Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integrationens Tvetydighed : en retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.

Jensen, Alexander Stevns LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Integrationens tvetydighet: En retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter.
Författare: Alexander Stevns Jensen
Handledare: Rouzbeh Parsi

Denna studie undersöker hur debatten om integration fördes mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter fram till underskriften av trepartsavtalet om arbetsmarknadsintegration den 17 mars i år. Med syfte att urskilja hur debatten om arbetsmarknadsintegration fördes, med avstamp i framing-teori samt en retorisk analys av aktörernas uttalanden på deras respektive hemsidor, besvarar studien hur idén om god integration framställs av aktörerna, hur begreppet flykting konstrueras och under vilka... (More)
Titel: Integrationens tvetydighet: En retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter.
Författare: Alexander Stevns Jensen
Handledare: Rouzbeh Parsi

Denna studie undersöker hur debatten om integration fördes mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter fram till underskriften av trepartsavtalet om arbetsmarknadsintegration den 17 mars i år. Med syfte att urskilja hur debatten om arbetsmarknadsintegration fördes, med avstamp i framing-teori samt en retorisk analys av aktörernas uttalanden på deras respektive hemsidor, besvarar studien hur idén om god integration framställs av aktörerna, hur begreppet flykting konstrueras och under vilka retoriska förutsättningar avtalet förhandlades fram. Studien drar slutsatsen att samtliga aktörer ser arbetsmarknaden som det primära verktyget för "god integration". Samtidigt definieras arbetsmarknaden brett som den huvudsakliga källan till dansk kultur och livsstil. Utöver detta påvisas att konstruktionen av flyktingen har en inbyggd tvetydighet, som är både inkluderande och exkluderande. Inkluderande, i och med att idén bakom integration är att förena flyktingar med den danska befolkningen. Exkluderande, då det i betydelsen av förena ligger ett "vi" kontra "de" perspektiv, där flyktingen konstrueras som en social fara och som en kategori som är "något annat" än "dansken". Till sist visar undersökningen av logotyper att en stor del av de argument som avtalet bygger på är entymemer där premisserna är antingen uteslutna eller underförstådda. Detta är problematiskt då det betyder att avtalet har slutits baserat på argument som inte har något logiskt sammanhang. Studien kan därmed, förutom ett kritiskt perspektiv på en helt nytt danskt avtal, bidra med att sätta fokus på hur viktigt det är att reflektera över språket, över aktörer i samhället och över sin egen förståelse och uppfattning av verkligheten. (Less)
Abstract (Danish)
Titel: Integrationens tvetydighed: En retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.
Forfatter: Alexander Stevns Jensen
Vejleder: Rouzbeh Parsi

Dette studie undersøger, hvordan debatten om integration førtes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter op til underskrivelsen af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration den 17. marts i år. Med formålet et afdække, hvorledes debatten om arbejdsmarkedsintegration førtes, med afsæt i framing-teori og en retorisk analyse af aktørernes udtalelser på deres respektive hjemmesider, svarer studiet på, hvordan idéen om god integration frames af aktørerne, hvordan begrebet flygtning konstrueres og under... (More)
Titel: Integrationens tvetydighed: En retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.
Forfatter: Alexander Stevns Jensen
Vejleder: Rouzbeh Parsi

Dette studie undersøger, hvordan debatten om integration førtes mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter op til underskrivelsen af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration den 17. marts i år. Med formålet et afdække, hvorledes debatten om arbejdsmarkedsintegration førtes, med afsæt i framing-teori og en retorisk analyse af aktørernes udtalelser på deres respektive hjemmesider, svarer studiet på, hvordan idéen om god integration frames af aktørerne, hvordan begrebet flygtning konstrueres og under hvilke retoriske forudsætninger, aftalen er forhandlet på plads. Studiet konkluderer, at samtlige aktører ser arbejdsmarkedet som det primære værktøj for ”god integration”. Samtidigt defineres netop arbejdsmarkedet bredt hos aktørerne som kultur og samfundsbærer. Det findes desuden, at flygtningens konstruering har en indbygget tvetydighed, der er både inkluderende og ekskluderende. Inkluderende på det sæt, at integration vil sige, at forene flygtninge med den danske befolkningsgruppe. Ekskluderende, da der i betydningen forene, ligger et ”os” versus ”dem” perspektiv, hvor flygtningen konstrueres som en social fare og som en kategori, der er ”noget andet” end ”danskeren”. Sidst viser undersøgelsen af logos, at en stor del af de argumenter, som aftalen bygger på, består af entymemer, hvor præmisserne er udeladte eller underforståede. Det er problematisk, da det betyder, at den aftale, der er leveret, er indgået med argumenter, der ikke har nogen videre logisk sammenhæng. Studiet kan da, foruden et kritisk perspektiv på en helt ny dansk politisk aftale, bidrage med at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at reflektere over sproget, over de aktører, der, i demokratiske samfund, agerer i vores sted og over vores egen forståelse og virkelighedsopfattelse. (Less)
Abstract
Title: The Ambiguity of Integration: A rhetorical analysis of the three-part negotiations (2016) about labor market integration between the Danish Government and the agents of the Labor Market.
Author: Alexander Stevns Jensen
Supervisor: Rouzbeh Parsi

