Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energieffektivisering av befintliga fastigheter och nyproduktion

Milton, Freja LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Bostäder och lokaler utgör 39 % av Sveriges totala energiomsättning. Enligt EU-direktiv; ”Direktivet om Energieffektivisering”, 2012/27/EU ska energiomsättningen i
fastigheter minska med 20 % fram till år 2020. För att detta mål ska kunna nås behöver befintliga fastigheter och nyproduktion börja energioptimeras. I befintliga byggnader görs detta genom en energikartläggning följt av en energieffektivisering. Vid nyproduktion bör omfattande energiberäkningar ingå för att slutprodukten ska bli så energieffektiv som möjligt.

I detta arbete har två objekt undersökts och energioptimerats. Objekt 1, Ehrenberg är en nybyggnation av studentlägenheter som ska byggas i Lund. Energiberäkningar
har utförts på detta objekt. Studien visade att... (More)
Bostäder och lokaler utgör 39 % av Sveriges totala energiomsättning. Enligt EU-direktiv; ”Direktivet om Energieffektivisering”, 2012/27/EU ska energiomsättningen i
fastigheter minska med 20 % fram till år 2020. För att detta mål ska kunna nås behöver befintliga fastigheter och nyproduktion börja energioptimeras. I befintliga byggnader görs detta genom en energikartläggning följt av en energieffektivisering. Vid nyproduktion bör omfattande energiberäkningar ingå för att slutprodukten ska bli så energieffektiv som möjligt.

I detta arbete har två objekt undersökts och energioptimerats. Objekt 1, Ehrenberg är en nybyggnation av studentlägenheter som ska byggas i Lund. Energiberäkningar
har utförts på detta objekt. Studien visade att bostadshuset redan i projekteringsstadiet kunde energieffektiviseras. Ehrenberg skulle kunna optimeras med
35 %. Energioptimering i planeringsstadiet kan med fördel göras då fastigheten är en tom spelplan där system och material enkelt kan byta ut.

Objekt 2 är en befintlig fastighet på Södergatan i Malmö. Fastigheten beskrivs ut efter 3 fall. Fall 1 redogör för dåtiden, hur energiförbrukningen har sett ut, fall 2 beskriver nutiden, hur energiomsättningen ser ut idag och fall 3 beskriver framtiden, d.v.s. fastighetens framtida energiförbrukning. Huset är kulturmärkt vilket betyder att utsidan inte får förändras. Genom att endast effektivisera ventilationen har energiförbrukning minskat med 14 % (fall 2), om vidare optimering av ventilation skulle göras (fall 3), skulle fastigheten totalt kunna spara upp till 38 % av den totala energiomsättningen i fall 1. Ventilationen har optimerats genom att installera nya moderna ventilationsaggregat med återvinning. Optimeringen skulle kunna ske genom att göra byggnaden behovsstyrd och ersätta ytterligare gamla aggregat utan återvinning (fall 3).

