Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prövningsramen i detaljplanemål i PBL

Tinggren Göthe, Marie LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Förvaltningsprocessrätt är en sammanfattande beteckning på de föreskrifter och principer som gäller vid beslutsfattandet inom förvaltningsrättsskipningen. Det som styr vad en prövning får och ska avse är den så kallade prövningsramen. I förvaltningsprocessen är det 29 och 30 §§ FPL, som reglerar yrkande och grunder som tillsammans konstituerar prövningsramen. Utöver FPL finns det även en mängd specialförfattningar med egna regler för överprövning, varav PBL är en av dessa.
När en kommun fattat ett beslut om en detaljplan så kan beslutet överklagas till mark-och miljödomstol enligt ett särskilt rättsprövningsinstitut i PBL 13 kap. 17 §. Uppsatsens syfte är att undersöka prövningsramen i denna paragraf. PBL styrs dels av det kommunala... (More)
Förvaltningsprocessrätt är en sammanfattande beteckning på de föreskrifter och principer som gäller vid beslutsfattandet inom förvaltningsrättsskipningen. Det som styr vad en prövning får och ska avse är den så kallade prövningsramen. I förvaltningsprocessen är det 29 och 30 §§ FPL, som reglerar yrkande och grunder som tillsammans konstituerar prövningsramen. Utöver FPL finns det även en mängd specialförfattningar med egna regler för överprövning, varav PBL är en av dessa.
När en kommun fattat ett beslut om en detaljplan så kan beslutet överklagas till mark-och miljödomstol enligt ett särskilt rättsprövningsinstitut i PBL 13 kap. 17 §. Uppsatsens syfte är att undersöka prövningsramen i denna paragraf. PBL styrs dels av det kommunala planmonopolet, som tillskriver kommunerna beslutanderätt att styra i lokala markanvändningsfrågor, dels av att kommunen måste beakta allmänna och enskilda intressen vid detaljplaneläggning. Dessa aspekter påverkar domstolens möjlighet att beakta sakfrågan i målet när en detaljplan överklagas i PBL 13 kap. 17 §.
När en kommun har fattat ett beslut som grundar sig på det kommunala planmonopolet har kommunen mycket handlingsutrymme, varpå prövningens vidd för domstolen minskar. Detta beror på att domstolen inte kan göra sakprövningar i frågor som är av politisk karaktär. Rörande andra beslut som kommunen har fattat och som rör vissa allmänna intressen, så gäller här på motsatt vis att prövningsramen vidgas för domstolen. Den lagtekniska konstruktionen påverkar vad en enskild kan anföra till stöd för sin talan i domstol. Detta belyses utifrån mark-och miljödomstolens avgöranden. Avslutningsvis förs en diskussion om PBL 13 kap. 17§ är ändamålsenlig. Författaren kommer fram till att med tanke på alla de aspekter som ska beaktas så är lagregleringen adekvat. Det är svårt att finna en annan lämplig prövningsform. Ur en rättssäkerhetsaspekt råder det dock brist på förutsebarhet i domstolspraxis. (Less)
Abstract (Swedish)
The procedure within the administrative field of law is ruled by norms and principles. The framework governing differs from the procedural law in civil court. The grounds for administrative claims and appeal are established in 29 and 30 §§ FPL. There are also a number of other procedural laws with their own rules for appeals, to which FPL is subsidiary. Amongst the other laws is the law that regulates constructing – PBL. When a municipality makes a decision to build in a certain area, an appeal to a special court of land and environmental issues, the mark-och miljödomstol, can be made according to PBL chapter 13 § 17.

Purpose of the thesis is to examine the judicial framework that governs the proceeding in PBL. It is the assigned task... (More)
The procedure within the administrative field of law is ruled by norms and principles. The framework governing differs from the procedural law in civil court. The grounds for administrative claims and appeal are established in 29 and 30 §§ FPL. There are also a number of other procedural laws with their own rules for appeals, to which FPL is subsidiary. Amongst the other laws is the law that regulates constructing – PBL. When a municipality makes a decision to build in a certain area, an appeal to a special court of land and environmental issues, the mark-och miljödomstol, can be made according to PBL chapter 13 § 17.

Purpose of the thesis is to examine the judicial framework that governs the proceeding in PBL. It is the assigned task of the municipality to plan the constructing within the municipality. The municipality has monopoly on the planning and to govern local matters concerning how to use the land area in the municipality. The municipality must respect public interests as well as individual interests when planning. These aspects effect the possibilities for the court to make a decision on the merits when an appeal is made according to PBL chapter 13 § 17.

When a municipality has made a decision based on the municipal planning monopoly, it has considerable scope for action, which on the other hand gives the court limited capacity to act. This due to the fact that the court cannot try a case that derives from a decision based on issues of political nature made by the municipality. On the contrary, decisions made by the municipality that concern public interests without involving political aspects, such as environmental matters, give the court a widen capacity for action. The legal structure of PBL affects the individual’s possibilities to invoke a certain enactment depending on which interest the enactment is based on. These problems are illustrated in the thesis by precedents. Finally, an analysis about whether or not the paragraph is fit for purpose is presented in the last chapter. The author concludes that on the ground of all aspects that must be taken in consideration, the legal regulation in chapter 13 § 17 PBL is adequate. Though, in order to ensure legal certainty, the court should strive to interpret the law in a more consistent way. Today there is a lack of predictability in the practice of the court. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tinggren Göthe, Marie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, prövningsram, PBL, förvaltningsprocessrätt
language
Swedish
id
8876413
date added to LUP
2016-09-09 11:37:51
date last changed
2016-09-09 11:37:51
@misc{8876413,
 abstract   = {The procedure within the administrative field of law is ruled by norms and principles. The framework governing differs from the procedural law in civil court. The grounds for administrative claims and appeal are established in 29 and 30 §§ FPL. There are also a number of other procedural laws with their own rules for appeals, to which FPL is subsidiary. Amongst the other laws is the law that regulates constructing – PBL. When a municipality makes a decision to build in a certain area, an appeal to a special court of land and environmental issues, the mark-och miljödomstol, can be made according to PBL chapter 13 § 17. 

Purpose of the thesis is to examine the judicial framework that governs the proceeding in PBL. It is the assigned task of the municipality to plan the constructing within the municipality. The municipality has monopoly on the planning and to govern local matters concerning how to use the land area in the municipality. The municipality must respect public interests as well as individual interests when planning. These aspects effect the possibilities for the court to make a decision on the merits when an appeal is made according to PBL chapter 13 § 17. 

When a municipality has made a decision based on the municipal planning monopoly, it has considerable scope for action, which on the other hand gives the court limited capacity to act. This due to the fact that the court cannot try a case that derives from a decision based on issues of political nature made by the municipality. On the contrary, decisions made by the municipality that concern public interests without involving political aspects, such as environmental matters, give the court a widen capacity for action. The legal structure of PBL affects the individual’s possibilities to invoke a certain enactment depending on which interest the enactment is based on. These problems are illustrated in the thesis by precedents. Finally, an analysis about whether or not the paragraph is fit for purpose is presented in the last chapter. The author concludes that on the ground of all aspects that must be taken in consideration, the legal regulation in chapter 13 § 17 PBL is adequate. Though, in order to ensure legal certainty, the court should strive to interpret the law in a more consistent way. Today there is a lack of predictability in the practice of the court.},
 author    = {Tinggren Göthe, Marie},
 keyword   = {förvaltningsrätt,prövningsram,PBL,förvaltningsprocessrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prövningsramen i detaljplanemål i PBL},
 year     = {2016},
}