Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sekretessmarkering - Konsekvenser vid en vårdnadstvist?

Hagberg, Jenny LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om sekretessmarkering som omfattar barn då sekretessmarkeringen är tillkommen med anledning av barnets andra förälder/vårdnadshavare. Uppgifter om hot och våld är i studien inte styrkta genom dom. Arbetet rör sig inom fälten familjerätt – offentlig rätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekter och konsekvenser av en sekretessmarkering. Är gemensam vårdnad och umgänge möjligt vid sekretessmarkering? Arbetet belyser även åtgärden som sådan: vad krävs för att få en sekretessmarkering och vilken delaktighet och insyn har den som är skäl till sekretessmarkeringen i utredningen inför beslutet? Frågeställningar är också huruvida åtgärden är rättssäker och varför sekretessmarkeringsförfarandet inte har lagstadgats.... (More)
Uppsatsen handlar om sekretessmarkering som omfattar barn då sekretessmarkeringen är tillkommen med anledning av barnets andra förälder/vårdnadshavare. Uppgifter om hot och våld är i studien inte styrkta genom dom. Arbetet rör sig inom fälten familjerätt – offentlig rätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekter och konsekvenser av en sekretessmarkering. Är gemensam vårdnad och umgänge möjligt vid sekretessmarkering? Arbetet belyser även åtgärden som sådan: vad krävs för att få en sekretessmarkering och vilken delaktighet och insyn har den som är skäl till sekretessmarkeringen i utredningen inför beslutet? Frågeställningar är också huruvida åtgärden är rättssäker och varför sekretessmarkeringsförfarandet inte har lagstadgats. Uppsatsen bygger på rättsdogmatisk metod med studier av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Två pappor med erfarenhet av sekretessmarkering är intervjuade för att belysa verkningar av åtgärden i praktiken. En intervju är gjord med handläggare på Skatteverkets rättsavdelning.

Slutsatsen är att en sekretessmarkering kan, men inte alltid får konsekvenser för bedömningen av vårdnad och umgänge. Vårdnadsutredaren och rätten tycks, som erforderligt, göra en självständig riskbedömning. Det konstateras att arbetet med riskbedömningar behöver utvecklas mer. Uppsatsförfattarens bedömning är att frågan om sekretessmarkerade uppgifter i folkbokföringen borde regleras tydligare, att åtgärden kan få omfattande konsekvenser för barnet och att det kan ifrågasättas om inte åtgärden borde anses falla under begreppet myndighetsutövning med de myndighetsliknande former som förfarandet har. Författarens bedömning är att förfarandet idag inte är rättssäkert utifrån allmänna rättsprinciper om att inte få dömas ohörd och rätten att informeras om och kunna bemöta anklagelser och påståenden. (Less)
Abstract
The thesis is examining classified personal data within the national registration, ”Sekretessmarkering”, when it includes children and what consequences that might have in a legal process concerning custody. The thesis is within the fields of family law - public law. The purpose of the thesis is to examine the effects and consequences of such a classification. Is joint custody and access rights possible when a
classification has been made concerning the child?
The work also sheds light on the action itself: what is required to obtain a classification and what are the tools for participation and transparency towards ”the threathening part”, regarding access to the investigation that leads to the decision?
Information about threats and... (More)
The thesis is examining classified personal data within the national registration, ”Sekretessmarkering”, when it includes children and what consequences that might have in a legal process concerning custody. The thesis is within the fields of family law - public law. The purpose of the thesis is to examine the effects and consequences of such a classification. Is joint custody and access rights possible when a
classification has been made concerning the child?
The work also sheds light on the action itself: what is required to obtain a classification and what are the tools for participation and transparency towards ”the threathening part”, regarding access to the investigation that leads to the decision?
Information about threats and violence are not substantiated by judgment in this study. The thesis also examines whether the measure is motivated as legal certainty and why ”sekretessmarkering” procedure has not been regulated in law.
The thesis is based on a dogmatic approach to the study of law, preparation, practice and doctrine. Two fathers have been interviewed to illustrate the effects of the measure in practice. An interview is made with a person from the legal department of the national registration.
The conclusion is that classification can, but does not always have implications for the assessment of custody and access rights. Custody investigators and the judge seem, as necessary, to make an independent risk assessment. The author believes that the issue of confidentiality marked data in the population register should be regulated more clearly, that the measure could have widespread consequences for the child and
that it can be questioned whether the measure should be considered to fall under the concept of authority. The author believes that the process today is not sufficiently guaranteeing general principles of rights as to the right to be informed of and able to respond to accusations and allegations (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagberg, Jenny LU
supervisor
organization
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
8875690
date added to LUP
2018-02-26 13:59:30
date last changed
2018-02-26 13:59:30
@misc{8875690,
 abstract   = {The thesis is examining classified personal data within the national registration, ”Sekretessmarkering”, when it includes children and what consequences that might have in a legal process concerning custody. The thesis is within the fields of family law - public law. The purpose of the thesis is to examine the effects and consequences of such a classification. Is joint custody and access rights possible when a
classification has been made concerning the child?
The work also sheds light on the action itself: what is required to obtain a classification and what are the tools for participation and transparency towards ”the threathening part”, regarding access to the investigation that leads to the decision?
Information about threats and violence are not substantiated by judgment in this study. The thesis also examines whether the measure is motivated as legal certainty and why ”sekretessmarkering” procedure has not been regulated in law.
The thesis is based on a dogmatic approach to the study of law, preparation, practice and doctrine. Two fathers have been interviewed to illustrate the effects of the measure in practice. An interview is made with a person from the legal department of the national registration.
The conclusion is that classification can, but does not always have implications for the assessment of custody and access rights. Custody investigators and the judge seem, as necessary, to make an independent risk assessment. The author believes that the issue of confidentiality marked data in the population register should be regulated more clearly, that the measure could have widespread consequences for the child and
that it can be questioned whether the measure should be considered to fall under the concept of authority. The author believes that the process today is not sufficiently guaranteeing general principles of rights as to the right to be informed of and able to respond to accusations and allegations},
 author    = {Hagberg, Jenny},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sekretessmarkering - Konsekvenser vid en vårdnadstvist?},
 year     = {2016},
}