This study investigates how the debate about integration was negotiated between the Danish Government and the agents of the Labor Market during the three-part negotiations that ended with an agreement on March 17th this year. With the aim of identifying just how the debate about labor market integration was made, using framing-theory as well as a rhetorical analysis of statements taken from the agents’ websites, this study aims to answer the questions; how the idea of “good integration”... (More)
Title: The Ambiguity of Integration: A rhetorical analysis of the three-part negotiations (2016) about labor market integration between the Danish Government and the agents of the Labor Market.
Author: Alexander Stevns Jensen
Supervisor: Rouzbeh Parsi

This study investigates how the debate about integration was negotiated between the Danish Government and the agents of the Labor Market during the three-part negotiations that ended with an agreement on March 17th this year. With the aim of identifying just how the debate about labor market integration was made, using framing-theory as well as a rhetorical analysis of statements taken from the agents’ websites, this study aims to answer the questions; how the idea of “good integration” is framed, how the concept of the refugee is constructed, and under what rhetorical circumstances, the agreement is negotiated. The study concludes, that each of the agents sees the Labor Market as the primary tool for “good integration”. At the same time the Labor Market is widely defined as the main source to Danish culture and lifestyle. Other findings are that the construction of the refugee has a built-in ambiguity with both an including and excluding character. Including, because the idea of integrating is to unite refugees with the Danish population. Excluding, since there, in the meaning of unite, lies an “us” versus “them” perspective where the refugee is constructed as a social danger as well as a category that is “something else” than “the Dane”. Finally the investigation of logos shows, that much of the debate’s arguments are made from enthymemes, where the premises are either left out or presumed. This is problematic because it means that the agreement has been made with arguments that have no logical consistency. Next to a critical perspective upon a whole new Danish political agreement, the study can contribute with highlighting the importance of people reflecting about the language, about the agents of society, and about their own understanding and perceptions of reality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Alexander Stevns LU
supervisor
organization
alternative title
The Ambiguity of Integration : a rhetorical analysis of the three-part negotiations (2016) about labor market integration between the Danish Government and the agents of the Labor Market.
Integrationens tvetydighet : en retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter.
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The Danish Model, Socialkonstruktionisme, Flygtninge, Det Danske Arbejdsmarked, Trepartsforhandlinger, Den Danske Model, Mänskliga rättigheter, Human rights, Three Part Negotiations, The Danish Labor Market, Democracy, Refugees, Politics, Rhetoric, Social Constructionism, Den Danska Modellen, Trepartsförhandlingar, Den Danska Arbetsmarknaden, Demokrati, Flyktingar, Integration, Politik, Retorik, Socialkonstruktionism, Framing
language
Danish
id
8875553
date added to LUP
2016-08-11 08:35:53
date last changed
2016-08-11 08:35:53
@misc{8875553,
 abstract   = {{Title: The Ambiguity of Integration: A rhetorical analysis of the three-part negotiations (2016) about labor market integration between the Danish Government and the agents of the Labor Market. 
Author: Alexander Stevns Jensen
Supervisor: Rouzbeh Parsi

This study investigates how the debate about integration was negotiated between the Danish Government and the agents of the Labor Market during the three-part negotiations that ended with an agreement on March 17th this year. With the aim of identifying just how the debate about labor market integration was made, using framing-theory as well as a rhetorical analysis of statements taken from the agents’ websites, this study aims to answer the questions; how the idea of “good integration” is framed, how the concept of the refugee is constructed, and under what rhetorical circumstances, the agreement is negotiated. The study concludes, that each of the agents sees the Labor Market as the primary tool for “good integration”. At the same time the Labor Market is widely defined as the main source to Danish culture and lifestyle. Other findings are that the construction of the refugee has a built-in ambiguity with both an including and excluding character. Including, because the idea of integrating is to unite refugees with the Danish population. Excluding, since there, in the meaning of unite, lies an “us” versus “them” perspective where the refugee is constructed as a social danger as well as a category that is “something else” than “the Dane”. Finally the investigation of logos shows, that much of the debate’s arguments are made from enthymemes, where the premises are either left out or presumed. This is problematic because it means that the agreement has been made with arguments that have no logical consistency. Next to a critical perspective upon a whole new Danish political agreement, the study can contribute with highlighting the importance of people reflecting about the language, about the agents of society, and about their own understanding and perceptions of reality.}},
 author    = {{Jensen, Alexander Stevns}},
 language   = {{dan}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Integrationens Tvetydighed : en retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.}},
 year     = {{2016}},
}