Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sandutvinning och dess påverkan på Öresunds marina status

Bjerkén, August LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. Even worse is the fact that few people know that sand extraction currently is taking place within one of the world’s most unique marine environments, Öresund. Despite Sweden’s restrictive stance towards the ongoing operations within Öresund, sand extraction continues within Danish sea territory with permits being approved at an alarming rate. Each day vast amounts of sand is extracted from the seabed with dire direct consequences for... (More)
Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. Even worse is the fact that few people know that sand extraction currently is taking place within one of the world’s most unique marine environments, Öresund. Despite Sweden’s restrictive stance towards the ongoing operations within Öresund, sand extraction continues within Danish sea territory with permits being approved at an alarming rate. Each day vast amounts of sand is extracted from the seabed with dire direct consequences for marine ecosystems within the extraction site. However, the decline and disappearance of key species within Öresund suggests that the effects associated with sand extraction potentially could pose a direct threat to marine ecosystems all over the strait, including ecosystems found within the Swedish sea territory.
This study examines whether the Swedish regulation of sand dredging operations could be considered to be effective, when it comes to the preservation of the many unique ecosystems within Öresund. The study is divided into two main parts where the first part consists of a literature analysis in which adverse environmental effects linked to sand extraction has been identified and analyzed. The second part focus on identifying and analyzing differences between the Swedish and Danish legislation and was conducted through a document review of laws concerning sand extraction. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Till skillnad från effekter förknippat med övergödning och marin plast, är få medvetna om den negativa miljöpåverkan sandmuddring kan ha på de marina ekosystemen. Sandmuddring ger stora förluster i livsmiljö, förändringar i salthalt och ökad grumlighet vilket utgör ett potentiellt hot mot ett stort antal marina och bräckvatten arter. Ännu värre är det faktum att få människor vet att sandutvinning förnärvarande sker inom en av världens mest unika marina miljöer, Öresund. Trots Sveriges restriktiva hållning gentemot den löpande verksamheten i Öresund fortsätter sand utvinning på danskt sjöterritorium med tillstånd som godkäns i en alarmerande takt. Varje dag utvinns stora mängder sand ur havsbottnen med ödesdigra direkta konsekvenser för de... (More)
Till skillnad från effekter förknippat med övergödning och marin plast, är få medvetna om den negativa miljöpåverkan sandmuddring kan ha på de marina ekosystemen. Sandmuddring ger stora förluster i livsmiljö, förändringar i salthalt och ökad grumlighet vilket utgör ett potentiellt hot mot ett stort antal marina och bräckvatten arter. Ännu värre är det faktum att få människor vet att sandutvinning förnärvarande sker inom en av världens mest unika marina miljöer, Öresund. Trots Sveriges restriktiva hållning gentemot den löpande verksamheten i Öresund fortsätter sand utvinning på danskt sjöterritorium med tillstånd som godkäns i en alarmerande takt. Varje dag utvinns stora mängder sand ur havsbottnen med ödesdigra direkta konsekvenser för de marina ekosystemen på utvinningsplatsen. Nedgången och försvinnandet av nyckelarter i Öresund tyder på att effekterna av sandutvinning skulle kunna innebära ett direkt hot mot de marina ekosystemen hela sundet, inklusive ekosystem inom den svenska sjöterritoriet.
Denna studie undersöker huruvida den svenska regleringen av sandmuddring kan anses vara effektiva när det gäller bevarandet av de många unika ekosystem inom Öresund. Studien är uppdelad i två huvuddelar där den första delen består av en litteraturanalys där negativa miljöeffekter som är kopplade till sandutvinning har identifierats och analyserats. Den andra delen fokuserar på att identifiera och analysera skillnader mellan svenska och dansk lagstiftning och genomfördes genom en dokumentgranskning av lagar om sandutvinning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerkén, August LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sand dredging, Öresund, marine ecosystem, extraction permit, licensing
language
Swedish
additional info
När sanden tar över förnuftet
Av August Bjerkén
Sedan Sverige och Danmark enades om ett gränsöverskridande trålningsförbud 1932, så har Öresunds många unika växt- och djurarter varit skyddade mot direkt mänsklig påverkan. Nu har riskerar dock en ökad efterfråga på sand till byggindustrin att förändra detta.
