Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Privat pensionssparande och finansiell förmåga - En jämförelse mellan bankpersonal och allmänheten

Andersson, Nina LU and Bengtsson, Teresia LU (2016) NEKN05 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Pension är något som berör alla, trots detta så väljer många individer att skjuta på de beslut och investeringar som rör pensionssparande. Pensionsval skapar ångest och oro hos många människor. Tyvärr underlättar inte de komplexa valmöjligheterna denna process. Denna uppsats undersöker därför om individers förståelse om finansiell information påverkar de beslut som tas. Uppsatsen har även valt att inrikta sig på hur det privata pensionssparandet förändras i samband med de nyligen förändrade reglerna för avdragsgillt individuellt pensionssparande (IPS).
För att undersöka om en högre finansiell förmåga påverkar de beslut som tas har två enkätundersökningar utformats. Frågorna i de två undersökningarna är identiska däremot skiljer sig... (More)
Pension är något som berör alla, trots detta så väljer många individer att skjuta på de beslut och investeringar som rör pensionssparande. Pensionsval skapar ångest och oro hos många människor. Tyvärr underlättar inte de komplexa valmöjligheterna denna process. Denna uppsats undersöker därför om individers förståelse om finansiell information påverkar de beslut som tas. Uppsatsen har även valt att inrikta sig på hur det privata pensionssparandet förändras i samband med de nyligen förändrade reglerna för avdragsgillt individuellt pensionssparande (IPS).
För att undersöka om en högre finansiell förmåga påverkar de beslut som tas har två enkätundersökningar utformats. Frågorna i de två undersökningarna är identiska däremot skiljer sig målgrupperna åt. Den första enkätundersökningen riktar sig till bankpersonal eftersom de ansvarar och ger råd om sparande och placeringar och de bör därför ha högre kunskap inom finans. Den andra undersökningen besvarades av en kontrollgrupp som var avsedd att representera den svenska allmänheten. Utöver enkätundersökningen diskuteras även teorier för att ge möjliga förklaringar till individers beslutsfattande. Uppsatsen jämför dessutom resultatet med tidigare forskning som gjort inom området.
De resultat som påträffades analyserades sedan med hjälp av deskriptiv statistik och OLS regressionsanalyser. Det påträffade resultatet gällande beslutsfattande stämde generellt överens med det som funnits i tidigare forskning. Resultat visade att individer med hög finansiell förmåga tenderar att planera sin pension i högre utsträckning. Svaren från undersökningen visade att vid en sänkt skattesubvention valde individerna att ändrade till en annan typ av sparande men att nivån på sparande oftast förblev oförändrad.
Resultatet i undersökningen visade också på en viss skillnad mellan bankpersonal och kontrollgruppen. Bankpersonal visade en högre finansiell förmåga, en lägre riskaversion samt större andel pensionssparare jämfört med kontrollgruppen. Vad gäller IPS så hade näst intill all bankpersonal (0,9 procent) avslutat alla nyinsättningar till IPS medan det fortfarande fanns 11,3 procent av kontrollgruppen som sparar inom IPS. (Less)
Popular Abstract
Retirement is something that affects everyone, but even so, many individuals tend to postpone the investments and decisions concerning retirement savings. Pension planning creates anxiety and concern for many individuals and complex choices do not facilitate this process. This thesis examines whether individuals' understanding of financial information is affecting the decisions they make. It also focuses on how private pension savings are changing in connection with the recently changed rules for tax-deductions of individual pension savings (IPS) in Sweden.
To investigate whether a higher financial literacy affects the decisions individuals take, two surveys has been made. The two studies have identical questions but the target groups are... (More)
Retirement is something that affects everyone, but even so, many individuals tend to postpone the investments and decisions concerning retirement savings. Pension planning creates anxiety and concern for many individuals and complex choices do not facilitate this process. This thesis examines whether individuals' understanding of financial information is affecting the decisions they make. It also focuses on how private pension savings are changing in connection with the recently changed rules for tax-deductions of individual pension savings (IPS) in Sweden.
