Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Multifunktionella dagvattendammar - Utformningens möjligheter och begränsningar

Smith, Sara LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
In recent years, stormwater ponds have become a common feature in urban environments to manage an increasing amount of stormwater caused by densification of cities combined with increased precipitation due to climate changes. Stormwater ponds can be multifunctional, by providing several ecosystem services and functions as water purification, recreation and habitats for biodiversity in addition to stormwater retention. However, in order to maintain their functions and ensure that management efforts are not wasted, it is crucial to know which factors influence the ecosystem function of the ponds.
The aim of this study was to investigate which factors determine the functioning of stormwater ponds and how ponds should be designed in order to... (More)
In recent years, stormwater ponds have become a common feature in urban environments to manage an increasing amount of stormwater caused by densification of cities combined with increased precipitation due to climate changes. Stormwater ponds can be multifunctional, by providing several ecosystem services and functions as water purification, recreation and habitats for biodiversity in addition to stormwater retention. However, in order to maintain their functions and ensure that management efforts are not wasted, it is crucial to know which factors influence the ecosystem function of the ponds.
The aim of this study was to investigate which factors determine the functioning of stormwater ponds and how ponds should be designed in order to fulfil their purpose for storm water retention, water purification or as a habitat for biodiversity. The study was carried out as a literature review. The results of the literature review was applied to three stormwater ponds in the city of Lund, Sweden, in order to determine their ability to fulfil their purpose and their potential to become multifunctional.
The result of this study shows that pond size and shape, inlet and outlet configuration, depth, vegetation abundance and nutrient and pollution load are important factors influencing the ecosystem functioning of ponds. Also, the result shows that one of the investigated ponds in Lund has good potential of becoming multifunctional due to its rectangular shape, large distance between inlets and outlets, sufficient depth and its proximity to terrestrial habitats.
This study highlights factors affecting the function of ponds with different purposes and the importance of taking these factors into account in planning, construction and management efforts, if the objective is to obtain a multifunctional pond. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Multifunktionella dagvattendammar - Utformningens möjligheter och begränsningar

Dagvatten är regnvatten som i städer hindras från att infiltrera marken på grund av hårdgjorda ytor så som gator och byggnader. Kraftiga skyfall gav under sommaren 2014 upphov till stora dagvattenflöden som ledde till överbelastade ledningssystem och att många hushåll runt om i Skåne drabbades av källaröversvämningar. Att bromsa upp och fördröja dagvattenflöden är därför viktigt för att skapa städer bättre anpassade för ett förändrat klimat.

Flödesreglering kan åstadkommas med olika typer av öppna anläggningar som tillexempel dammar. Fördelen med att fördröja dagvattnet i dammar är att de med rätt utformning och skötsel kan vara multifunktionella; det... (More)
Multifunktionella dagvattendammar - Utformningens möjligheter och begränsningar

Dagvatten är regnvatten som i städer hindras från att infiltrera marken på grund av hårdgjorda ytor så som gator och byggnader. Kraftiga skyfall gav under sommaren 2014 upphov till stora dagvattenflöden som ledde till överbelastade ledningssystem och att många hushåll runt om i Skåne drabbades av källaröversvämningar. Att bromsa upp och fördröja dagvattenflöden är därför viktigt för att skapa städer bättre anpassade för ett förändrat klimat.

Flödesreglering kan åstadkommas med olika typer av öppna anläggningar som tillexempel dammar. Fördelen med att fördröja dagvattnet i dammar är att de med rätt utformning och skötsel kan vara multifunktionella; det vill säga de kan förutom vattenflödesreglering även bidra med fler funktioner såsom rening av dagvattnet samt fungera som habitat för djur och växter. För att åstadkomma multifunktionalitet hos en dagvattendamm är det viktigt att känna till vilka bakomliggande faktorer som styr respektive funktion så att dammens utformning och skötselinsatser kan utformas därefter.