Djupa revor längs med havsbottnen, grumligare vatten, skiftande salthalter och totalförstörda ekosystem. Detta är idag verkligheten på många platser runt om i Öresund och föga förvånande är det vi människor som ligger bakom det. Sedan Sverige och Danmark påbörjade sandutvinning i Öresund under mitten av 1900-talet så har årligen stora mängder av sand hämtats upp från Öresunds havsbotten, vilket lett till omfattande och förödande skador. På många håll har känsliga och sällsynta arter minskat eller helt försvunnit och på senare år har det även rapporterats om kraftiga nedgångar i arter som fångas inom det kommersiella fisket. Forskare har pekat på att detta kan ha en koppling till sandutvinning, då processen i stor utsträckning kan ha såväl direkta som indirekta effekter på sundets många näringskedjor och ekosystem.
Trots att många av de skador som uppstått tidigare är mycket omfattande och svåra att reparera, så finns det förhoppningar om att en mer restriktiv politik i frågan om sandutvinning skall kunna förebygga framtida skador. Ett steg i rätt riktning är att Sverige sedan 1980-talet upphört med att bevilja tillstånd och således i praktiken slutat utvinna sand på den svenska delen av Öresund. I Danmark fortsätter dock företag att beviljas tillstånd för att ta upp sand. Det kan tyckas märkligt att två snarlika länder som Sverige och Danmark väljer att agera på två motsatta håll, men till skillnad mot Sverige så har Danmark en mer begränsad tillgång av sand inåt landet. Utöver det så har efterfrågan på bostäder och kontorsplatser kontinuerligt ökat i Köpenhamnsregionen i takt med att området blivit mer attraktivt. Expansionen av Köpenhamn har krävt mängder av byggnadsmaterial, varav sand utgör ett betydande element. Detta har gjort sandutvinning till en politisk fråga i Danmark, eftersom utvinning av sand i Öresund är betydligt billigare än att importera sand från andra länder eller utvinna det på andra områden i Danmark och sedermera frakta sanden till Köpenhamn.
De ekonomiska fördelarna med att utvinna sand i Öresund kombinerat med ett bristande regelverk rörande myndigheternas skyldighet att informera sina svenska motsvarigheter, har lett till att det idag inte finns någon kontinuerlig och tydlig dialog mellan Sverige och Danmark rörande sandutvinningens framtid i Öresund. Avsaknaden av denna typ av gränsöverskridande kommunikation betyder att svenska myndigheter i dagsläget, trots en restriktiva hållning och omfattande lagstiftning, har mycket små möjligheter att påverka den inhemska danska politiken. Detta beror på att Öresund, i mångt och mycket, befinner sig i ett stadie som närmast kan liknas det vid ett ingenmansland mellan två skyttegravar. Om inget händer är det hög risk att havsbottnen på den danska sidan av Öresund aldrig helt lyckas återhämta sig och forskare kan bara spekulera i vad detta skulle innebära i det långa loppet.
Öresund är med sin unika kombination av brackvattensspecificerade och marina arter en unik plats och det är vår skyldighet att göra vårt yttersta för att bevara och skydda dess unika och fantastiska ekosystem. Men när vår medvetenhet om vilka förödande effekter utvinningen av kol, olja och naturgas ökat, så är det som att sanden glömts bort. Sandutvinning är en skadlig verksamhet och det är bara en tidsfråga innan Öresund är bortom räddning.
id
8877924
date added to LUP
2016-06-10 11:18:49
date last changed
2016-06-10 11:18:49
@misc{8877924,
 abstract   = {Unlike effects associated with eutrophication and marine plastics, few are aware of the negative environmental impacts sand dredging can have on marine ecosystems. Major habitat losses, changes in salinity and increased turbidity impose a potential threat to a large variety of marine and brackish species. Even worse is the fact that few people know that sand extraction currently is taking place within one of the world’s most unique marine environments, Öresund. Despite Sweden’s restrictive stance towards the ongoing operations within Öresund, sand extraction continues within Danish sea territory with permits being approved at an alarming rate. Each day vast amounts of sand is extracted from the seabed with dire direct consequences for marine ecosystems within the extraction site. However, the decline and disappearance of key species within Öresund suggests that the effects associated with sand extraction potentially could pose a direct threat to marine ecosystems all over the strait, including ecosystems found within the Swedish sea territory.
This study examines whether the Swedish regulation of sand dredging operations could be considered to be effective, when it comes to the preservation of the many unique ecosystems within Öresund. The study is divided into two main parts where the first part consists of a literature analysis in which adverse environmental effects linked to sand extraction has been identified and analyzed. The second part focus on identifying and analyzing differences between the Swedish and Danish legislation and was conducted through a document review of laws concerning sand extraction.},
 author    = {Bjerkén, August},
 keyword   = {Sand dredging,Öresund,marine ecosystem,extraction permit,licensing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sandutvinning och dess påverkan på Öresunds marina status},
 year     = {2016},
}