Genom att samordna och börja se byggnaden som ett system kan mycket energi sparas. Energieffektivisering medför ett stort mervärde förutom att minska
användning av energi och naturresurser som i sin tur bidrar till bland annat lägre koldioxidutsläpp leder det även till bättre ekonomi och inneklimat i fastigheten.
Energieffektivisering är en win-win situation för alla! (Less)
Abstract
Today, residential and facilities represents 39 % of Sweden’s total energy turnover. According to EU directives; "The Directive on Energy Efficiency", 2012/27 / EU the energy turnover shall decrease by 20 % until 2020. To achieve this goal, the existing properties and new construction need to be energy optimized. In existing buildings this is done by an energy audit followed by energy efficiency. In new construction, substantial energy calculations should be included, so that the final product will be as energy efficient as possible.
In this study two objects have been investigated and energy optimized. Object 1, Ehrenberg is a new production of student apartments that will be built in Lund. Energy calculations has been done and the study... (More)
Today, residential and facilities represents 39 % of Sweden’s total energy turnover. According to EU directives; "The Directive on Energy Efficiency", 2012/27 / EU the energy turnover shall decrease by 20 % until 2020. To achieve this goal, the existing properties and new construction need to be energy optimized. In existing buildings this is done by an energy audit followed by energy efficiency. In new construction, substantial energy calculations should be included, so that the final product will be as energy efficient as possible.
In this study two objects have been investigated and energy optimized. Object 1, Ehrenberg is a new production of student apartments that will be built in Lund. Energy calculations has been done and the study showed that already in the planning stage, the residential can be made energy efficient. Ehrenberg can be energy optimized by up to 35 %. Energy optimization in the planning stage can advantageously be made when the property is an empty playing field, where systems and materials easily can be replaced.
Object 2 is an existing real estate which is located on Södergatan in Malmö. The real estate will be described in three different cases. Case 1 describing the past energy turnover. Case 2 showing the present energy turnover and case 3 will describe the future energy turnover. The building is culture-listed and therefore the outside of the house should be conserved, only the inside and the buildings system can be optimized. Only by improving the efficiency of the ventilation, energy consumption has fallen by 14 % in case 2. If further energy optimization of ventilation would be made in case 3, the property would be able to save up to 38 % of the total energy consumption compared to case 1. Ventilation has been optimized by installing new modern ventilation systems with heat recycling. In case 3 the energy optimization will consist of making the building controlled by the needs of the ventilation and by changing further ventilation units to modern ones with heat recycling.
By coordinating and beginning to see the building as one system much energy could be saved. Energy efficiency offers a significant added value in addition to reducing the use of energy and natural resources, which in turn contributes to lower carbon emissions. Energy efficiency also leads to a better economy and indoor climate in the property. Energy efficiency is a win-win situation for everyone! (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Energieffektivisering av din fastighet! Varför och hur?

Det är få fastigheter som inte kan energieffektiviseras. Genom smarta lösningar kan både energi, naturresurser och kapital sparas. Men hur går det egentligen till?

Det finns många sätt att energioptimera en fastigheter på. Energioptimering kan göras i både projekteringsfasen inför en nybyggnation och i befintliga fastigheter. I de flesta hus, nyproduktion som befintlig fastighet, kan upp till 40 % av den totala energin sparas vid en första inventering. 40 % är mycket energi, hur kan vi genom okunskap låta så mycket energi gå till spillo?

En nyproduktion är enklare att energioptimera än en befintlig fastighet. Det är mycket enklare att bytta ut system och material i... (More)
Energieffektivisering av din fastighet! Varför och hur?

Det är få fastigheter som inte kan energieffektiviseras. Genom smarta lösningar kan både energi, naturresurser och kapital sparas. Men hur går det egentligen till?

Det finns många sätt att energioptimera en fastigheter på. Energioptimering kan göras i både projekteringsfasen inför en nybyggnation och i befintliga fastigheter. I de flesta hus, nyproduktion som befintlig fastighet, kan upp till 40 % av den totala energin sparas vid en första inventering. 40 % är mycket energi, hur kan vi genom okunskap låta så mycket energi gå till spillo?

En nyproduktion är enklare att energioptimera än en befintlig fastighet. Det är mycket enklare att bytta ut system och material i nyproduktion jämfört med befintliga fastigheter, detta leder till bättre och mer energisnåla hus. Vad det gäller befintliga bostäder går även dessa att optimera även om det är svårare då du måste förhålla dig till byggnadens befintliga system och ramar. Däremot är vinsten med att energieffektivisera de befintliga bostäderna oftast mycket högre då byggnaderna drar upp till tre gånger mer energi än nyproduktioner. Det finns alltså en upp till tre gånger större besparingspotential. Att ta hand om och effektivisera våra befintliga fastigheter men även nyproduktioner sparar både miljö och pengar.

Men hur görs en smart energieffektivisering undrar ni nu, det är enklare än man tror.

Vi börjar i den befintliga fastigheten. Inledningsvis måste den befintliga fastigheten utredas och en energibalans fastställas. En energibalans betyder att tillförd energi till byggnaden ska vara densamma som avgiven energi från byggnaden. Tillförd energi tas reda på med hjälp av elleverantörer, fjärrvärmeleverantörer osv. Därefter fördelas den tillförda energin på olika energikrävande processer i fastigheten. När tillförd energi är densamma som avgiven energi är energibalansen uppnådd. I studien energikartlagdes och optimerades ett befintligt sekelskifts hus som är kulturmärkt. Ett kulturmärkt hus är speciellt då husets utsida inte får förändras. När sådana hus ska energieffektiviseras får istället koncentrationen läggas på husets insida och befintliga system. Genom att endast se över ventilationen i huset kunde hela 38 % av energin sparas.