För att undersökta detta genomförde jag en litteraturstudie av befintlig forskning. Kunskapen från litteraturstudien användes för att undersöka tre dagvattendammar i Lund centralort och deras förutsättningar för att vara multifunktionella. Resultatet visar att det vid utformningen av en reningsdamm eller en damm vars syfte är att gynna biologisk mångfald ställs betydligt högre krav jämfört med vid utformningen av en fördröjningsdamm. Det innebär att det ställs ökade krav på kunskap och god samarbetsförmåga hos kommuner vid både planeringen, anläggningen och skötseln av en damm om syftet är att den ska vara multifunktionell.

Beroende på vilken funktion som eftersträvas kan utformningskraven som ställs vara olika. Mycket vegetation är viktigt både för att uppnå god reningsförmåga hos en damm och för att säkerställa dess funktion som habitat för biologisk mångfald. Samtidigt kan för stor vegetationstäckning och igenväxning av dammen försämra dess funktion som habitat för biologisk mångfald. Det här belyser vikten av att kommuner har skötselplaner för dammens vegetation. Skötselplaner för borttagning av sediment är också avgörande för att bibehålla en damms fördröjningsfunktion. För urbana dagvattendammar i allmänhet kan belastning av näringsämnen och föroreningar men också variationer i djup som följd av variationer i tillflödandet av vatten utgöra begränsningar för multifunktionalitet. Dessa faktorer kan leda till att skötselinsatser inte får önskad effekt och är därför viktiga att känna till.

Rektangulär utformning med in- och utlopp placerade på varsin kortsida, samt förekomst av vegetation är nyckelkomponenter för säkerställandet av god rening och gynnandet av biologisk mångfald och därmed för att åstadkomma multifunktionalitet hos en fördröjningsdamm. Med hänsyn till dessa faktorer visar resultatet av studien att en av de undersökta dammarna i Lund, Tusenårslunden, har bra förutsättningar för att vara multifunktionell. För en av de andra dammarna, Arkonaparken, kan det finnas möjligheter till att med relativt små medel förbättra förutsättningarna för multifunktionalitet genom inplantering av vegetation.

Dagvattendammars förmåga till att vara multifunktionella bör uppmärksammas så att deras potential till att både bidra till städer bättre anpassade till ett förändrat klimat och samtidigt gynna biologisk mångfald och vara ett positivt inslag i stadsmiljö utnyttjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smith, Sara LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8877197
date added to LUP
2016-06-09 12:55:15
date last changed
2016-06-09 12:55:15
@misc{8877197,
 abstract   = {In recent years, stormwater ponds have become a common feature in urban environments to manage an increasing amount of stormwater caused by densification of cities combined with increased precipitation due to climate changes. Stormwater ponds can be multifunctional, by providing several ecosystem services and functions as water purification, recreation and habitats for biodiversity in addition to stormwater retention. However, in order to maintain their functions and ensure that management efforts are not wasted, it is crucial to know which factors influence the ecosystem function of the ponds. 
The aim of this study was to investigate which factors determine the functioning of stormwater ponds and how ponds should be designed in order to fulfil their purpose for storm water retention, water purification or as a habitat for biodiversity. The study was carried out as a literature review. The results of the literature review was applied to three stormwater ponds in the city of Lund, Sweden, in order to determine their ability to fulfil their purpose and their potential to become multifunctional. 
The result of this study shows that pond size and shape, inlet and outlet configuration, depth, vegetation abundance and nutrient and pollution load are important factors influencing the ecosystem functioning of ponds. Also, the result shows that one of the investigated ponds in Lund has good potential of becoming multifunctional due to its rectangular shape, large distance between inlets and outlets, sufficient depth and its proximity to terrestrial habitats. 
This study highlights factors affecting the function of ponds with different purposes and the importance of taking these factors into account in planning, construction and management efforts, if the objective is to obtain a multifunctional pond.},
 author    = {Smith, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multifunktionella dagvattendammar - Utformningens möjligheter och begränsningar},
 year     = {2016},
}