Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskulturens digitala förlängning

Vikberg Di Guida, Natalie LU and Johannes, Frida (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract
This study intends to investigate if and how a culture can emerge on a social in-tranet in the geographically decentralized organization Vasakronan. It is defined to investigate the adoption and perception of the social intranet in the regions Stockholm and Öresund. This case study applies an employee perspective and combines three methods, one quantitative and two qualitative. A survey traces the overall usage of the social intranet. A netnography exposes the cultural expres-sions on the social intranet, while ethnographical interviews with employees en-lighten the underlying thoughts and values of the digital culture. The qualitative empirics are analyzed from a hermeneutical approach whilst the quantitative em-pirics are only analyzed... (More)
This study intends to investigate if and how a culture can emerge on a social in-tranet in the geographically decentralized organization Vasakronan. It is defined to investigate the adoption and perception of the social intranet in the regions Stockholm and Öresund. This case study applies an employee perspective and combines three methods, one quantitative and two qualitative. A survey traces the overall usage of the social intranet. A netnography exposes the cultural expres-sions on the social intranet, while ethnographical interviews with employees en-lighten the underlying thoughts and values of the digital culture. The qualitative empirics are analyzed from a hermeneutical approach whilst the quantitative em-pirics are only analyzed in relation to the qualitative empirics, and thereby con-tribute with describing statistics. We can identify three main themes in the empir-ics thru a qualitative schematization, which the analysis is based on; interactions creating culture, their idiom, and lastly, underlying values and perceptions, and thus the constitution of the digital culture. The result demonstrates the construc-tion of a digital culture at Vasakronan’s social intranet, based on employee inter-actions. These reveal an easy-going and humorous digital culture, whilst it focus on occupational records and organizational success. Furthermore the study acknowledge an excluding aspect of the digital culture considering not every em-ployee at Vasakronan being included. This is a result of the implementations pro-cess, where employees from the same organizational subculture planned and im-plemented the social intranet. Accordingly, the sensemaking process in subcul-tures is noticed to be crucial for the perceptions and adoptions of a social intranet, and for employees to become co-creators of the digital culture. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka om och hur kultur kan uppstå på ett socialt intranät i den geografiskt decentraliserade organisationen Vasakronan. Studien avgränsas till att undersöka användning och uppfattning av det sociala intranätet i regionerna Stockholm och Öresund. Studien antar ett medarbetarperspektiv och är en fallstudie med tre insamlingsmetoder, en kvantitativ och två kvalitativa. Ge-nom en enkätundersökning kartläggs helhetsanvändandet av det sociala intranätet. En netnografisk observation åskådliggör hur kulturen uttrycks på det sociala intranätet medan kvalitativa intervjuer med medarbetare synliggör bakomliggande värderingar och tankar om den digitala kulturen. Det empiriska materialet från de kvalitativa metoderna... (More)
Denna studie syftar till att undersöka om och hur kultur kan uppstå på ett socialt intranät i den geografiskt decentraliserade organisationen Vasakronan. Studien avgränsas till att undersöka användning och uppfattning av det sociala intranätet i regionerna Stockholm och Öresund. Studien antar ett medarbetarperspektiv och är en fallstudie med tre insamlingsmetoder, en kvantitativ och två kvalitativa. Ge-nom en enkätundersökning kartläggs helhetsanvändandet av det sociala intranätet. En netnografisk observation åskådliggör hur kulturen uttrycks på det sociala intranätet medan kvalitativa intervjuer med medarbetare synliggör bakomliggande värderingar och tankar om den digitala kulturen. Det empiriska materialet från de kvalitativa metoderna analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv, medan det kvan-titativa materialet enbart analyseras i relation till det kvalitativa, och bidrar således med beskrivande statistik. Genom en kvalitativ tematisering av materialet identifi-erar vi tre huvudsakliga teman som ligger till grund för analysavsnitten; kultur-skapande handlingar, språket i dessa och slutligen bakomliggande värderingar och uppfattningar som utgör den digitala kulturens utgångspunkt. Resultatet visar att en digital kultur kan skapas på Vasakronans sociala intranät genom medarbetarnas interaktioner, där dessa uttrycker en lättsam och humoristisk digital kultur, samti-digt som den har ett fokus på yrkesprestationer och organisatoriska framgångar. Vidare visar studien att den digitala kulturen inte inkluderar samtliga medarbetare på Vasakronan, vilket är ett resultat av att implementeringsprocessen planerats av medarbetare från samma organisatoriska subkultur. Således synliggörs att subkul-turers meningsskapandeprocess är av vikt för hur de ska uppfatta och ta till sig ett socialt intranät och bli medskapare av den digitala kulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vikberg Di Guida, Natalie LU and Johannes, Frida
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala intranät, internkommunikation, digital kultur, subkultur, organisationskultur, social intranets, internal communications, digital culture, subculture, organizational culture
language
Swedish
id
8877944
date added to LUP
2016-06-07 11:13:08
date last changed
2016-06-07 11:13:08
@misc{8877944,
 abstract   = {This study intends to investigate if and how a culture can emerge on a social in-tranet in the geographically decentralized organization Vasakronan. It is defined to investigate the adoption and perception of the social intranet in the regions Stockholm and Öresund. This case study applies an employee perspective and combines three methods, one quantitative and two qualitative. A survey traces the overall usage of the social intranet. A netnography exposes the cultural expres-sions on the social intranet, while ethnographical interviews with employees en-lighten the underlying thoughts and values of the digital culture. The qualitative empirics are analyzed from a hermeneutical approach whilst the quantitative em-pirics are only analyzed in relation to the qualitative empirics, and thereby con-tribute with describing statistics. We can identify three main themes in the empir-ics thru a qualitative schematization, which the analysis is based on; interactions creating culture, their idiom, and lastly, underlying values and perceptions, and thus the constitution of the digital culture. The result demonstrates the construc-tion of a digital culture at Vasakronan’s social intranet, based on employee inter-actions. These reveal an easy-going and humorous digital culture, whilst it focus on occupational records and organizational success. Furthermore the study acknowledge an excluding aspect of the digital culture considering not every em-ployee at Vasakronan being included. This is a result of the implementations pro-cess, where employees from the same organizational subculture planned and im-plemented the social intranet. Accordingly, the sensemaking process in subcul-tures is noticed to be crucial for the perceptions and adoptions of a social intranet, and for employees to become co-creators of the digital culture.},
 author    = {Vikberg Di Guida, Natalie and Johannes, Frida},
 keyword   = {sociala intranät,internkommunikation,digital kultur,subkultur,organisationskultur,social intranets,internal communications,digital culture,subculture,organizational culture},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskulturens digitala förlängning},
 year     = {2016},
}