Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenhetsåterföring av nyproducerade skolor

Källman, Nils LU (2016) VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att se om nyproducerade skolor överstiger budgeten. Det har undersökts om det finns något mönster som ökar förståelsen till diskrepans mellan kalkylerad slutkostnad och det verkliga utfallet. Detta kan skapa möjlighet till erfarenhetsåterföring vad gäller nyproducerade skolor och på så sätt kan eventuell fördyrning minimeras i framtiden.
Inledningsvis presenteras den valda forskningsmetodiken för att senare bygga upp en teoretisk grund kring områdena erfarenhetsåterföring, förbättringsprocessen och upphandlingsformer. Detta görs genom litteraturstudier. Därefter presenteras programmet ByggStat som senare används för att ta fram resultatet. Resultatet analyseras därefter med teoriavsnittet som bakgrund för att... (More)
Syftet med studien är att se om nyproducerade skolor överstiger budgeten. Det har undersökts om det finns något mönster som ökar förståelsen till diskrepans mellan kalkylerad slutkostnad och det verkliga utfallet. Detta kan skapa möjlighet till erfarenhetsåterföring vad gäller nyproducerade skolor och på så sätt kan eventuell fördyrning minimeras i framtiden.
Inledningsvis presenteras den valda forskningsmetodiken för att senare bygga upp en teoretisk grund kring områdena erfarenhetsåterföring, förbättringsprocessen och upphandlingsformer. Detta görs genom litteraturstudier. Därefter presenteras programmet ByggStat som senare används för att ta fram resultatet. Resultatet analyseras därefter med teoriavsnittet som bakgrund för att återkoppla till frågeställningarna. Slutligen ställs slutsatser upp som framtagits med hjälp av analysen.
Tillgängligheten av uppgifter från nyproducerade skolor är idag sämre än vad som kan förväntas. Att processen av att inhämta indata till studien skulle bli en så krävande del av arbetet är det som har kommit som den största förvåningen. Detta hämmar erfarenhetsåterföringsarbetet vad gäller nyproducerade skolor, vilket är ett viktigt moment i förbättringsprocessen.
Trots detta har det gått att finna ett kostnadsspann inom vilket nyproducerade skolor kan anses placeras idag. Det beror naturligtvis på skolan i frågas karaktär, men av studien kan det utläsas att entreprenadkostnaderna bör vara mellan 15 000-25 000 kronor per kvadratmeter. Med det begränsade underlaget av allmänna kostnader kan det med viss försiktighet sägas att projektkostnaden bör vara cirka 2500 kronor per kvadrat ytterligare.
Med bakgrund från olika publikationer gällande skolors överstigande av budget, förväntades resultatet bekräfta detta. Det var inte fallet i den här studien. Enligt vad som tagits fram i resultatet överstiger väldigt få det som budgeterats vilket diskuteras ytterligare i analysavsnittet.
Med teoretiskt underlag kring budgetoptimering påvisar studien att understigande av budgeten inte nödvändigtvis skall likställas med en lägre slutkostnad. Det kan istället innebära att en för hög budget har ställts upp vilket i sig kan medföra merkostnader till projektet.
I och med att de allmänna kostnaderna inte var möjliga att tillskansa sig i den utsträckning som var förväntat var det svårt att utröna något tydligt mönster gällande upphandlingsformerna. Det arbetet påvisar är att totalentreprenader, i enlighet med vad som kan förväntas, medförde de lägsta allmänna kostnaderna. (Less)
Popular Abstract
The purpose with this study is to see if new production schools exceed the budget. It will be reviewed whether there is a pattern that can increase the understanding of the discrepancy between calculated final cost and the actual outcome. This could create an opportunity for knowledge management regarding new production schools and thereby minimize possible inflation in future projects.
Initially, the chosen method of research is presented to be followed up by theoretic background on knowledge management, the improvement process and procurement agreements. This is done by literature studies. After that, the program ByggStat is presented which, later on, is used to produce the results in the study. The result is then analyzed with the... (More)
The purpose with this study is to see if new production schools exceed the budget. It will be reviewed whether there is a pattern that can increase the understanding of the discrepancy between calculated final cost and the actual outcome. This could create an opportunity for knowledge management regarding new production schools and thereby minimize possible inflation in future projects.
Initially, the chosen method of research is presented to be followed up by theoretic background on knowledge management, the improvement process and procurement agreements. This is done by literature studies. After that, the program ByggStat is presented which, later on, is used to produce the results in the study. The result is then analyzed with the preceded theory segment to reconnect with the initially presented issues. Lastly the conclusions are aligned with the analysis as a background.
