal market. The Commission has so far adopted a narrow interpretation of competition law, focusing on objective economic efficiencies that may arise from acquisition, collection and handling of personal data on the competitive internal market. However, this paper argues that there is a theoretical possibility to expand the narrow interpretation and allow data protection to be considered a competitive factor in competition law assessments. Such an application of EU competition law would enhance the protection of EU citizens’ personal data.

Yet another way to strengthen and render EU data protection more effective through the enforcement of EU competition law is to expand the traditional product market definition in respect of data. Under current competition law, it is only possible to define the relevant product market in relation to the final product or service. Since personal data and user data primarily are used as an input to improve and develop digital services, a relevant product market for data cannot be defined by current competition law standards. This paper presents an alternative model in which a separate input market for data is defined. By defining a separate product market for data it is possible to take account of its importance as an input for innovation and thereby properly take into account the effect an acquisition may have on future and related markets. In effect, this will create the conditions for healthy competition on the internal market, and enhance the protection of EU citizens' personal data.}},
 author    = {{Volny, Victoria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin - En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU}},
 year     = {{2016}},
}