Energiberäkningar görs på nyproduktioner för att förutspå hur stor deras energiomsättning kommer att bli. En energiberäkning kan med fördel göras under projekteringsstadiet. Genom att göra energiberäkningar i projekteringsstadiet kommer energiförbrukningen att kunna minskas. I denna studie gjordes energiberäkningar följt av energioptimerande åtgärder, så som installation av solceller och avloppsvärmeväxlare i bostadshuset Ehrenberg som ska byggas i Lund. Efter insatta åtgärder visade det sig att huset energibehov minskade med 35%.

Genom att samordna och se över byggnaders system kommer mycket energi att kunna sparas. Eftersom fastigheter idag utgör en tredjedel av hela Sveriges totala energiförbrukning finns stora besparingspotential. Energieffektivisering medför ett stort mervärde förutom att minska användning av energi och naturresurser som i sin tur bidrar till bland annat lägre koldioxidutsläpp leder det även till bättre ekonomi och inneklimat i fastigheten. Energieffektivisering är en win-win situation för alla! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Milton, Freja LU
supervisor
organization
alternative title
Med hjälp av energiberäkningar och kartläggningar
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Energieffektivisering, Energioptimering, Befintliga byggnader, Nyproduktion, Energikartläggning, Ventilation, Inneklimat Energy optimized, Energy efficiency, Existing buildings, New construction, Energy audit, Energy calculations, Existing real estate, Indoor climate
language
Swedish
id
8876805
date added to LUP
2016-06-09 12:13:17
date last changed
2016-06-09 12:13:17
@misc{8876805,
 abstract   = {Today, residential and facilities represents 39 % of Sweden’s total energy turnover. According to EU directives; "The Directive on Energy Efficiency", 2012/27 / EU the energy turnover shall decrease by 20 % until 2020. To achieve this goal, the existing properties and new construction need to be energy optimized. In existing buildings this is done by an energy audit followed by energy efficiency. In new construction, substantial energy calculations should be included, so that the final product will be as energy efficient as possible.
In this study two objects have been investigated and energy optimized. Object 1, Ehrenberg is a new production of student apartments that will be built in Lund. Energy calculations has been done and the study showed that already in the planning stage, the residential can be made energy efficient. Ehrenberg can be energy optimized by up to 35 %. Energy optimization in the planning stage can advantageously be made when the property is an empty playing field, where systems and materials easily can be replaced.
Object 2 is an existing real estate which is located on Södergatan in Malmö. The real estate will be described in three different cases. Case 1 describing the past energy turnover. Case 2 showing the present energy turnover and case 3 will describe the future energy turnover. The building is culture-listed and therefore the outside of the house should be conserved, only the inside and the buildings system can be optimized. Only by improving the efficiency of the ventilation, energy consumption has fallen by 14 % in case 2. If further energy optimization of ventilation would be made in case 3, the property would be able to save up to 38 % of the total energy consumption compared to case 1. Ventilation has been optimized by installing new modern ventilation systems with heat recycling. In case 3 the energy optimization will consist of making the building controlled by the needs of the ventilation and by changing further ventilation units to modern ones with heat recycling.
By coordinating and beginning to see the building as one system much energy could be saved. Energy efficiency offers a significant added value in addition to reducing the use of energy and natural resources, which in turn contributes to lower carbon emissions. Energy efficiency also leads to a better economy and indoor climate in the property. Energy efficiency is a win-win situation for everyone!},
 author    = {Milton, Freja},
 keyword   = {Energieffektivisering,Energioptimering,Befintliga byggnader,Nyproduktion,Energikartläggning,Ventilation,Inneklimat Energy optimized,Energy efficiency,Existing buildings,New construction,Energy audit,Energy calculations,Existing real estate,Indoor climate},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energieffektivisering av befintliga fastigheter och nyproduktion},
 year     = {2016},
}