Today, the availability of data from new schools is worse than what might be expected. The biggest surprise of the study is that the process of collecting input data, was such a demanding part of the process. This inhibits knowledge management on the newly built schools, which is an important step in the improvement process.
Despite this, it has been possible to establish a cost-span in which new production schools can be positioned. It depends, of course, on the character of the school, but according to the study, it can be inferred that the construction costs should be between 15 000-25 000 Swedish crowns per square meter. With the limited basic data regarding general costs, one can cautiously say that the project cost should be around another 2 500 Swedish crowns per square meter.
With the background of various publications regarding schools exceeding their budget, it would be expected that the results would work as a confirmative. That was not the case in this study. Accordingly to the result, there were very few projects that exceeded the budget as further discussed in the analysis section.
With a theoretical basis on budget optimization, the study demonstrates that falling below the budget should not necessarily be equated with a lower final cost. It may instead amount to a too high budget which in itself can result in additional costs to the project.
The fact that the general costs was not possible to usurp to the extent that was expected, it was difficult to ascertain a clear pattern regarding procurement arrangements. However, this work demonstrates that the turnkey contracts, in accordance with what can be expected resulted in the lowest overall cost. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källman, Nils LU
supervisor
organization
alternative title
Finns det en tydlig skillnad mellan den initialt prognostiserade projektkostnaden och det verkliga utfallet vad gäller nyproducerade skolor?
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
report number
16/5532
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
8879768
date added to LUP
2016-09-22 16:36:01
date last changed
2019-10-08 16:47:50
@misc{8879768,
 abstract   = {Syftet med studien är att se om nyproducerade skolor överstiger budgeten. Det har undersökts om det finns något mönster som ökar förståelsen till diskrepans mellan kalkylerad slutkostnad och det verkliga utfallet. Detta kan skapa möjlighet till erfarenhetsåterföring vad gäller nyproducerade skolor och på så sätt kan eventuell fördyrning minimeras i framtiden.
Inledningsvis presenteras den valda forskningsmetodiken för att senare bygga upp en teoretisk grund kring områdena erfarenhetsåterföring, förbättringsprocessen och upphandlingsformer. Detta görs genom litteraturstudier. Därefter presenteras programmet ByggStat som senare används för att ta fram resultatet. Resultatet analyseras därefter med teoriavsnittet som bakgrund för att återkoppla till frågeställningarna. Slutligen ställs slutsatser upp som framtagits med hjälp av analysen.
Tillgängligheten av uppgifter från nyproducerade skolor är idag sämre än vad som kan förväntas. Att processen av att inhämta indata till studien skulle bli en så krävande del av arbetet är det som har kommit som den största förvåningen. Detta hämmar erfarenhetsåterföringsarbetet vad gäller nyproducerade skolor, vilket är ett viktigt moment i förbättringsprocessen.
Trots detta har det gått att finna ett kostnadsspann inom vilket nyproducerade skolor kan anses placeras idag. Det beror naturligtvis på skolan i frågas karaktär, men av studien kan det utläsas att entreprenadkostnaderna bör vara mellan 15 000-25 000 kronor per kvadratmeter. Med det begränsade underlaget av allmänna kostnader kan det med viss försiktighet sägas att projektkostnaden bör vara cirka 2500 kronor per kvadrat ytterligare.
Med bakgrund från olika publikationer gällande skolors överstigande av budget, förväntades resultatet bekräfta detta. Det var inte fallet i den här studien. Enligt vad som tagits fram i resultatet överstiger väldigt få det som budgeterats vilket diskuteras ytterligare i analysavsnittet.
Med teoretiskt underlag kring budgetoptimering påvisar studien att understigande av budgeten inte nödvändigtvis skall likställas med en lägre slutkostnad. Det kan istället innebära att en för hög budget har ställts upp vilket i sig kan medföra merkostnader till projektet.
I och med att de allmänna kostnaderna inte var möjliga att tillskansa sig i den utsträckning som var förväntat var det svårt att utröna något tydligt mönster gällande upphandlingsformerna. Det arbetet påvisar är att totalentreprenader, i enlighet med vad som kan förväntas, medförde de lägsta allmänna kostnaderna.},
 author    = {Källman, Nils},
 issn     = {1651-0380},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenhetsåterföring av nyproducerade skolor},
 year     = {2016},
}