To investigate whether a higher financial literacy affects the decisions individuals take, two surveys has been made. The two studies have identical questions but the target groups are different. The first survey was distributed to bank employees since they are responsible and offer advice on savings and investments and should therefore have greater knowledge in finance. The second survey was answered by a control group which was intended to represent the Swedish population in general. In addition the survey also discussed theories to provide possible explanations for individual decision making. The paper compares the results with previous research done in the field.
The results found were analyzed using descriptive statistics and OLS regressions. For individuals in general, the results matched with the results found in previous research. The results indicate that individuals with high financial capacity planned their retirement to a greater extent. Responses from the survey also showed that at a reduced tax subsidy, the individuals changed to another type of savings, but the level of savings were likely to remain unchanged.
The results from the survey showed a difference between bank employees and the control group. Bank employees showed a greater financial capacity, greater proportion of retirement plans and lower risk aversion compared to the control group. As for the IPS, only a few respondents of the bank employees (0.9 percent) were still making new deposits to the IPS, while there was 11.3 percent of the control group who still saves in the IPS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Nina LU and Bengtsson, Teresia LU
supervisor
organization
course
NEKN05 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Beslutsfattande, Finansiell förmåga, Pensionsval
language
Swedish
id
8876002
date added to LUP
2016-06-22 13:17:05
date last changed
2016-06-22 13:17:05
@misc{8876002,
 abstract   = {Pension är något som berör alla, trots detta så väljer många individer att skjuta på de beslut och investeringar som rör pensionssparande. Pensionsval skapar ångest och oro hos många människor. Tyvärr underlättar inte de komplexa valmöjligheterna denna process. Denna uppsats undersöker därför om individers förståelse om finansiell information påverkar de beslut som tas. Uppsatsen har även valt att inrikta sig på hur det privata pensionssparandet förändras i samband med de nyligen förändrade reglerna för avdragsgillt individuellt pensionssparande (IPS).
För att undersöka om en högre finansiell förmåga påverkar de beslut som tas har två enkätundersökningar utformats. Frågorna i de två undersökningarna är identiska däremot skiljer sig målgrupperna åt. Den första enkätundersökningen riktar sig till bankpersonal eftersom de ansvarar och ger råd om sparande och placeringar och de bör därför ha högre kunskap inom finans. Den andra undersökningen besvarades av en kontrollgrupp som var avsedd att representera den svenska allmänheten. Utöver enkätundersökningen diskuteras även teorier för att ge möjliga förklaringar till individers beslutsfattande. Uppsatsen jämför dessutom resultatet med tidigare forskning som gjort inom området.
De resultat som påträffades analyserades sedan med hjälp av deskriptiv statistik och OLS regressionsanalyser. Det påträffade resultatet gällande beslutsfattande stämde generellt överens med det som funnits i tidigare forskning. Resultat visade att individer med hög finansiell förmåga tenderar att planera sin pension i högre utsträckning. Svaren från undersökningen visade att vid en sänkt skattesubvention valde individerna att ändrade till en annan typ av sparande men att nivån på sparande oftast förblev oförändrad.
Resultatet i undersökningen visade också på en viss skillnad mellan bankpersonal och kontrollgruppen. Bankpersonal visade en högre finansiell förmåga, en lägre riskaversion samt större andel pensionssparare jämfört med kontrollgruppen. Vad gäller IPS så hade näst intill all bankpersonal (0,9 procent) avslutat alla nyinsättningar till IPS medan det fortfarande fanns 11,3 procent av kontrollgruppen som sparar inom IPS.},
 author    = {Andersson, Nina and Bengtsson, Teresia},
 keyword   = {Beslutsfattande,Finansiell förmåga,Pensionsval},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Privat pensionssparande och finansiell förmåga - En jämförelse mellan bankpersonal och allmänheten},
 year     = {2016},
}