Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ideologins kamp mot den stora massan

Norvell, Josephine LU and Aperia, Arvid (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
I och med ett nuvarande svenskt politiskt klimat där strategisk politisk kommunikation har blivit mer påtagligt, gäller det för partierna att anpassa sina budskap gentemot marknadens efterfrågan. Ur det förändrade politiska rummet har marknadsorienterade tendenser uppkommit bland partier som lämnar sina ideologiska värderingar för att generera fler röster (Strömbäck, 2007). Syftet med denna studie är att granska Moderaterna, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativs valaffischer från 2014 för att se hur ideologi kommuniceras och hur det kommer i uttryck gentemot vad marknaden anser som attraktiva sakfrågor. Partierna kommer också att undersökas utifrån ett produkt-, sälj eller marknadsorienterat förhållningssätt beroende på hur de... (More)
I och med ett nuvarande svenskt politiskt klimat där strategisk politisk kommunikation har blivit mer påtagligt, gäller det för partierna att anpassa sina budskap gentemot marknadens efterfrågan. Ur det förändrade politiska rummet har marknadsorienterade tendenser uppkommit bland partier som lämnar sina ideologiska värderingar för att generera fler röster (Strömbäck, 2007). Syftet med denna studie är att granska Moderaterna, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativs valaffischer från 2014 för att se hur ideologi kommuniceras och hur det kommer i uttryck gentemot vad marknaden anser som attraktiva sakfrågor. Partierna kommer också att undersökas utifrån ett produkt-, sälj eller marknadsorienterat förhållningssätt beroende på hur de anpassar sin kommunikation i valaffischerna. Studien bygger på kvalitativa textanalyser på de utvalda partiernas idéprogram, partiprogram och hemsidor för att urskilja respektive partis ideologiska ståndpunkter. Vidare kommer en semiotisk och retorisk analys utföras på empirin i form av partiernas valaffischer från 2014. När vi analyserar kommer vi utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt som följer med genom hela processen. Studien visar på att utifrån ett allt mer professionaliserat politiskt klimat kan större partier som Nya Moderaterna och Socialdemokraterna visa på starka säljorienterade tendenser samt en ökad marknadsorientering då sakfrågor prioriteras före ideologiska värderingar i affischerna. Feministiskt Initiativ, som ett mindre parti, visar även det på säljorienterade tendenser men lutar snarare mot ett produktorienterat parti, då F! aldrig skulle överge sin starka ideologi för att tillfredsställa marknadens behov. Partiernas ideologi gick att urskilja i samtliga affischer dock i varierande grad. Den slutsats vi kunde dra var att betraktaren måste besitta en bred förförståelse för att kunna uppfatta det ideologiska i affischerna. Våra resultat styrker bland annat tidigare forskning från Jesper Strömbäck (2007) och kan konstatera att ideologins närvaro saktar avtar från de större partierna medan de mindre partierna fortfarande håller sig till partiets ideologiska värderingar. (Less)
Popular Abstract
With the current Swedish political climate in which a strategic political communication has become more apparent, it is more important for parties to adapt their messages towards the market demand. From the constant changing political room, market trends has arose among the parties who leaves their ideological values ​​to generate more votes (Strömbäck, 2007). The purpose of this study is to examine Nya Moderaterna, Socialdemokratena and Feministiskt Initiativ election posters from 2014 to see how ideology is communicated and how it comes into expression against what the market believes is attractive subjects. The parties will also be studied on the basis of a product, sales or market-oriented approach depending on how they adapt their... (More)
With the current Swedish political climate in which a strategic political communication has become more apparent, it is more important for parties to adapt their messages towards the market demand. From the constant changing political room, market trends has arose among the parties who leaves their ideological values ​​to generate more votes (Strömbäck, 2007). The purpose of this study is to examine Nya Moderaterna, Socialdemokratena and Feministiskt Initiativ election posters from 2014 to see how ideology is communicated and how it comes into expression against what the market believes is attractive subjects. The parties will also be studied on the basis of a product, sales or market-oriented approach depending on how they adapt their communication in their election posters. The study is based on qualitative textual analysis of the selected parties program of ideas, party programs and websites to distinguish the respective parties' ideological positions. Furthermore, a semiotic and rhetorical analysis performed on the empirical data in the form of parties' election posters from 2014. When we analyze, we assume a hermeneutist approach that accompany the entire process. The study shows that from an increasingly professionalised political climate, larger parties such as Nya Moderaterna and Socialdemokraterna show strong sales-oriented trends and increased market orientation as they prioritise current subjects before the ideological values ​​of the posters. Feministiskt Initiativ, as a smaller party, also shows the sales-oriented tendencies but lean rather towards a product-oriented party, because F! would never abandon its strong ideology to satisfy market needs. Parties ideology were distinguished in all posters to a varying degree. The conclusion we could draw was that the viewer must possess a broad pre-understanding to be able to perceive the ideological in the posters. Our results prove, inter alia, previous research from Jesper Strömbäck (2007) and can say that ideology presence slows the decline of the larger parties, while the smaller parties still stick to the party's ideological values. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norvell, Josephine LU and Aperia, Arvid
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8878639
date added to LUP
2016-06-09 13:40:50
date last changed
2016-06-09 13:40:50
@misc{8878639,
 abstract   = {I och med ett nuvarande svenskt politiskt klimat där strategisk politisk kommunikation har blivit mer påtagligt, gäller det för partierna att anpassa sina budskap gentemot marknadens efterfrågan. Ur det förändrade politiska rummet har marknadsorienterade tendenser uppkommit bland partier som lämnar sina ideologiska värderingar för att generera fler röster (Strömbäck, 2007). Syftet med denna studie är att granska Moderaterna, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativs valaffischer från 2014 för att se hur ideologi kommuniceras och hur det kommer i uttryck gentemot vad marknaden anser som attraktiva sakfrågor. Partierna kommer också att undersökas utifrån ett produkt-, sälj eller marknadsorienterat förhållningssätt beroende på hur de anpassar sin kommunikation i valaffischerna. Studien bygger på kvalitativa textanalyser på de utvalda partiernas idéprogram, partiprogram och hemsidor för att urskilja respektive partis ideologiska ståndpunkter. Vidare kommer en semiotisk och retorisk analys utföras på empirin i form av partiernas valaffischer från 2014. När vi analyserar kommer vi utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt som följer med genom hela processen. Studien visar på att utifrån ett allt mer professionaliserat politiskt klimat kan större partier som Nya Moderaterna och Socialdemokraterna visa på starka säljorienterade tendenser samt en ökad marknadsorientering då sakfrågor prioriteras före ideologiska värderingar i affischerna. Feministiskt Initiativ, som ett mindre parti, visar även det på säljorienterade tendenser men lutar snarare mot ett produktorienterat parti, då F! aldrig skulle överge sin starka ideologi för att tillfredsställa marknadens behov. Partiernas ideologi gick att urskilja i samtliga affischer dock i varierande grad. Den slutsats vi kunde dra var att betraktaren måste besitta en bred förförståelse för att kunna uppfatta det ideologiska i affischerna. Våra resultat styrker bland annat tidigare forskning från Jesper Strömbäck (2007) och kan konstatera att ideologins närvaro saktar avtar från de större partierna medan de mindre partierna fortfarande håller sig till partiets ideologiska värderingar.},
 author    = {Norvell, Josephine and Aperia, Arvid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ideologins kamp mot den stora massan},
 year     = {2016},
}