Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

God man för ensamkommande barn – ett ställföreträdarskap som fyller en god funktion?

Boeryd, Karin LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats syfte är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Uppsatsen tillämpar rättsdogmatisk metod. Syftet besvaras utifrån frågeställningar som ämnar ge svar om vilken rätt som föreligger till en ställföreträdare, vilken funktion den gode mannen har i förhållande till andra aktörer samt huruvida Sverige har ett system som garanterar att barnet tilldelas en så kallad god man.

Ett ensamkommande barn definieras som ett barn som vid ankomsten till ett land är skilt från båda sina föräldrar eller annan person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Internationella konventioner och... (More)
Föreliggande uppsats syfte är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Uppsatsen tillämpar rättsdogmatisk metod. Syftet besvaras utifrån frågeställningar som ämnar ge svar om vilken rätt som föreligger till en ställföreträdare, vilken funktion den gode mannen har i förhållande till andra aktörer samt huruvida Sverige har ett system som garanterar att barnet tilldelas en så kallad god man.

Ett ensamkommande barn definieras som ett barn som vid ankomsten till ett land är skilt från båda sina föräldrar eller annan person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Internationella konventioner och EU-rätten uppställer krav om att ensamkommande barn som vill söka asyl men som saknar rättshandlingsförmåga ska tilldelas en företrädare. Företrädaren ska hjälpa barnet med att söka asyl samt bistå i övriga frågor som rör barnets angelägenheter.

Personer under 18 år har enligt svensk rätt begränsad rättshandlingsförmåga, varför barnet behöver en ställföreträdare. För ett ensamkommande barn förordnas en god man som genom Lgeb tillskrivs rollen som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta gör den gode mannen till en central person då det är denne som ska och kan agera för barnets räkning. Övriga aktörer som är involverade under asylprocessen är Migrationsverket, socialnämnden i barnets anvisningskommun, ett offentligt biträde samt överförmyndaren i kommunen där barnet vistas. Den gode mannens uppgift är bland annat att stå i kontakt med dessa aktörer. Får barnet uppehållstillstånd upphör godmanskapet och en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas. Godmanskapet upphör även om barnet varaktigt lämnar Sverige.

Undersökningen visar att den gode mannens bestämmanderätt sträcker sig lika långt som för andra som är ställföreträdare för barn. I nuvarande lagstiftning föreligger brister ur rättssäkerhetssynpunkt framförallt vad gäller när en god man ska vara förordnad och vilken överförmyndare som är behörig att förordna ställföreträdaren. När en god man är förordnad garanterar systemet att en ställföreträdare finns för barnet, men osäkerhet föreligger kring hur lagen ska tolkas exempelvis om barnet flyttar till en annan kommun.

I uppsatsen framkommer det att skäl föreligger för lagstiftaren att se över den lagstiftning som anknyter till frågor om godmanskap för barn och att åtgärda föreliggande brister. Vidare argumenterar jag för att anledning finns att överväga huruvida godmanskap är den bästa lösningen för att tillgodose ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen. (Less)
Abstract
The aim with this essay is to investigate how Swedish law accommodate unaccompanied children with a representative during the asylum process and if asylum are approved.

Unaccompanied children are defined as children under 18 years of age who have been separated from both parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so. International conventions and legal documents issued by the EU require that unaccompanied children who want to apply for asylum, but who not are provided legal capacity, are to be given a representative. The representative shall help the child to apply for asylum and assist in other concerns regarding the child.

Persons who are below the age of 18 years are not... (More)
The aim with this essay is to investigate how Swedish law accommodate unaccompanied children with a representative during the asylum process and if asylum are approved.

Unaccompanied children are defined as children under 18 years of age who have been separated from both parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so. International conventions and legal documents issued by the EU require that unaccompanied children who want to apply for asylum, but who not are provided legal capacity, are to be given a representative. The representative shall help the child to apply for asylum and assist in other concerns regarding the child.

Persons who are below the age of 18 years are not provided legal capacity by Swedish law, which means that all children are in need of a representative. Unaccompanied children are given a custodian, in Swedish god man, who acts on a commission. The custodian exercises the custody and guardianship of the child. The custodian is an important person for the child since the custodian is the person who can make decisions for the child. Other actors involved during the asylum process are the Swedish Migration Agency, the social services in the municipality that are given the responsibility for the child during the asylum process, a public counsel and the municipal chief guardian in the municipality where the child stays. The custodian has the responsibility to stay in contact with these actors. The commission of the custodian is temporary. If the child is approved asylum the custodian’s commission will terminate and the child will have another guardian who remains until the child turns 18 years. The custodian’s commission does also terminate if the child leaves the country permanently.

The investigation shows that the role of the custodian is as comprehensive as for other representatives for children. The current legislation has shortages in the aspect of the principle of legal security. The law is vague concerning the rules of when the custodian is to be appointed and which municipal chief guardian who are to appoint the custodian. When the custodian is appointed the child is assured to have a representative during the asylum process, but still there can emerge questions for example regarding what happens if the child moves to another municipality.

The essay shows that reasons exist for the legislature to adjust the shortages in the legislation. There are also reasons to consider if the current system is the best solution to provide the unaccompanied child with a representative during the asylum process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boeryd, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
Custodian for unaccompanied children - a sufficient solution?
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, god man, ensamkommande barn
language
Swedish
id
8875195
date added to LUP
2016-06-17 14:33:59
date last changed
2016-06-17 14:33:59
@misc{8875195,
 abstract   = {The aim with this essay is to investigate how Swedish law accommodate unaccompanied children with a representative during the asylum process and if asylum are approved. 

Unaccompanied children are defined as children under 18 years of age who have been separated from both parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so. International conventions and legal documents issued by the EU require that unaccompanied children who want to apply for asylum, but who not are provided legal capacity, are to be given a representative. The representative shall help the child to apply for asylum and assist in other concerns regarding the child. 

Persons who are below the age of 18 years are not provided legal capacity by Swedish law, which means that all children are in need of a representative. Unaccompanied children are given a custodian, in Swedish god man, who acts on a commission. The custodian exercises the custody and guardianship of the child. The custodian is an important person for the child since the custodian is the person who can make decisions for the child. Other actors involved during the asylum process are the Swedish Migration Agency, the social services in the municipality that are given the responsibility for the child during the asylum process, a public counsel and the municipal chief guardian in the municipality where the child stays. The custodian has the responsibility to stay in contact with these actors. The commission of the custodian is temporary. If the child is approved asylum the custodian’s commission will terminate and the child will have another guardian who remains until the child turns 18 years. The custodian’s commission does also terminate if the child leaves the country permanently.

The investigation shows that the role of the custodian is as comprehensive as for other representatives for children. The current legislation has shortages in the aspect of the principle of legal security. The law is vague concerning the rules of when the custodian is to be appointed and which municipal chief guardian who are to appoint the custodian. When the custodian is appointed the child is assured to have a representative during the asylum process, but still there can emerge questions for example regarding what happens if the child moves to another municipality. 

The essay shows that reasons exist for the legislature to adjust the shortages in the legislation. There are also reasons to consider if the current system is the best solution to provide the unaccompanied child with a representative during the asylum process.},
 author    = {Boeryd, Karin},
 keyword   = {förvaltningsrätt,god man,ensamkommande barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {God man för ensamkommande barn – ett ställföreträdarskap som fyller en god funktion?},
 year     = {2016},
}