Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Likhetsprincipen och geralklausulerna: en del av minoritetsskyddet i ABL

Söderqvist, Louise LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats kommer att behandla två regler i ABL vilka finns till i syfte att skydda de ägare i ett aktiebolag som utgör minoritet. Regelverket kring skydd för minoriteter i aktiebolagslagen är tämligen omfattande och jag har därför valt att begränsa mitt arbete till att endast fokusera på två av dessa; likhetsprincipen och generalklausulerna. Det är idag omstritt hur dessa två regler hänger ihop vilket är anledningen till att jag finner det intressant att undersöka dessa reglers inbördes förhållande.
Syftet med denna uppsats är att undersöka likhetsprincipen samt generalklausulernas syfte och funktion. Vidare önskar jag undersöka hur förhållandet mellan dessa ser ut samt hur de kompletterar varandra. För att uppsatsens... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats kommer att behandla två regler i ABL vilka finns till i syfte att skydda de ägare i ett aktiebolag som utgör minoritet. Regelverket kring skydd för minoriteter i aktiebolagslagen är tämligen omfattande och jag har därför valt att begränsa mitt arbete till att endast fokusera på två av dessa; likhetsprincipen och generalklausulerna. Det är idag omstritt hur dessa två regler hänger ihop vilket är anledningen till att jag finner det intressant att undersöka dessa reglers inbördes förhållande.
Syftet med denna uppsats är att undersöka likhetsprincipen samt generalklausulernas syfte och funktion. Vidare önskar jag undersöka hur förhållandet mellan dessa ser ut samt hur de kompletterar varandra. För att uppsatsens syfte ska uppnås ämnar jag i min uppsats besvara följande frågor:
- Vad innebär likhetsprincipen och generalklausulerna?
- Hur förhåller sig likhetsprincipen och generalklausulerna till varandra?
- På vilket sätt kompletterar likhetsprincipen och generalklausulerna varandra?
Det är idag omstritt hur likhetsprincipen och generalklausulerna ska tolkas och hur det är tänkta att komplettera varandra. Grundtanken är att generalklausulerna är tänkta att fungera som ett komplement till likhetsprincipen. Likhetsprincipen likställer alla aktieägare i ett aktiebolag genom att stadga att alla aktier äger lika rätt. Generalklausulerna syftar till att säkerställa att minoritetens intresse inte åsidosätts på ett sätt som för dem innebär en otillbörlig nackdel. (Less)
Popular Abstract
Abstract
This paper will address the two rules in the Companies Act (2005: 551), which are added in order to protect the owners of a corporation as a minority. The regulations concerning the protection of minorities in the Companies Act is quite extensive and I have therefore chosen to limit my work to only focus on two of these; the principle of equality and the general clauses. Today, it is debatable how these two rules are linked, which is why I find it interesting to examine these rules interrelationship.
The purpose of this paper is to examine the principle of equality and the general clause the purpose and function. Furthermore, I wish to examine how the relationship between these look like and how they complement each other. For... (More)
Abstract
This paper will address the two rules in the Companies Act (2005: 551), which are added in order to protect the owners of a corporation as a minority. The regulations concerning the protection of minorities in the Companies Act is quite extensive and I have therefore chosen to limit my work to only focus on two of these; the principle of equality and the general clauses. Today, it is debatable how these two rules are linked, which is why I find it interesting to examine these rules interrelationship.
The purpose of this paper is to examine the principle of equality and the general clause the purpose and function. Furthermore, I wish to examine how the relationship between these look like and how they complement each other. For the purpose of the essay is to be achieved, I intend in my essay answering the following questions: - What does the principle of equality and the general clauses? - How does the principle of equality and the general clauses to each other? - In what way complements the principle of equality and the general clauses together?
Principles of equality and general clauses are today disputed among writers. The basic idea is that General Klaus formulas are meant to serve as a complement to the principle of equality. The equality principle assimilates all shareholders in a limited company by providing that all shares have equal rights. General clauses designed to ensure that minority interests are not violated in a way which to them means an undue disadvantage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderqvist, Louise LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Likhetsprincipen, generalklausulerna, aktiebolagslagen
language
Swedish
id
8879888
date added to LUP
2016-06-15 15:11:38
date last changed
2016-06-15 15:11:38
@misc{8879888,
 abstract   = {Sammanfattning
Denna uppsats kommer att behandla två regler i ABL vilka finns till i syfte att skydda de ägare i ett aktiebolag som utgör minoritet. Regelverket kring skydd för minoriteter i aktiebolagslagen är tämligen omfattande och jag har därför valt att begränsa mitt arbete till att endast fokusera på två av dessa; likhetsprincipen och generalklausulerna. Det är idag omstritt hur dessa två regler hänger ihop vilket är anledningen till att jag finner det intressant att undersöka dessa reglers inbördes förhållande.
Syftet med denna uppsats är att undersöka likhetsprincipen samt generalklausulernas syfte och funktion. Vidare önskar jag undersöka hur förhållandet mellan dessa ser ut samt hur de kompletterar varandra. För att uppsatsens syfte ska uppnås ämnar jag i min uppsats besvara följande frågor:
- Vad innebär likhetsprincipen och generalklausulerna?
- Hur förhåller sig likhetsprincipen och generalklausulerna till varandra?
- På vilket sätt kompletterar likhetsprincipen och generalklausulerna varandra?
Det är idag omstritt hur likhetsprincipen och generalklausulerna ska tolkas och hur det är tänkta att komplettera varandra. Grundtanken är att generalklausulerna är tänkta att fungera som ett komplement till likhetsprincipen. Likhetsprincipen likställer alla aktieägare i ett aktiebolag genom att stadga att alla aktier äger lika rätt. Generalklausulerna syftar till att säkerställa att minoritetens intresse inte åsidosätts på ett sätt som för dem innebär en otillbörlig nackdel.},
 author    = {Söderqvist, Louise},
 keyword   = {Likhetsprincipen,generalklausulerna,aktiebolagslagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Likhetsprincipen och geralklausulerna: en del av minoritetsskyddet i ABL},
 year     = {2016},
}